31-03-14

WIE WINT EN WIE VERLIEST MET HET VLAAMS BELANG ?

Na de CD&V, Open VLD en SP.A heeft ook het VB bekend gemaakt hoe ze haar verkiezingsbeloften zou financieren. Op de cijfers van de N-VA is het nog wachten, de in de peilingen grootste Vlaamse partij heeft het blijkbaar moeilijk om met enig cijferwerk af te komen. Met iemand als Vlaams minister van Begroting Philippe Muyters  in de rangen (“35 + 72 is nog altijd 117”) is het natuurlijk nodig een en ander een keer meer na te tellen.

 

In de powerpointpresentatie over de kostprijsberekening die Gerolf Annemans (foto) presenteerde wordt als eerste vermeld de verlaging van de “sociale lasten”: de bijdrage aan de sociale zekerheid die met 9,3 miljard euro zou verminderen: 6,3 miljard euro onmiddellijk winst voor de bedrijven, 3 miljard euro gespreid in tijd die 4 % loonsverhoging voor arbeiders en bedienden moet financieren. De notionele intrest-maatregel waar vooral de grote en kapitaalkrachtige bedrijven van profiteren zou opgedoekt worden, maar in ruil zou de aanslagvoet van 33,99 % vennootschapsbelasting voor alle bedrijven dalen naar 23,5 %. 

 

De laagste pensioenen in de privé-sector en bij de zelfstandigen worden verhoogd (kostprijs 3,6 miljard euro), maar de hoogste pensioenen in de publieke sector worden ingeperkt, zoals ook de mogelijkheden voor brugpensioen (de twee maatregelen samen brengen 1,8 miljard euro op). Er wordt een opvoedersloon uitbetaald aan de thuiswerkende ouder, grotendeels gefinancierd door een daling van de uitkeringen voor werkloosheid, tijdskrediet enzomeer. Aan kinderbijslag, vooral voor de eerste drie kinderen, wordt 1,6 miljard euro meer uitgegeven. De totaaluitgaven voor de sociale zekerheid mogen evenwel maar met 1 % groeien, terwijl nu 2,5 % is voorzien.

 

De verlaging van de btw op gas en elektriciteit, van 21 naar 6 %, ingevoerd door de regering-Di Rupo, blijft behouden. Meerinkomsten haalt men vooral uit een “correcte inning (van de) btw”: 2,5 miljard euro. Het kapitaal wordt niet belast: geen vermogensbelasting, geen meerwaardebelasting op aandelen, en de roerende voorheffing op sparen en beleggen wordt verlaagd.

 

De afschaffing van de Senaat, de dotaties aan het koningshuis enzomeer bespaart ons 700 miljoen euro. Het afschaffen van de provincies wordt in de VB-tabel tweemaal vermeld: eenmaal bij de afschaffing van de Senaat enzomeer en eenmaal als besparing op het bestuursapparaat. Het gebeurt natuurlijk wel meer dat men bij het VB de zaken dubbel ziet, vraag dat maar aan de op de Krim dronken aangetroffen Frank Creyelman. Nog zattemanspraat: de verkoop van de overheidsparticipaties in Bpost, Belgacom, BNP-Paribas… levert volgens het VB 13,5 miljard euro op, maar over het verlies aan jaarlijks dividend spreekt het VB niet.

 

Loonbevriezing voor de ambtenaren en niet-vervanging bij natuurlijke afvloeiingen bij de overheid leveren 2,4 miljard euro op. “Meer controle in de sociale zekerheid moet overconsumptie en verspilling vermijden.” Zo wil het VB 15 % in de gezondheidszorg besparen, oftewel 4 miljard euro. Verstrengde controle op de werkloosheidsuitkeringen moet 300 miljoen euro opbrengen. De vakbonden krijgen 100 miljoen euro minder voor hun administratiekosten bij de uitbetaling van werkloosheidsvergoedingen. Het stopzetten van de immigratie zou volgens het VB 5 miljard euro opbrengen, het stopzetten van de transfers naar de andere gewesten 6 miljard euro en een lagere bijdrage voor de Europese Unie 1,4 miljard euro.

 

De top-5 van besparingen die het VB wenselijk acht zijn: 6 miljard euro bij de transfers tussen de gewesten, hetzelfde bedrag met de afschaffing van de aftrek voor de notionele intrest, 5 miljard euro met een immigratiestop, 4 miljard euro in de gezondheidszorg, en dan hoopt het VB nog 3,5 miljard euro te halen uit de magische “terugverdieneffecten”. De top-5 van extra uitgaven die het VB wil doen: 6,3 miljard euro minder sociale bijdragen voor de bedrijven, 3,6 miljard euro voor hogere pensioenen in de privé-sector en bij de zelfstandigen, 3 miljard euro door minder vennootschapsbelasting voor bedrijven, hetzelfde bedrag als loonsverhoging voor arbeiders en bedienden, en 2,1 miljard euro door de verlaging van de btw op gas en elektriciteit te handhaven.

 

De eerste vraag is natuurlijk in welke mate de cijfers van het VB te vertrouwen zijn. Economen maakten al brandhout van de becijferde programma’s van de CD&V en Open VLD, wat wordt dat niet als ze het VB-programma onder de loep nemen? De 5 miljard euro die het VB denkt te kunnen halen uit een immigratiestop komt uit “een extrapolatie van Nederlandse cijfers”, maar het sociale zekerheidsstelsel bijvoorbeeld in Nederland is toch sterk verschillend van het Belgische. Op de notionele intrest na zoekt het VB de besparingen vooral in de sociale sector. Winst is er voor zowat iedereen behalve de ambtenaren, maar vooral voor de bedrijven en hun aandeelhouders. Zo kennen we het VB wel.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 25 mei, vb |  Facebook | | |  Print

WAT NIET IN HET VB-VERKIEZINGSPROGRAMMA STAAT, MAAR WEL…

De Standaard bracht uitgebreid verslag van de VB-persconferentie waar het Vlaams Belang-programma en de kostprijsberekening voorgesteld werd (foto 1). Wie goed kijkt naar de foto, ziet dat Annemans met zijn programma ondersteboven zwaait. Het is natuurlijk niet voor het eerst dat men in Vlaams-nationalistische kringen de zaken ondersteboven houdt (foto 2).

 

Bij het doornemen van de kostprijsberekening wachtte ons een opvallend zinnetje: Besparing publieke sector: 5 % verloning werknemers. Loonbevriezing + natuurlijke afvloeiingen. Ontzien onderwijs. Verrassend… omdat daar geen woord over staat in het verkiezingsprogramma van het Vlaams Belang. In een toelichting bij de kostprijsberekening van het Vlaams Belang-programma wordt de loonbevriezing voor ambtenaren echter bevestigd: “Een vermindering van 5 % van de verloning van de werknemers in de publieke sector – voor de verschillende overheidsniveaus samen – door de loonbevriezing en natuurlijke afvloeiingen, is goed voor een besparing van 2,4 miljard euro. Onderwijs wordt ontzien, maar er zijn besparingen mogelijk in domeinen als cultuur, religie, enzovoort.”

 

Ambtenaren die op basis van het Vlaams Belang-verkiezingsprogramma voor de partij van Gerolf Annemans zouden kiezen, wacht een koude kermis. Niet alles staat in het verkiezingsprogramma.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 25 mei, vb, annemans, sociaal |  Facebook | | |  Print

30-03-14

HET WEGGAAN VAN REGINE BEER

Afscheidsprentje Regine Beer.jpgGisteren werd in Antwerpen afscheid genomen van Regine Beer (foto). Moeder, grootmoeder en overgrootmoeder. Enthousiaste lerares. Getuige van het concentratie- en vernietigingskamp van Auschwitz. Strijdster tegen racisme en discriminatie, tegen fascisme en niet in het minst neofascisme.

