12-02-06

Bart De Zever

De NV-A heeft zaterdag een congres georganiseerd met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen. Voorzitter Bart De Wever zegt dat zijn partij Antwerpen wil mee besturen, maar dan zonder Groen! en liefst ook nog zonder een socialist als burgemeester. Voor alle duidelijkheid: het N-VA heeft momenteel één zitje in de Antwerpse gemeenteraad, op de vijfenvijftig. Groen! heeft er zes, SP.A veertien. Als de N-VA zich niet kon nestelen in de schoot van de CD&V, er zou al lang geen sprake meer van zijn. Nu hoog van de toren blazen, even dicteren wie wel en wie niet, en wie waar, in het stadsbestuur mag zetelen? Dat is als een muis en een olifant die samen door een bos stappen, waarbij de muis roept: "Hoor eens hoeveel lawaai wij maken!"

Bart De Wever wordt door zijn collega's politici gewaardeerd om zijn "dossierkennis". Waar hij dat aan te danken heeft, is ons niet bekend. Zeker niet omwille van zijn kennis over het cordon sanitaire. In De Standaard  mag hij hierover dit weekend nog eens zeveren. De krant wilde een dubbelinterview met Jean-Marie Dedecker. Bart Somers bedankte voor de eer. Dan werd maar een andere Bart opgetrommeld, Bart De Wever. Even dreigde het dubbelinterview vroegtijdig te stoppen. Jean-Marie Dedecker: "Ik stop ermee. Ik heb interviews genoeg, hoor. Voortdurend welles-niets en mij 'onnozele idioot' noemen. Zo'n debat heb ik niet nodig." Bart De Wever: "U vraagt een debat, u krijgt een debat. Ik heb u helemaal geen idioot genoemd, wel een nuttige idioot. Als u dat als een idioot begrepen hebt, wil ik me daar zelfs voor verontschuldigen." Uiteindelijk blijft Dedecker zitten, en wordt onder andere gepraat over het cordon sanitaire.

De Wever: "Net als Jean-Marie Dedecker zeg ik allang dat het cordon sanitaire tactisch gezien een slecht idee is. Daar hoef je ook geen genie voor te zijn: het cordon was bedoeld om het Vlaams Belang klein te houden, maar de partij heeft twaalf overwinningen op rij geboekt." Hier vergist De Wever zich een eerste keer. Nog maar één zin uitgesproken, en het zit al verkeerd. Het cordon sanitaire "verwijst naar het uitdrukkelijk engagement onder geen beding politieke samenwerking op te zetten met het Vlaams Blok (...). Niet alleen tegen het Blok gericht maar vooral om de democratie te vrijwaren." Er is dus geen sprake van dat het cordon sanitaire als het ultieme middel is om het VB klein te krijgen, wel dat het om een politieke keuze gaat ook al om niet zelf besmet te worden door de VB-visies. In de Charta '91-handleiding bij het cordon sanitaire (zie: http://www.charta91.be/index.html?url=/NB/Cordon.htm) wordt dit verderop nogmaals benadrukt: "Zij die dat wel willen (samenwerken met het VB - AFF/Verzet), willen meestal ook een politieke verrechtsing binnen de eigen partij. Wordt samenwerking met het Blok een aanvaarde praktijk, dan zal ook het politieke centrum een actieve uitsluitingspolitiek tot de politieke instrumenten beginnen te rekenen."

Maar laten we Dewever nog even verder aan het woord. Dewever: "Ook principieel gezien vind ik het cordon fout. Want het is meer dan een louter 'niet samenwerken in een coalitie'. Het is geëvolueerd tot een taboe om bepaalde thema's aan te snijden, en een aanleiding voor bepaalde partijen en opiniemakers om zichzelf een groter soortgelijk gewicht te geven." Over "zichzelf een groter soortgelijk gewicht (...) geven", weet Dewever alles. Over hoever het cordon sanitaire reikt, weet hij niets. Nogmaals Charta '91: "Het cordon sanitaire heeft alleen te maken met al dan niet politieke samenwerking. Dat houdt dus geenszins in dat de stellingen en de thema's van het Blok niet moeten worden bestudeerd en weerlegd, dat er geen ideologische strijd zou moeten zijn, dat er geen overtuigende werking naar het electoraat van het Blok moet geschieden..., wel integendeel. Sommigen vinden daarbij dat het nuttig is rechtstreeks in debat te gaan met leiders van het Blok, anderen vinden van niet. Discussie over de verschillende aanpak is daarbij mogelijk, als het maar niet leidt tot legitimering, banalisering en uiteindelijk samenwerking. Tenslotte ligt het belangrijkste tegenargument in het wegnemen van de omstandigheden waarin extreem-rechts goed gedijt."

