04-06-12

N-VA OF VB, VAN WIE IS HET IDEE ?

Vorige week presenteerden we hier in willekeurige volgorde vijf punten uit het programma van de N-VA in Antwerpen, en vijf uit het programma van het VB in Antwerpen. We vroegen de bezoekers van deze blog welke de programmapunten van de N-VA en welke van het VB zouden zijn. “Een moeilijke quiz”, mailde ons een dagelijkse bezoeker van deze blog. Volgens hem bewijst dit de stelling van een Frans parlementslid over de N-VA dat de N-VA fascistisch is. Zover willen we niet gaan, maar er zijn wel punten in de respectievelijke verkiezingsprogramma’s die je misschien eerder bij de andere Vlaams-nationalistische partij zou verwachten. 

 

1. “De Antwerpenaar moet opnieuw het gevoel krijgen dat het zinvol is om aangifte van een misdrijf te doen of om samen te werken met de politie. Daarom moet de klantvriendelijkheid en de aanspreekbaarheid van de politie verbeteren.” Veiligheid is voor het VB het eerste thema van het verkiezingsprogramma. En het allereerste voorstel van het VB voor haar Antwerps veiligheidsplan is… de klantvriendelijkheid en de aanspreekbaarheid van de politie te verbeteren. Sinds Bart Debie buiten gebonjourd werd bij het VB, beseft men zelfs bij het VB dat de Antwerpse politie zich niet altijd gedraagt als je vriend.

 

2. “In het kader van het project X-Stra! huis-aan-huisbezoeken is het dan ook niet meer dan logisch dat het stadsbestuur binnen deze actie illegalen actief zal opsporen. (…) Indien men voldoet aan de voorwaarden voor wettig verblijf moet dit geregeld worden. Zoniet moet men uitgewezen en, indien nodig, gerepatrieerd worden.” Jij dacht dat dit een VB-programmapunt is? Neen, hoor. Het is programmapunt 16 uit het hoofdstuk ‘Samen leven in de stad’ van het N-VA-programma.

 

3. “De X-stra controles zijn in feite al verdoken sociale controles door ambtenaren hoewel ze oorspronkelijk anders bedoeld waren, namelijk om illegalen op te sporen. Vanaf nu herdopen we X-stra tot A-stra: Armoede straat per straat aanpakken.” Jij dacht dat dit een N-VA-programmapunt is? Neen, hoor. Het is één van de VB-voorstellen in het kader van de ‘Strijd tegen vereenzaming en verborgen armoede opvoeren’. Maar natuurlijk wil het VB ook wel mensen zonder geldige verblijfspapieren opsporen en uit het land zetten. Meer nog dan de N-VA. Het VB wil “de oprichting van een cel ‘Illegalen’ binnen de lokale recherche, teneinde de actieve opsporing van illegalen en de criminaliteit die met illegaliteit gepaard gaat (…) aan te pakken.” Het VB wijst erop dat “de burgemeester systematische identiteitscontroles (kan) bevelen” en wijst op de resultaten in een aantal Nederlandse steden “waarbij ganse wijken worden afgezet en iedereen gecontroleerd en gefouilleerd” wordt.

 

4. “De hondenbrigade wordt heropgericht. De zichtbaarheid van de politie wordt verhoogd door het inzetten van politiepatrouilles te paard in risicowijken.” Meer platteland in de stad! Dit is een VB-voorstel. Punt 38 uit hun programma, zonder dat uitgelegd wordt waarom de politie te paard de “risicowijken” moet intrekken. Heimwee naar de tijd van de cowboy- en indianenverhalen?

 

5. Over de vereniging ‘Kruis en beeld’: “Deze vereniging houdt zich al jaren bezig met het restaureren en herplaatsen van Mariabeelden in de stad. De tientallen Mariabeelden in Antwerpen zijn een prachtig en vrij uniek patrimonium. … wil er dan ook alles aan doen om zoveel mogelijk Mariabeelden van de ondergang te redden.” En neen, dit is niet wat de katholieke Bart De Wever voorstelt. Maar een programmapunt van de vrijzinnige Filip Dewinter. Om het katholieke kiespubliek van het VB te lijmen, en zijn perswoordvoerder Philippe Van der Sande te plezieren?