 

Familieleden en vrienden, politieke medestanders en antifascistische activisten, mensen uit de culturele wereld en collega’s van zoon en VRT-journalist Stefan Blommaert keken naar beelden over Regine Beer en luisterden naar toespraken. Paul De Keulenaer, auteur van twee boeken over het leven van Regine Beer, verhaalde hoe de boeken tot stand zijn gekomen, en hoe belangrijk het was haar getuigenis op papier te zetten. Om gewezen minister Willy Calewaert te citeren: “Want er komt een dag dat alle getuigen zullen verdwenen zijn. Dan zullen de leugens groeien als onkruid.”

 

Jos Vander Velpen (Liga voor Mensenrechten) wees op de belangrijke rol van Regine Beer in de antifascistische strijd. “Eenheid tegen fascisme”, was haar leuze. “Ze kon mensen verbinden en onderlinge verschillen overbruggen. Ze steunde dan ook alles wat antifascistisch en democratisch was.” Ook op het terrein was ze aanwezig. Naar aanleidingen van de SS-herdenkingen in Lommel (waar onder andere Filip Dewinter en Gerolf Annemans aan deelnamen, nvdr.) getuigde Regine in Limburg over de gruwelen van de SS, samen met Maurice De Wilde, Walter De Bock en Günther Wallraff. Bij een tegenbetoging geraakte de anders altijd ongenaakbare rijkswacht even het noorden kwijt toen Regine de rijkswachters haar kamptatoeage toonde.

 

Guido Totté herinnerde aan de afscheidsplechtigheid voor haar zoon Michel Morantin, in 2003, toen Regine Beer plots rechtstond en a capella zong: “De gedachten zijn vrij / Wie raadt ze daarbinnen? / Zij dansen voorbij / Als nachtelijke schimmen / Geen mens kan ze naken / Geen jager ze raken / Laat wezen wat zij / De gedachten zijn vrij!”. Het lied waarmee Regine zich rechthield in Auschwitz, en ze ook zong in een vorige week opnieuw getoond gesprek in een VRT-nieuwsuitzending. Remko Devroede zong daarna het lied voluit. Als afsluiter van de afscheidsplechtigheid zong Remko ook nog het adembenemend De Moorsoldaten. Lied geschreven in het concentratiekamp van Borgermoor (hier in een versie van Rum).

 

Robert Voorhamme bracht een groet namens de SP.A, sterk vertegenwoordigd met voorzitter Bruno Tobback, oud-voorzitter Fred Erdman, coming lady Yasmine Kherbache, minister Monica De Coninck, een geëmotioneerde Caroline Gennez… Regine Beer was een moreel baken voor de SP. Als ze op televisie beelden zag van uitgeprocedeerde asielzoekers, die bij een repatriëringsvlucht om pragmatische redenen het nummer van hun vliegtuigzetel met een stift op hun arm geschreven kregen, belde Regine meteen Patrick Janssens op om die ongelukkige praktijk te laten stoppen. “Lieve Regine, we zullen je missen. Maar we zullen ervoor zorgen dat je nooit vergeten wordt”, besloot Robert Voorhamme.

 

Sonja Steurs, actief in de vakbond en de antifascistische beweging, overhandigde aan de familie van Regine Beer de Lifetime Achievement Award die men vorige zondag aan Regine had willen overhandigen. Wat niet kon doorgaan, eerst door een val die noodzaakte dat Regine in een ziekenhuis moest opgenomen worden, en vervolgens door haar voortijdig overlijden diezelfde ochtend. “Voortijdig overlijden” want Regine vertelde zo dikwijls dat ze haar kinderen beloofd had honderd jaar te worden, dat we allen ook geloofden dat ze honderd jaar zou worden. Een vertegenwoordiger van de koning woonde de afscheidsplechtigheid bij, maar Sonja Steurs noemde Regine Beer toch “de in ons midden echte koningin”.

 

Twee kleinkinderen brachten tenslotte met ernst en luim een portret van hun grootmoeder. Hoe Regine relativeerde wat honger is als je de concentratiekampen hebt meegemaakt, en tezelfdertijd ervoor zorgde dat geen restje eten verloren ging. Hoe goed ze haar lichaam verzorgde en piekfijn ze zich kleedde, ook al in reactie op wat ze in Auschwitz moest ondergaan. Hoe ze zonder het aan te moedigen, de opstandigheid van haar puberende zonen en dochter ondersteunde. Hoe belangrijk ze de familiebanden vond, en een goede sfeer in de familie. Hoe ze veertien dagen geleden nog in familieverband genoot van het zonnetje en het samen eten.

 

Guido Totté besloot met het gedicht Weggaan van Rutger Kopland: “Weggaan is iets anders dan het huis uitsluipen. Zacht de deur dichttrekken achter je bestaan en niet terugkeren. Je blijft iemand op wie wordt gewacht. Weggaan kun je beschrijven als een soort van blijven. Niemand wacht, want je bent er nog. Niemand neemt afscheid, want je gaat niet weg.” Zo is het, Regine.

00:12 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: regine beer, actie |  Facebook | | |  Print

29-03-14

PARLEMENTSLID STAPT OP BIJ ‘GOUDEN DAGERAAD’

Het is niet gemakkelijk om op te stappen uit het neonazistisch milieu. Je hebt er vrienden gemaakt, op de duur heb je alleen nog maar in dat milieu vrienden, en wie wil opstappen riskeert represailles. Toch is deze week parlementslid Chrysovalantis Alexopoulos (43 j., foto’s) opgestapt bij Gouden Dageraad (‘Chrysi Avgi’ voor de Grieken).

 

In een brief aan de Griekse parlementsvoorzitter liet Alexopoulos weten voortaan als onafhankelijk parlementslid te zetelen. Hij wenst niet langer lid te zijn van een partij waarvan de activiteiten, na onderzoek, gedefinieerd werden als “crimineel”. Alexopoulos zegt niet op de hoogte te zijn geweest van die criminele activiteiten. “Mijn geweten staat niet toe dat ik mijn patriottische en nationalistische standpunten verbindt met dergelijke acties en praktijken”, zei Alexopoulos nog.

 

Vanuit het partijhoofdkwartier wordt Alexopoulos bestempeld als een “verrader”. Partijwoordvoerder Ilias Kasidiaris suggereert dat Alexopoulos is omgekocht om op te stappen bij Gouden Dageraad. Blijkbaar kan er voor Gouden Dageraad niets gebeuren of er moet een complot achter gezien worden.

 

Het klinkt niet echt geloofwaardig dat Chrysovalantis Alexopoulos, die sinds 1996 lid was van Gouden Dageraad, niet op de hoogte zou geweest zijn van de criminele activiteiten van Gouden Dageraad. Maar zijn vertrek voedt natuurlijk de stelling dat Gouden Dageraad inderdaad een criminele organisatie is. Vorige week is overigens op basis van een tweehonderd bladzijden tellend rapport de parlementaire onschendbaarheid opgeheven van nog eens drie Gouden Dageraad-parlementsleden.

 

Onder hen de echtgenote van partijvoorzitter Nikos Michaloliakos, Eleni Zaroulia die in 2012 wereldwijd bekendheid verwierf door in een toespraak in het parlement migranten te bestempelen als ‘Untermenschen’. Echtgenoot Michaloliakos is nog altijd, samen met vijf andere Gouden Dageraad-parlementsleden, in een gevangenis opgesloten. Drie andere parlementsleden maakten ook al kennis met het gevangeniswezen, maar zijn in afwachting van hun proces terug op vrije voeten. Eén van hen, partijwoordvoerder Ilias Kasidiaris, dingt nu mee voor de burgemeesterssjerp van Athene.