Charta '91 voegt er nog aan toe: "Het cordon sanitaire is niet contraproduktief omdat het het Blok zou diaboliseren of isoleren. Het Vlaams Blok is een politieke partij en wil politieke macht. De duidelijke en onwrikbare stelling dat zulke politiek in elke omstandigheid zal worden afgeblokt tast hun vertrouwen aan in het politiek project. De radicale neo-fascisten krijgen het daarbij steeds moeilijker zich gedeist te houden in de ´deftigheidstactiek´, de katholieke reactionairen voelen zich geremd in hun project dat aanleunt bij het neoliberalisme, de nationalisten hebben moeite met het uitdrukkelijke racisme, interne machtsstrijd wordt publiek... kortom, de interne spanningen nemen toe en zullen leiden tot een verzwakking van het Blok." Nu het VB meer en meer een allegaartje is geworden van allerlei personen en standpunten (zie de kritiek van de Vlaamse Volksbeweging: http://www.blokwatch.be/content/view/670/39/lang,nl) is er meer dan ooit reden om het cordon sanitaire stand te doen houden.

Dewever, onhygiënisch als het gaat om argumenten tegen het cordon sanitaire, meent wel dat het VB vooraleer samen te kunnen werken met anderen "hun programma, hun stijl en hun politiek personeel (moeten) aanpassen en (zo) geloofwaardigheid creëren. Zolang ze dat niet doen, moeten ze geen andere mensen met de vinger wijzen omdat zij niet mogen meedoen." Jean-Marie Dedecker is het hier niet mee eens. Dedecker: "Zolang ze niet meebesturen, hoeven ze hun boel niet op te kuisen. Waarom zouden ze salonfähig worden als ze daardoor het risico lopen kleiner te worden." Van Dedecker is intussen geweten dat hij voor een belangrijk deel dezelfde ideeën heeft als Dewinter. Dat schreven wij hier al eerder (zie: http://aff.skynetblogs.be/?date=20060228#3077272); dat schreef ook Walter Pauli dit weekend in De Morgen  (zie onze repliek op een reactie na het AFF/Verzet-artikel waar we daarnet naar verwezen).

20:00 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook | | |  Print

Commentaren

HOOGMOED KOMT VOOR DE VAL HOOGMOED KOMT VOOR DE VAL


De jongste tijd worden we steeds meer geconfronteerd met de almaar luidere roep naar een onafhankelijk Vlaanderen.
Bewust gebruikt men in dat opzicht sympathiek klinkende termen zoals onafhankelijkheid en zelfbestuur terwijl het eigenlijk neerkomt op de vernietiging van België en meteen ook van de welvaartstaat zoals we die tot nu toe kenden.
Velen zijn door de onophoudelijke propaganda die gevoerd wordt de mening toegedaan dat een onafhankelijk Vlaanderen inderdaad ook een verbetering voor Vlaanderen zou kunnen meebrengen.
Die verbetering zou er in de eerste plaats komen door een forse kapitaalsinjectie in de Vlaamse economie , het geld dat men daarvoor nodig zou hebben is dan immers ruim voorhanden doordat er in een onafhankelijk Vlaanderen geen sprake meer zou zijn van de fameuze miljardentransfers van Vlaanderen naar Wallonië.
Op het eerste zicht lijkt alles te kloppen als een bus maar voor wie tweemaal nadenkt komen algauw de nadelen en zelfs de totale rampspoed naar voor die een splitsing van België met zich mee zal brengen.

Met de regelmaat van de klok verschijnen er in de media verhalen van goedkope Oost-Europese arbeidskrachten die hier de jobs van de lokale bevolking komen inpikken.
Ook zien we dikwijls bedrijven van hieruit vertrekken naar deze lage-loon landen.
Door de vele beslommeringen die zo’n délokalisatie met zich meebrengt laten gelukkig niet alle bedrijven zich tot een dergelijke verhuis verleiden.
Geheel anders zal de situatie zijn wanneer men erin slaagt om België op te splitsen in twee delen of van zodra men zelfs maar de sociale zekerheid opsplitst.
Wallonië zal er van dan af helemaal alleen voorstaan en zal niet meer over de middelen beschikken om een sociaal zekerheidsstelsel te financieren voor hun werklozen , ouderen en zieken.
Deze nieuwe zelfgecreëerde straatarme buur zal zich bovendien genoodzaakt zien om vele mensen die nu nog in staatsverband tewerkgesteld zijn op straat te zetten door gebrek aan financiële middelen.
Om brood op de plank te krijgen voor zichzelf en hun familie zal dit immens leger werklozen nu verplicht zijn om tegen elke prijs werk te vinden.
Omdat de zware Waalse industrie (waardoor België en in het bijzonder Vlaanderen zich tijdens de moeilijke crisisjaren recht kon houden) op sterven na dood is zullen deze hopelozen zich massaal op het welvarende Vlaanderen richten.
De Vlaamse industrie zal door zo’n groot en plots aanbod van werkwilligen aan lage loontjes rap hun keuze gemaakt hebben.
Door de wet van vraag en aanbod en door onderlinge concurrentie gedreven zal zij niet anders kunnen dan deze sterk gemotiveerde werkzoekenden tewerk te stellen aan absolute minimumlonen.
De desastreuze gevolgen zullen niet lang op zich laten wachten.
Wie nu in Vlaanderen zijn job zal willen behouden zal bereid moeten zijn om ook aan deze voorwaarden te werken.
Resultaat : Lagere lonen , verslechterende arbeidsvoorwaarden vermindering van levensstandaard en koopkracht en dus een ramp voor de middenstand en kmo’s.