 

6. “Met meer dan 10 % sociale woningen voldoet Antwerpen ruimschoots aan haar verplichtingen in het kader van het Grond- en Pandenbeleid. Een aangroei van het aantal sociale woningen is dan ook niet aan de orde.” Dit is een N-VA-programmapunt. ‘Wonen’ is het eerste hoofdstuk in het N-VA-programma voor Antwerpen, maar als je doorleest zie je dat wonen voor de N-VA niet te sociaal mag worden.

 

7. “In het kader van GAS-boetes moeten districten een grotere rol kunnen spelen. Districten moeten de mogelijkheid hebben om een LAST (een Lokale Administratieve SancTie) op hun grondgebied uit te vaardigen tot een bedrag van 50 euro.” Spijts alle kritiek willen politici het aantal GAS-boetes uitbreiden, en er zijn al 101 redenen die aanleiding kunnen zijn voor een GAS-boete. De N-VA wil de districten in Antwerpen ook nog LAST-boetes laten uitvaardigen, zonder in het kiesprogramma te verduidelijken over wat dit precies gaat. Mocht het kunnen, krijgen we in de negen Antwerpse districten daarenboven nog eens andere zaken per district waarvoor LAST-boetes opgelegd kunnen worden. En er is nog een probleem: wettelijk hebben de districten geen bevoegdheid tot het uitschrijven van sancties. Maar de N-VA heeft hieraan gedacht: “Wanneer een districtsraad dit goedkeurt, moet dit door de gemeenteraad ingevoerd worden via een politiereglement.” Wat de districten ook beslissen, de gemeenteraad moet...

 

8. “In 2018 zal het 500 jaar geleden zijn dat het eerste Nederlandse volksboek Uilenspiegel in Antwerpen verscheen. Alleen dat feit heeft van Antwerpen een Uilenspiegelstad gemaakt. (…) Genoeg om er een speciaal Uilenspiegeljaar aan te wijden.” Wie dacht dat dit een idee is van een schalkse historicus als Bart De Wever, die is verkeerd. Dit komt uit de koker van het VB. We durven er zelfs een bak Seefbier op verwedden dat dit een idee is van het 79-jarige VB-gemeenteraadslid Bob Hulstaert, voorzitter van de vzw August Bormshuis.

 

9. In het hoofdstuk ‘De burger participeert’ (!): “Om deze reden worden er ook geen referenda gehouden. Politici moeten de moed hebben om zelf de knopen door te hakken in plaats van ze door te schuiven naar de burger.” Dit is dan weer pure Bart De Wever-praat. Hij zal wel beslissen wat goed of slecht is voor de burger. Zoals bijvoorbeeld met de metershoge verkiezingsaffiches (foto 1) waar we gisteren nog op wezen. 

 

10. “We verwachten dat nieuwe Antwerpenaren de inspanning leveren om resultaten te bereiken in de kennis van het Nederlands en het kennen en respecteren van onze omgangsvormen en cultuur. (…) Indien men moedwillig weigert zich in te spannen om dit resultaat te halen, moet dit gesanctioneerd worden. Mogelijke instrumenten daarbij zijn het intrekken van sociale voordelen of geldboetes, en ultiem het weigeren van een verblijfsvergunning.” En ja, ook dit is een N-VA-programmapunt. De N-VA legt in haar verkiezingsprogramma meer nog dan het VB de nadruk op de noodzakelijke kennis van het Nederlands. En verbindt daar ook sancties aan. We kijken al uit naar de Indische en joodse diamantairs die vaak geen gebenedijd woord Nederlands spreken. Verliezen zij met Bart De Wever hun verblijfsvergunning? Of wordt dat enkel iets voor een Marokkaanse of andere sukkelaar?

 

Het volledige programma van de N-VA in Antwerpen staat al enige tijd online. Voor het programma van het VB-Antwerpen is het zich behelpen met de brochure die bij het VB te verkrijgen is (foto 2, 112 blz., A5-formaat). De volgende dagen komen we er nog op terug.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: n-va, vb, antwerpen, 14 oktober |  Facebook | | |  Print

De commentaren zijn gesloten.