 

Het opstappen van Chrysovalantis Alexopoulos zorgt voor een schok binnen de anders zo gesloten gelederen van Gouden Dageraad. Volgens insiders is er nu een “sfeer van burgeroorlog” binnen Gouden Dageraad. Journalist Dimitris Psarras, die Gouden Dageraad in het oog houdt al sinds haar oprichting als marginale groep meer dan dertig jaar geleden, noemt de beslissing van Alexopoulos om te breken met Gouden Dageraad de eerste belangrijke breuk binnen de organisatie.

 

Maar we zullen maar niet te vroeg juichen: één zwaluw maakt de lente niet.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: griekenland, chrysi avgi |  Facebook | | |  Print

28-03-14

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

Voor ‘de beelden van de week’ zorgde de vrouw van een foorkramer die toont met welke ongehoorde brutaliteit de Antwerpse politie iemand om zijn autosleutels vraagt. Volgens de Antwerpse politie zou de foorkramer in beeld tevoren op de politie zijn ingereden. Maar dan nog: je vraagt niemand formeel om zijn autosleutels om dan een paar seconden later al te beginnen meppen, en geen gehoor te geven aan de roep om niet te slaan. De Antwerpse politietop heeft de beelden bekeken en vindt er niets verkeerd aan. Dat is dus de goedgekeurde stijl van de Antwerpse politie, vraag het ook maar aan de ouders van Jonathan Jacobs (1, 2, 3, 4). En dan zijn er nog: 'de citaten van de week'.

“Trouw bleef ik hameren op het grote verschil tussen religiekritiek en racisme, tussen klagen over ‘Marokkaans straattuig’ en algemene haat jegens ‘de Marokkanen’. Maar de afgelopen week heeft Wilders die grens, tot mijn verbazing dus, herhaaldelijk overschreden. Roepen dat er ‘minder Marokkanen’ moeten zijn en dan even later mompelen dat je criminele Marokkanen bedoelt, alsof je even met je advocaat hebt gesproken, dat kan ik niet meer uitleggen. Marokkanen zijn geen ras, als er al zoiets bestaat, dus de term racisme blijft twijfelachtig. Maar het is wel gewoon expliciete vreemdelingenhaat en daar is geen excuus voor.” Schrijver-columnist Jonathan van het Reve heeft altijd Wilders verdedigd, maar nu niet meer. (De Volkskrant, 22 maart 2014)

“Er ligt nog een pakket van zo’n vierhonderd bladzijden te wachten met studiemateriaal voor onze eigen campagne en die van onze tegenstanders. Dat legt een extra druk op mijn agenda. Ik voel me weer op honderd procent van mijn kunnen, maar nog niet op honderd procent van mijn weten. Dat zorgt voor wat stress.” Voor wie zich afvraagt hoe het met Bart De Wever is gesteld. (Gazet van Antwerpen, 22 maart 2014)

“Ze wil wel af van het etiket Margaret Tatcher van de Schelde, maar is eigenlijk best fier op haar reputatie.” Liesbeth Homans. (Het Nieuwsblad, 22 maart 2014)

“Je gaat naar het circus en dan blijkt de clown er niet te zijn. Haha.” Een Marokkaanse marktkramer heeft toch enig leedvermaak als hij verneemt dat Geert Wilders niet komt naar het Vlaams Belang-congres in de Antwerpse Stadsschouwburg, vlakbij waar hij met zijn kraam op de ‘Vogeltjesmarkt’ staat. (Gazet van Antwerpen, 24 maart 2014)

“Vorige week waren hier vijftig schoolkinderen op bezoek, die op de deur van mijn bureau klopten. ‘De panda’, riepen die toen ik opendeed.” Bart De Wever wordt nu ook herkend door schoolkinderen. Op zijn bureau op ’t Schoon Verdiep heeft een pandabeertje een plaats gekregen naast een gele kabouter (foto). Nog even en het bureau van de Antwerpse burgemeester wordt een mini Plopsaland. (Het Laatste Nieuws, 25 maart 2014)

“Nog een CEO voor N-VA: Marc Descheemaecker op Europese lijst. Gemiddeld inkomen van kandidaten N-VA krijgt boost. Echte volkspartij...” Tweet van Paul Goossens. (Twitter, 25 maart 2014)

“Toen de zwarte laarzen van VMO en Were Di door de Antwerpse straten marcheerden, waarschuwde zij als een van de eersten voor een heropleving van het misselijke gedachtegoed waarvoor zij en zovele anderen moesten lijden. De opgang van het Vlaams Blok in de jaren negentig kwetste haar dan ook diep. Zij gebruikte haar eigen wapen, haar stem, om te strijden tegen racisme en onverdraagzaamheid. Die stem is nu verstomd. We zijn het aan haar, en vooral aan onszelf verplicht om haar boodschap levend te houden.” Terecht. (Gazet van Antwerpen, 25 maart 2014)

“Dat een schoenenverkoper, in casu Wouter Torfs, in Terzake brandhout mag komen maken van de fiscale plannen van de PS, is toch te gek voor woorden? Nodigt u een werkloze uit om brandhout te maken van de economische plannen van de N-VA?” Joël De Ceulaer heeft vragen bij de aanpak van de VRT-nieuwsdienst. (Knack, 26 maart 2014)

00:12 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: citaten, antwerpen, wilders, de wever, homans, n-va, regine beer, media |  Facebook | | |  Print

27-03-14

HERMAN VAN GOETHEM: “WAT REGINE BEER HEEFT BETEKEND”

Herman Van Goethem - 29-11-2012.JPGRegine Beer - 29-11-2012.JPGZaterdag wordt op een plechtigheid in Antwerpen afscheid genomen van Regine Beer (foto 2). Er zijn de voorbije dagen mooie artikels verschenen over Regine, en prachtige beelden getoond (VRT, ATV…). Om onbegrijpelijke redenen is de opiniebijdrage in De Morgen van professor Herman Van Goethem (foto 1, hoogleraar geschiedenis, directeur-conservator van Kazerne Dossin) niet opgenomen in het online aanbod van de krant. Daarom nemen wij de tekst hier over, met een link naar een AFF-artikel over de ontmoeting waar Herman Van Goethem naar verwijst.

 

“Met Regine Beer verdwijnt zowat de laatste Nederlandstalige getuige van de gruwel van Auschwitz-Birkenau. Tegelijk ook verliezen we een grote dame. Historici en musea houden al lang rekening met de nieuwe realiteit die zich aandient: er zijn geen getuigen meer. Gelukkig is hun verhaal vastgelegd in vele memoires en publicaties en in nog talrijker interviews voor radio en tv. De getuigenissen zijn bewaard, ze verdwijnen dus niet. Goede audiovisuele technieken kunnen interviews ook een kracht geven. Iemand als Regine laat een erfenis na die nooit verdwijnen zal.

 

Haar betekenis is meer verreikend dan men vermoeden zou. Het gaat niet enkel om Auschwitz. Mevrouw Beer was een pionier in Vlaanderen. Reeds in de jaren 1970 ging zij in scholen getuigenis afleggen, op een moment waarop de Shoah nauwelijks aandacht kreeg en de collectieve verwerking van het Vlaamse collaboratieverleden nog moest beginnen. Het was ook antifascisme dat haar zo sterk dreef, veel meer dan een joodse afkomst waaraan ze as such geen belang hechtte. In de verzuilde context van toen getuigde Beer beduidend meer in het rijksonderwijs, waar ze ook lesgaf, dan in het vrije onderwijsnet. Daar lag het oorlogsverhaal ook moeilijker.