Daaruit zal onvermijdelijk volgen een vermindering van belastingsinkomsten voor de staat , waardoor ook hier in Vlaanderen de goede sociale voorzieningen (kinderbijslag,pensioenen,ziekteverzekering, enz…)voorgoed tot het verleden zullen behoren.
Welvaart voor Vlaanderen door een onafhankelijk Vlaanderen , de slogan van de Vlaams nationalistische separatisten zal binnen de kortste keren tot een echte nachtmerrie verworden. Welvaart zal slechts nog een vage herinnering uit de goeie oude unitaire tijd zijn.

Maar onze industrie zal er dan toch wel bij varen zullen sommigen opperen.
Helaas ook hier zal dit geenszins het geval zijn want alhoewel de lonen zullen dalen zullen ze toch niet dalen tot op het niveau van de nieuw opgekomen industrielanden.
Onze lonen zullen bevriezen op het niveau van de bestaands en loon minima die hier hoe dan ook nog altijd hoger zullen zijn dan die in de ex-Oostbloklanden en het verre oosten.
We zullen dus Armer geworden zijn maar nog net niet straatarm en daardoor zullen we willens- nillens gedwongen worden enkel nog de goedkoopste goederen aan te kopen.
In realiteit wil dat zeggen dat er enkel nog die goederen die geproduceerd werden in die lage-loon landen.
Bedenk wel dat dit enkel maar mogelijk is dank zij de aan slavenarbeid grenzende condities waaronder deze mensen moeten werken.
En daartegenover zal zelfs onze industrie het loodje moeten leggen.

In Wallonië zal intussen de toestand zo mogelijk nog schrijnender geworden zijn.
De armlastige Waalse regering zal het aan zichzelf en zijn bevolking verplicht zijn om op zijn beurt tegen elke prijs werk te creëren en zal dat enkel kunnen doen door “vreemd” kapitaal aan te trekken voor nieuw op te richten industrieën in wat we tot nu toe als de groene long van België kunnen beschouwen.
Niet meer geremd door enige Belgische wetgeving zal Wallonië zich als het ware automatisch gedwongen zien om aan investeerders de soepelste Europese bedrijfs,milieu en lonen ethiek aan te bieden.
In dit geval zijn dit de loon en arbeidsvoorwaarden van de nieuw aangesloten Oost-Europese lidstaten.
Men hoeft er geen moment over te twijfelen dat deze investeerders in de eerste plaats uit Vlaanderen zullen komen.
Immers ,wie er tot nu toe tegen opzag om zijn bedrijf te verhuizen zal nu met een soort van tweede Roemenië op 30 km van zijn achterdeur geen seconde twijfelen.
Kortom een neerwaartse spiraal die eenmaal als ze een feit is nog moeilijk zal om te keren zijn.

Indien iedereen zomaar kritiekloos blijft meelopen in dit verdeel en heers beleid zal de prijs die we daar met z'n allen (industrieelen,zelfstandigen,kmo's,loontrekkenden,hulpbehoevenende en vrije beroepen) voor zullen moeten betalen zeer hoog zijn.
De eerste tekenen zijn reeds zichtbaar,moordende concurrentie voor de bedrijven,loonmatigingen,kafkaiaanse administratie,afbouw van de pensioenen,toenemende werkdruk etc...
De welvaart die we tot voor kort kenden zal enkel nog iets zijn waar we met heimwee en weemoed aan zullen terugdenken.

De hele opzet is dus in feite contraproductief voor alle Belgen.
Voor extreem rechtse kringen moet dit echter de ultieme natte droom zijn.
Het opjutten van een complete populatie tot een nog grotere "rat race" en
algemene verarming komt hen namelijk maar al goed uit.
In afwachting van het slagen van hun snode plannen wrijven zij zich nu al
met genoegen in de handen bij het vooruitzicht van een
ultra-liberaal/conservatieve samen(?)leving a l'Americaine waarvoor zij de
perfecte voedingsbodem denken gevonden te hebben.
Een compleet leger moderne slaven zal er van dan af voor zorgen dat zij
steeds rijker en machtiger kunnen worden op de rug van degenen die ze zo
succesvol verdeeld hebben.
Eendracht maakt macht , dat zien zij blijkbaar het meest in.


Gepost door: Bart Vandaele | 13-02-06

De commentaren zijn gesloten.