 

In Vlaanderen was in brede lagen van de publieke opinie immers geleidelijk een vertekend beeld van de collaboratie gegroeid. Het waren ‘idealisten’ geweest en ‘dus’ moest hun naoorlogse vervolging wel onterecht zijn. Het is maar de vraag wat die idealen inhielden: ze waren alvast de negatie van democratie en mensenrechten. En intussen weten we ook dat die vervolging al bij al globaal genomen meeviel. Vrouwe Justitia heeft na de bevrijding haar werk niet zo goed gedaan, maar dan wel in alle richtingen: de enen te zwaar gestraft, de anderen te licht, en sommige oorlogsmisdadigers al helemaal niet. In 1950 zat in elk geval haast niemand nog in de gevangenis terwijl nog geen 10 procent van de uitgesproken boeten ook effectief is geïnd.

 

Mensen als Regine Beer konden dat alles moeilijk aanzien. Zij behoorden tot de al te kleine groepen in Vlaanderen die andere accenten in de oorlogsherinnering legden. Bijvoorbeeld door waardering te tonen voor het verzet. Of ook door te getuigen, over het mensbeeld van de nazi’s, dat zovelen blind hadden achternagelopen. Zoals nu ook weer eenzelfde fundamentele onverdraagzaamheid overal de kop opsteekt. Als 72 procent van de Nederlanders Wilders’ recente uitspraak niet aanvaardbaar vindt, dan doet 28 procent dat wél. Terwijl bij ons Dewinter en Annemans hoopten dat hij zijn woorden op hun congres kwam herhalen. De lieden van het Vlaams Blok en dito Belang hadden met Regine Beer een vurige tegenstreefster.

 

Ze nam dus het woord, vooral in scholen. Tienduizenden jongeren hebben ademloos geluisterd toen ze even rustig als scherp haar verhaal bracht. Ze effende ook wel wat de baan voor Maurice De Wilde, die vanaf eind jaren 1970 met zijn televisiereeksen als een grootinquisiteur het vertekende Vlaamse oorlogsverleden deconstrueerde. De publieke opinie in Vlaanderen kijkt, globaal genomen, vandaag de dag heel anders aan tegenover de Tweede Wereldoorlog. Beer en De Wilde hebben daarin een fundamentele rol gespeeld.

 

Verder leert Beer ons ook iets over traumaverwerking en moed. Hoe verwerk je diep leed? Hoe omgaan met pijn en verdriet, met sterven en dood?

 

We kunnen enkel vaststellen hoe moeilijk de verwerking van de naoorlogse vervolging in Vlaanderen is geweest. Het zal je ook maar overkomen dat, zeg maar, je papa drie jaar in de gevangenis belandt. Sommigen wijzen ook steevast op de 242 terechtstellingen na de bevrijding, nota bene voor heel België, plus nog een honderdtal standrechtelijke afrekeningen. Wie oog voor dat alles heeft, kan dan enkel diep buigen voor groepen die rouwden om de ruim 24.000 omgebrachte joden of ook om de 18.000 politieke gevangenen die in Breendonk of in Duitse kampen omkwamen.

 

Toen ik Regine Beer laatst op een plechtigheid zag, complimenteerde ik haar om een mooi zijden vestje met een chinoiseriemotief.  Ze antwoordde me: ‘Ik heb in Auschwitz tussen ondraaglijke stank van rottigheid, uitwerpselen en brandende lijken geleefd en zoveel vieze vuiligheid gezien, dat ik me nadien heb voorgenomen: ik zal altijd piekfijn in orde zijn.’ Zulke kracht moet je iedereen toewensen. Diep verdriet omsmeden tot een actieve en positieve houding, dat is het wat Regine deed door te getuigen. Zo gaf ze haar leven weer zin.

 

Een studente van me vecht tegen een hersentumor. Ze sms’te me gisteren, na mijn commentaar op Radio 1 over Regine Beer: ‘Dank! Blij zoiets te horen, het geeft me moed.’ Die dank gaat naar de grote dame die Regine Beer is geweest, om al wat ze betekende en kan betekenen.”

 

De afscheidsplechtigheid voor Regine Beer vindt plaats aanstaande zaterdag 29 maart, om 11u30 in het Crematorium van Wilrijk (Antwerpen), Jules Moretuslei 2 - Zaal Chrysant.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: regine beer |  Facebook | | |  Print

26-03-14

TOEGANG ROUWREGISTER REGINE BEER DOOR POLITIE VERSPERD

Grote Markt Antwerpen - 26 maart 2014.JPGFoorkramers houden op dit ogenblik een wegblokkade in Antwerpen. Hun actie is te begrijpen. Sinds jaar en dag staan ze met de Sinksenfoor op de Gedempte Zuiderdokken. Na een juridische actie van zes nieuwe, rijke wijkbewoners en een stadsbestuur dat eraan toegaf, moeten de foorkramers er weg.

 

Sinds 3u30 is de omgeving van het Antwerps stadhuis afgesloten met Friese ruiters en politieagenten. De politie houdt een selectief toelatingsbeleid. De man op de foto hiernaast mocht even later de Grote Markt op wandelen. Wie het rouwregister voor Regine Beer in het Antwerps stadhuis wilde gaan tekenen, was er echter aan voor de moeite. No pasarán.

 

Nochtans is het perfect mogelijk om de mensen die het rouwregister willen gaan tekenen te onderscheiden van foorkramers en anderen. Het is evengoed mogelijk om de mensen in het oog te houden die naar het Antwerps stadhuis willen gaan. Politieagenten zeggen dat het een bevel is van hogerhand om niemand door te laten. Befehl ist befehl. Maar sommigen mogen dus wél op de Grote Markt, weliswaar via een toegang op één plaats, en anderen mogen de Grote Markt niet op. De politie wenst iedereen nog “een prettige dag” toe.

 

Wel, heren en dames van de politie en op het stadhuis, het is geen prettige dag. Bij de foorkramers was er overigens geen enkel plan om de Antwerpse Grote Markt te bezetten. Wel om een verkeersblokkade te veroorzaken.

11:11 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, regine beer |  Facebook | | |  Print

ULFHEDNAR-WAPENZAAK: ZWAARSTE STRAF GEЁIST VOOR BELG

nederland,bbet,blood and honourVier mannen die in oktober 2011 met een tas vol zware vuurwapens in Nederland in een auto werden opgepakt, hoorden maandag voor de rechtbank in Alkmaar straffen tot 1 jaar cel tegen hen eisen, waarvan een deel weliswaar voorwaardelijk. Nou ja, “hoorden”. De hoofdverdachte daagde opnieuw niet op bij de rechtbankzitting in Alkmaar.

Het viertal werd na een tip van de AIVD, de Nederlandse staatsveiligheidsdienst, in de omgeving van Alkmaar van de weg geplukt door de politie. In de tas zaten onder meer een vuurbuks, een jachtgeweer met ingekorte loop en patronen. In de woningen van twee verdachten werden daarna nog meer wapens gevonden.De AIVD hield de mannen in het oog omwille van hun neonazistische sympathieën. Rory D.K. en Jeroen V.D.B. waren lid van de Blood and Honour-afsplitsing Ulfhednar (foto), Arnoud K. was lange tijd chef van de Combat 18-versie van Blood and Honour Vlaanderen, Tomas B. is de leider van de pas nog in Dendermonde veroordeelde Blood and Honour-groep BBET (Bloed - Bodem - Eer - Trouw).

 

De eerste dag van de rechtbankzitting in Alkmaar, vorig jaar 23 juli, was van korte duur omdat alle aanwezige verdachten bijkomende getuigenverhoren vroegen. Maandag 24 maart werd de rechtszaak in Alkmaar vervolgd. De twee in Nederland wonende verdachten, Rory D.K. en Jeroen V.D.B., zegden voor de rechtbank dat het alleen de bedoeling was geweest “lekker te gaan knallen” in de duinen bij Hargen. Van het rechts-extremistische gedachtegoed hebben zij inmiddels volledig afstand genomen, zegden ze.


Het Openbaar Ministerie eiste maandag de hoogste straf voor de 32-jarige Tomas B.: een jaar cel, waarvan vier maanden voorwaardelijk. B. was, zoals op de eerste dag van de rechtbankzitting, niet aanwezig. Volgens het Openbaar Ministerie nam hij de zware vuurwapens mee naar Nederland. De andere verdachten zeiden alle banden met B. te hebben doorgesneden. Arnoud K., een 23-jarige in Vlaanderen wonende Nederlander, staat nochtans bekend als boezemvriend van B.

De advocaten van de verdediging vroegen de rechtbank de strafvoorstellen van het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk te verklaren vanwege fouten in het onderzoek. De uitspraak van de rechtbank volgt op maandag 7 april.

 

Tomas B. had bij de uitspraak in de BBET-rechtszaak op 7 februari in Dendermonde geen officieel adres in ons land. Het Openbaar Ministerie vroeg daarom de aanhouding van Tomas B. op de rechtbankzitting, mede gezien zijn internationale contacten. Maar dat vond de rechtbankvoorzitter niet nodig. Voor zijn aandeel in de BBET-zaak en andere feiten (handel in anabolen enz., en diverse geweldplegingen) is Tomas B. veroordeeld tot zes jaar cel waarvan twee jaar voorwaardelijk. Tegen het BBET-vonnis is inmiddels beroep aangetekend.

00:12 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nederland, bbet, blood and honour |  Facebook | | |  Print

25-03-14

ROUWREGISTER VOOR REGINE BEER

In het Antwerpse stadhuis wordt vandaag een rouwregister neergelegd voor de zondag overleden Regine Beer (foto: Regine Beer bij een beeld van de Dossin-kazerne van waaruit zij weggevoerd werd naar het concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz).

 

Vanaf 12 uur kan iedereen een boodschap schrijven in het rouwregister. Vervolgens kan men er iedere werkdag voor terecht van 8.00 tot 17.30 uur. Tot wanneer het rouwregister er zal liggen, werd niet medegedeeld. Ingang stadhuis: aan de linkerzijkant, de kant waar het standbeeld van De Buildrager staat.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: regine beer |  Facebook | | |  Print

SUCCES EN MINDER SUCCES IN FRANKRIJK

Met 50,2 procent van de stemmen haalde het Front national (FN) zondag in Hénin-Beaumont een eerste burgemeesterssjerp in Frankrijk binnen (foto 1: de nieuwe burgemeester Steeve Briois, samen met Marine Le Pen). Hénin-Beaumont (“Een van de droevigste stadjes van het land”, schreef dS Avond gisteren) is een gemeente met 26.000 inwoners in Noord-Frankrijk, waar Marine Le Pen al jaren haar uitvalsbasis van gemaakt heeft.

 

Bij de tweede stemronde volgende zondag kunnen nog een aantal steden en gemeenten in handen van het FN vallen. In 25 steden en gemeenten was het FN voorbije zondag alvast de sterkste partij, waarvan wel 7 gemeenten met minder dan 10.000 inwoners. De grootste stad met uitzicht op een burgemeesterssjerp is Perpignan (Pyrénées-Orientales, 120.000 inwoners). De FN-lijst wordt er getrokken door Louis Aliot, ondervoorzitter van het FN en levenspartner van Marine Le Pen. Aliot kreeg er 34,2 % van de stemmen. Ook ‘goede’ vooruitzichten zijn er in Béziers (Hérault, 70.000 inwoners) met 44,8 % van de stemmen voor de door het FN gesteunde lijst en Fréjus (Var, 53.000 inwoners) met 40,3 % van de stemmen voor het FN.

 

Nog steden en gemeenten met het FN voorlopig als grootste partij: Le Pontet (Vaucluse), Brignoles (Var), Cogolin (Var), Tarascon (Bouches-du-Rhône), Saint-Gilles (Gard), Beaucaire (Gard), Digne-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence), Cluses (Haute-Savoie), Forbach (Moselle), Montigny-en-Gohelle (Pas-de-Calais), Villers-Cotterêts (Aisne), Mantes-la-ville (Yvelines)… ’t Is maar dat je als mogelijke vakantieganger in Frankrijk weet waar je terecht kan komen.

 

In Avignon (Vaucluse, 92.000 inwoners) is het FN ook als sterkste partij uit de bus gekomen, maar het is nipt. Het FN behaalde er 29,5 % van de stemmen, 27 stemmen meer dan de socialistische kandidate (29,4 % van de stemmen), derde is de kandidaat van de klassiek-rechtse UMP met 20,9 % van de stemmen. De directeur van het internationale theaterfestival in Avignon heeft al aangekondigd dat hij met het hele festival  verhuist als FN’er Philippe Lottiaux er burgemeester wordt.

 

Belangrijke steden en gemeenten waar het FN als tweede partij uit de stembus kwam, zijn: Marseille (Bouches-du-Rhône), Vitrolles (Bouches-du-Rhône), Nîmes (Gard), Carpentras (Vaucluse) en Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne). Het succes van het FN verrast niet. We wezen eerder al op de te verwachten goede FN-score bij een recordaantal niet-stemmers. De verwachting werd bevestigd. Bijna 4 op 10 kiezers bleef zondag thuis. In 1977 en 1983 was het nog maar 2 op 10 kiezers. Sindsdien werden alsmaar meer thuisblijvers geteld.

 

“Met de indrukwekkende scores die het Front national op vele plaatsen in Frankrijk neerzet, bewijst Marine Le Pen dat de ideeën van de rechtse, identitaire en EU-kritische partijen in Europa actueler zijn dan ooit en beantwoorden aan wat steeds grotere lagen van de bevolking denken”, liet gisteren Gerolf Annemans weten. Maar het FN scoort vooral door de linkse regering die de werkloosheid niet kan terugdringen, de klassieke rechterzijde die geen geloofwaardig project heeft en uitblinkt in ruzies en schandalen, en het banaliseren van het discours van het FN – Marine Le Pen is la grande vedette bij tal van televisieoptredens.

 

Het is nu wachten wat de tweede ronde van de gemeenteraadsverkiezingen volgende zondag oplevert om een definitieve balans te kunnen opmaken. Het FN rekent op een 1.000-tal gemeenteraadsleden en 10 à 15 burgemeesterssjerpen. Dat blijft natuurlijk maginaal wetend dat er circa 36.000 Franse steden en gemeenten zijn. Op dit ogenblik heeft het FN echter maar 85 gemeenteraadsleden en geen enkele burgemeester.

 

In 1995 veroverde het FN de stadhuizen van Toulon, Orange en Marignane, en in 1997 ook nog het gemeentehuis van Vitrolles. Dat werd meestal geen succes, en de burgemeesters stapten daarenboven een na een op bij het FN. De uitzondering op de regel is Orange (Vaucluse, 30.000 inwoners). Burgemeester Jacques Bompard stapte ook wel op bij het FN, maar bleef burgemeester. Voorbije zondag werd hij met zijn ‘Liste Extrême droite’ met 59,8 % van de stemmen opnieuw verkozen. Wel een lijst met een duidelijke naam, anders dan 'Front national' of 'Rassemblement Blue Marine' waaronder Le Pen-aanhangers zich ook verschuilen.

 

Het FN haalde niet overal de buit (bijna) binnen. In Sorgues (Vaucluse, 18.000 inwoners) werd de zetelende UMP-burgemeester zondag meteen weer verkozen. Op de FN-lijst in zijn gemeente stond anders wel een bekende naam: Marion Maréchal-Le Pen, het fysiek knappe nichtje van Marine Le Pen, één van de twee FN-parlementsleden en de grote vedette op het Europa-feest dat het Vlaams Belang vorig jaar op 29 september in Boom organiseerde. Marion Maréchal-Le Pen weet het nu ook: naar Filip Dewinter luisteren (foto 2) is geen garantie op succes.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: frankrijk, le pen, briois, annemans |  Facebook | | |  Print

24-03-14

HERINNERINGEN AAN EN VAN REGINE BEER

Regine Beer + Stefan Blommaert 2010.JPGGisterenavond geraakte bekend dat Regine Beer is overleden, maar de meeste mensen zullen het nieuws pas vandaag vernemen.

 

Lees hier herinneringen aan en van deze grand dame:

        -       Onze melding van het overlijden van Regine Beer.

        -       De Lifetime Achievement Award die haar gisteren zou uitgereikt worden.

        -       Regine Beer over haar aanhouding door de nazi’s.

        -       Regine Beer over haar overbrenging naar Auschwitz.

        -       Regine Beer nog over Auschwitz.

        -       Regine Beer over de wereld nu (= in 2007).

 

Foto: Regine Beer in 2010, bij haar negentigste verjaardag, samen met onder andere haar zoon Stefan Blommaert.

01:45 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: regine beer |  Facebook | | |  Print

DEWINTER DOET HET MET EEN BABE

Geert Wilders kwam niet naar Antwerpen. Maar Filip Dewinter heeft nog andere troeven. Met dank aan zijn campagneleider. Campagneleiders veranderen een partij niet wezenlijk, maar drukken toch hun stempel op de verkiezingscampagne. Bij het Vlaams Belang is Tim Willekens aangesteld om de campagne in Antwerpen te leiden.

 

Tim Willekens haalde de media tot in de Verenigde Staten toen hij samen met Tom Van Grieken en een derde VB-personeelslid een school in Schoten binnendrong waar een halal barbecue bezig was en Willekens & Co de schoolkinderen worsten met varkensvlees opdrong. Willekens verhuisde daarna van Schoten naar Brasschaat, een hem niet onbekende gemeente vermits hij er eerder al een fuif voor VB-vrienden met topless bediening inrichtte. Het vrouwelijk schoon bekoort hem sterk. De eerste foto’s waarmee hij uitpakte op zijn website waren foto’s samen met Véronique De Kock (Miss België 1995), Brigitta Callens (Miss België 1999) en ander mooi vrouwvolk.

 

Met het oog op de verkiezingen op 25 mei pakken Tim Willekens en Filip Dewinter nu uit met Melissa Van Hoydonck (24 j., uit Brasschaat). Als 17-jarige eerste eredame bij de verkiezing van de Aardbeiprinses, intussen ‘host’ in dancing The Villa in Antwerpen, en covergirl bij Che en P-magazine (foto 1). “Melissa Van Hoydonck wil zich vanuit haar jarenlange ervaring in het Antwerpse uitgangsleven nu actief inzetten voor het Vlaams Belang”, zegt Filip Dewinter. De eerste bijdrage daartoe was een fotosessie samen met Anke Van dermeersch (foto 2, video). Melissa Van Hoydonck krijgt de voorlaatste plaats op de Kamerlijst die getrokken wordt door Filip Dewinter.

 

De lijstduwersplaats is voor Freddy Van Gaever, een man van twaalf beroepen en dertien ongelukken. In 2006 wilde hij een nieuwe, rechtse Vlaamse krant opstarten, maar dat werd niets. Hij probeerde Jean-Marie Dedecker bij het Vlaams Belang in te lijven, maar dat werd niets. Hij startte VG Airlines op (“Van Gaever Airlines”), maar dat werd niets. Tussen 2004 en 2010 was hij achtereenvolgens Vlaams parlementslid en senator voor het Vlaams Belang, maar – je raadt het al – dat werd niets. Toch staat hij nu op de VB-lijst voor 25 mei. Een zet van Dewinter om Van Gaevers ijdelheid te strelen, want Van Gaever is een van de allereerste financiers van het Vlaams Blok/Belang.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, willekens, van hoydonck, van dermeersch, van gaever |  Facebook | | |  Print

WILDERS DOET HET DESNOODS MET DRIEËN

Het waren niet veiligheidsproblemen, zoals Filip Dewinter zaterdag bleef herhalen, maar “de problemen waarin de PVV zich nu bevindt” die Geert Wilders weerhielden gisteren naar Antwerpen af te zakken (zie vanaf 22’50” Wilders’ persconferentie zaterdag).

 

De vraag van Geert Wilders op een live op televisie uitgezonden partijmeeting in Den Haag voorbije woensdag “Willen jullie meer of minder Marokkanen?”, waarna zestien keer “Minder” gescandeerd werd door de opgehitste PVV-aanhangers, en Wilders besloot met: “Dan gaan we dat regelen”, ontlokte een storm aan reacties. Niet in het minst binnen Wilders’ eigen partij. De PVV nam voorbije woensdag in slechts 2 van de 403 Nederlandse gemeenten deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. In Den Haag en in Almere. Vrijdag besloten acht van de negen PVV-verkozenen in Almere om op te stappen bij de PVV. En in Den Haag is ook al een gemeenteraadslid opgestapt. Meerdere PVV’ers in de Provinciale Staten (bij ons: de provincieraden) stapten eveneens op. In de Tweede Kamer (bij ons: de Kamer van Volksvertegenwoordigers) stappen Roland Van Vliet en Joram Van Klaveren op. En in het Europees Parlement is de PVV-aanvoerster Laurence Stassen ermee weg. Vóór hen ging nog een hele reeks PVV'ers weg bij Wilders, één van hen sloot zich van de weeromstuit zelfs aan bij een conservatieve islamitische partij.

 

“Nog even”, schreef zaterdag De Volkskrant, “en de PVV-fractie bestaat alleen nog uit Geert Wilders, diens denkende deel Martin Bosma en de trouwe Barry Madlener – precies de drie PVV-Kamerleden die woensdagavond aanwezig waren in het Haagse Grand Café De Tijd. (…) Drie Kamerleden is ook ruim voldoende, meer zorgt maar voor ellende. Het kabinet-Wilders I vormde het politieke hoogtepunt, mooier gaat het niet meer worden. Zijn voormalige bondgenoten Rutte en Buma hebben zich aangesloten bij het cordon sanitaire. Wat rest, is de vlucht naar voren: verdere radicalisering en Europa.” Vooral het vertrek van Joram Van Klaveren (foto 1) wordt door de krant hoog ingeschat. De Volkskrant omschrijft hem als “invloedrijk en mogelijk opvolger van Wilders”. Van Klaveren was bezig met het samenstellen van Wilders’ kandidatenlijst voor de Europese Verkiezingen. In Nederland op 22 mei. Dat werk ligt nu dus ook stil. Overigens is Van Klaveren geen linkse jongen. Naar verluidt stoort hij zich niet alleen aan het standpunt ‘minder Marokkanen’, maar ook aan de ‘SP-achtige’ sociaal-economische koers van Wilders.

 

Wilders heeft intussen laten weten geen woord terug te nemen van zijn uitspraken. Dat zou trouwens maar “een zwakteaanbod zijn”, vindt men bij het Vlaams Belang. Wilders betaalt het wel met een verlies van vijf parlementszetels bij de jongste kiespeiling. Driekwart van de PVV-stemmers vindt de uitspraken van Wilders aanvaardbaar, maar driekwart van alle ondervraagde Nederlanders vindt de uitspraken onaanvaardbaar. De traditionele betogingen in Nederland naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie trokken vorige zaterdag meer volk dan ooit (foto 2), en natuurlijk is er al een parodie op Wilders’ vragen in omloop. De tweet van CDA-parlementslid Pieter Omtzigt vorige vrijdag “De roep om minder Marokkanen leidt tot nu toe tot: Marokkanen: - 0 %, PVV-Kamerleden: - 14 %” werd meer dan 500 keer geretweet. Als grootste oppositiepartij mocht Wilders tot kort geleden als eerste aan de beurt om de regering-Rutte te bekritiseren. Met de jongste en de vorige PVV-Kamerleden die weg zijn, mag Wilders voortaan slechts als vijfde partij het woord voeren.

00:13 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wilders, nederland |  Facebook | | |  Print

23-03-14

REGINE BEER OVERLEDEN

Deze namiddag is Regine Beer op 93-jarige leeftijd overleden.

 

Naar aanleiding van de Lifetime Achievement Award die men haar vanochtend wilde geven, plaatsten we vandaag nog een artikel om te wijzen op haar belangrijke rol in de strijd tegen het fascisme. Haar getuigenissen over het naziregime en het leven in de concentratie- en vernietigingskampen, maar ook haar inzet tegen nieuwe vormen van fascisme en rechtsextremisme.

 

Regine Beer was, nadat ze was gevallen, opgenomen in een ziekehuis en daardoor afwezig op de uitreiking van de Lifetime Achievement Award. Ze had nochtans reikhalzend uitgekeken naar de bijeenkomst vanmorgen. Regine kreeg van de aanwezigen toch een lang, warm applaus. Toen medewerksters de voorziene bloemen gingen afgeven in het ziekenhuis, vernamen ze daar dat Regine een uur eerder was overleden.

 

In grote genegenheid en met diep respect nemen wij afscheid van Regine Beer.

 

Rust zacht, Regine.

 

Je strijd wordt verder gezet.

22:50 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: regine beer |  Facebook | | |  Print

LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD VOOR REGINE BEER

Regine Beer - 2010.JPGGeert Wilders komt niet naar de Vlaams Belang-meeting vandaag in Antwerpen. Niet omwille van veiligheidsredenen, zoals Filip Dewinter beweerde op de VRT-radio en bij de Antwerpse regionale televisiezender ATV. Maar omwille van de problemen die Wilders na zijn Marokkanen-uitspraak binnen zijn eigen partij heeft, zoals Wilders toegaf bij de VRT-televisie. Voor de pers is er echter een betere reden dan Wilders om vandaag naar Antwerpen af te zakken. Vandaag wordt een Lifetime Achievement Award uitgereikt aan Regine Beer, tijdens een Straffe Madammen Talkshow in het Ontmoetingscentrum Nova in Antwerpen-Kiel. 

 

Regine Beer werd als 22-jarige op 3 september 1943 in Antwerpen opgepakt en gedeporteerd. Twee jaar later keerde ze als een van de weinige overlevenden terug uit het concentratie- en vernietigingskamp van Auschwitz. De door de nazi’s geplaatste tatoeage op haar linkerarm KZ A 5148 herinnert aan die gruwelijke periode. Meer dan twintig jaar zweeg ze over haar lot, op aanraden van haar familie. Een gastrol in de televisieserie Beschuldigde sta op greep haar emotioneel zo sterk aan dat ze begon te praten over haar kampervaring. Uiteindelijk ging ze er bijna tweeduizend keer over praten in scholen en op andere plaatsen om die belangrijke levensles niet verloren te laten gaan. Tot ze er om gezondheidsredenen mee moest stoppen.

 

Regine Beer is uiteraard een fel tegenstandster van het Vlaams Blok/Belang. In het boek Eigen volk vertelde haar zoon en VRT-journalist Stefan Blommaert: “Die partij is voor haar de belichaming van wat ze tijdens de oorlog heeft meegemaakt. Het zijn ondertussen weliswaar chique heren in maatpak, maar politiek en ideologisch komen zij daar vandaan.” Regine Beer was bereid om als eerste haar handtekening te zetten onder een oproep, op initiatief van het Anti-Fascistisch Front (AFF), om eindelijk eens op te treden tegen het inrichten van Blood and Honour-concerten in ons land. Om te stoppen met de zelfverklaarde onmacht tegenover neonazi’s. Een oproep, ondertekend door tientallen Bekende Vlamingen en andere antifascisten, die haar effect niet miste.

 

Regine Beer, intussen 93 jaar oud, wil 100 jaar worden. “Dat heb ik mijn kinderen beloofd”, zegt ze telkens weer. We wensen het Regine van harte toe. Maar die Lifetime Achievement Award, die heeft ze al lang verdiend. Foto: Regine Beer wordt door vrienden begroet op het Antwerps stadhuis bij gelegenheid van haar negentigste verjaardag in 2010. Meer over Regine Beer: Haar aanhouding - Naar Auschwitz - Herinneringen - Nu.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: regine beer |  Facebook | | |  Print

“DIE GASTEN KUNNEN NIET TELLEN !”

Betogingen zorgen vaak voor discussies over het aantal deelnemers. Met de Blokbuster-betoging vorige donderdag (foto 1) was het niet anders. Grappig is wel dat zowel bij het Vlaams Belang als bij de Autonome Nationalisten verwezen werd naar een bericht op de website van de anders zo verguisde VRT.

 

Het korte artikel op de VRT-website is evenwel op drie punten fout. Vooreerst werd de betoging als reactie op de NSV-betoging niet ingericht door het Anti-Fascistisch Front, maar door Blokbuster. Het AFF steunde wel de betoging, maar was niet de organisator. Twee, 250 NSV-betogers is een overschatting. Drie, “ongeveer even veel linkse tegenbetogers” is een onderschatting. Het Nieuwsblad zag weliswaar ook ongeveer evenveel betogers langs beide zijden. De journalist-fotograaf ging eerst even kijken naar de start van de Blokbuster-betoging, om zich daarna naar de NSV-betoging enkele kilometers verder in Antwerpen te spoeden. Gazet van Antwerpen schreef daarentegen dat “de tegenbetoging meer volk lokte dan de betoging van NSV”. Het aantal deelnemers aan een betoging mag niet geteld worden bij de start. Altijd voegen zich daarna nog mensen bij de betoging. Vandaar dat Het Laatste Nieuws bij de Blokbuster-betoging uiteindelijk “zo’n 500 linkse jongeren” telde.

 

In reactie op Voorpost-actieleider Nick Van Mieghem die ons artikel over de Blokbuster- en NSV-betoging op zijn Facebookpagina had overgenomen, reageerde Christian Berteryan (foto 2, Autonome Nationalisten) met “Die gasten kunnen niet tellen!”. Bedoelend AFF/Verzet dat over 450 deelnemers bij de Blokbuster-betoging schreef. In Brussel, waar Berteryan woont, lezen ze waarschijnlijk niet de Antwerpse edities van Gazet van Antwerpen en Het Laatste Nieuws. Ook niet digitaal.

 

Koen Sweeck (Autonome Nationalisten) was eerder bezorgd over het kleine aantal deelnemers aan de NSV-betoging. Niet ten onrechte. RechtsActueel-hoofdredacteur Bert Deckers deelde die bezorgdheid. Hij twitterde als RechtsActueel en schreef op Facebook als Bert Deckers: “(…) NSV! hooguit 150 man. Dan toch geen revolutie?” Met 150 betogers is de rechtse revolutie inderdaad nog niet aan de orde. Volgend jaar nog eens proberen.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nsv, autonome nationalisten, berteryan, deckers |  Facebook | | |  Print

22-03-14

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

In de coulissen van het Vlaams Nationaal Zangfeest vorige zondag kwamen we Paul Jambers tegen. Gewoonlijk kruisen onze wegen eenmaal per jaar, bij de opening van de Boekenbeurs in Antwerpen. Maar nu was ‘Pieken Paultje’ ook in de catacomben van de Antwerpse Lotto Arena. Jambers volgt een lange tijd Gerolf Annemans (foto) en Bart De Wever met een televisiecameraploeg. Gerolf en Bart: Wie zijn ze, wat doen ze, wat drijft hen? Annemans en De Wever als de Koen Wauters en Tom Waes van de politiek? En wat bracht de week nog?

 

“Een paar dagen na de (gemeenteraads)verkiezingen (in Antwerpen in 2006, gewonnen door Patrick Janssens) krijg ik telefoon van Filip Dewinter. Hij zegt dat hij nog nergens uitgebreid aan het woord is gekomen. Toen ben ik hem thuis gaan interviewen, en dat was heel bizar. (…) Hij had een toek op zijn bakkes gehad, hij hing even in de touwen, en net op dat moment had ik het geluk om daarbij te zijn. (…) Hij wist het allemaal niet goed meer. Dat maak je als journalist zelden mee.” Gazet van Antwerpen-journalist Lex Moolenaar over zijn memorabelste interview. (De Morgen, 14 maart 2014)

 

“De brand in het appartement (…) ontstond gisteren rond 13.30 uur. Daar woont Gabba Johnny. Een zware jongen, dwepend met de harde kern van Antwerp en Feyenoord. Openlijk racist en jodenhater, en geweldenaar tegen wie hem in de weg loopt. Rond Nieuwjaar was hij nog opgepakt omdat hij vlak voor zijn deur een controleur van De Lijn had ineengeslagen.” Een smeulende sigaret ten huize ‘Gabba Johnny’ veroorzaakt brand, met één dode en vier gewonden tot gevolg. ‘Gabba Johnny’ zelf bracht het er levend vanaf. De buurtbewoners vragen: “Waarom heeft de politie en het gerecht nooit vroeger en harder ingegrepen? Tientallen keren hebben wij gebeld voor nachtlawaai, vandalisme, vechtpartijen en drugsgebruik bij die hooligan.” Op Facebook is ‘Gabba Johnny’ onder andere bevriend met de Nederlandse rechts-extremist Ben van der Kooi. (Het Laatste Nieuws, 15 maart 2014)

 

“Ik heb geen wereldschokkende herinneringen aan de deelname van N-VA aan de Vlaamse regering. Ik heb niet de indruk dat ze daar echt een kwalitatief verschil gemaakt heeft.” Misschien dat N-VA’ers Herman Van Rompuy op dit punt zullen tegenspreken, maar anderen? (De Zondag, 16 maart 2014)

 

“Jullie worden zelfs op de Krim gelezen.” Een AFF-sympathisant meldt ons dat een Oekraïne-artikel van deze blog op Facebook gedeeld is door een Nederlander die op de Krim woont en er een reisbureau openhoudt. (E-mail, 17 maart 2014)

 

“Dat De Wever zich wil gedragen als clown, mij best. Ik nam hem vóór deze stunt ook al niet serieus, maar wat er zo ergerlijk is dat hij nu net doet waar de N-VA zo tegen was: politici die zich belachelijk maken in de media, de sperperiode niet respecteren, insinueren dat de panda’s met belastingsgeld zijn betaald. Dat laatste klopt helemaal niet. Het is de Antwerpse Zoo die al jaren aan het infuus van de overheid hangt.” Alle andere lezersbrieven in Het Laatste Nieuws waren wél positief over Bart De Wever in Panda-pak. (Het Laatste Nieuws, 18 maart 2014)

 

“Het voorbije jaar kreeg België slechte punten in het verslag van Amnesty International. Dus zou ik wel eens willen horen wat de aanstaande volksvertegenwoordigers denken over de beschamende situatie in de Belgische gevangenissen? Of over uitwijzingen naar landen waarvan geweten is dat men er gevangenen foltert.” Na alle comedy de voorbije dagen wil Geert Hoste dat de kandidaten voor de verkiezingen op 25 mei ook wel antwoorden op een paar serieuze vragen. (Knack online, 18 maart 2014 en andere media)

 

“We verlangen hier vaak niks anders van mensen dan dat ze bochten nemen. De Afghaanse vluchteling moet witloof in kaassaus leren koken, de jointjesroker moet clean worden, en ga zo maar door. Maar de politiek mag wel volharden? Ook als een manifest foute weg is ingeslagen?” Voetbalverslaggever, sportieveling en Antwerpenaar Filip Joos vraagt Bart De Wever voorrang te geven aan de volksgezondheid en een eerlijke vergelijking te maken tussen het BAM- en het Meccano-tracé in Antwerpen. (De Morgen, 19 maart 2014)

 

“Laten we het scenario omdraaien. Stel dat ik, Yassine Channouf, voor een groep Marokkanen zou staan en opruiende taal zou uitslaan en vragen of ze minder Wilders willen. Stel dat het publiek "Ja! Ja! Ja!" scandeert. En stel dat ik daarna beloof dat we daarvoor gaan zorgen. Wie twijfelt er dan aan dat ik een rechtszaak aan mijn been heb voor bedreigingen? Wie gaat mij serieus nemen als ik zeg dat ik mezelf probeerde te integreren en gebruik probeerde te maken van die ‘oerwesterse’ waarde van vrije meningsuiting?” Wat als de rollen omgedraaid worden? (De Wereld Morgen, 20 maart 2014)

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: citaten, dewinter, n-va, de wever, mobiliteit, wilders |  Facebook | | |  Print

21-03-14

BLOKBUSTER – NSV: EEN VERSCHIL VAN DAG TOT NACHT

Blokbuster 20 maart 2014.JPGNSV-betoging 20 maart 2014.JPGDe Nationalistische StudentenVereniging (NSV) richt elk jaar, bij het begin van de lente, een betoging in. Deze keer hield men halt in Antwerpen. Nog nooit was er zo weinig volk op een NSV-betoging, vorig jaar was er in Leuven nog dubbel zoveel volk. Even traditioneel richt Blokbuster een tegenbetoging in, die door het stadsbestuur toegelaten wordt op ruime afstand van de NSV-betoging om fysieke confrontaties te vermijden. De twee betogingen gisteren waren in alle opzichten het tegenovergestelde van elkaar.

 

De Blokbuster-betoging startte bij klaarlichte dag (foto 1); voor de NSV-betoging was het voor de start wachten tot de duisternis volledig was ingevallen (foto 2). Bij Blokbuster kwam men op voor jobs voor iedereen; bij de NSV eiste men de afschaffing van de monarchie. Tienduizenden mensen aan een job helpen, of een paar van hun troon stoten: het is ook een keuze. Waarmee niet is gezegd dat men bij Blokbuster wél voor de monarchie is, een foute conclusie van de spreker aan het einde van de NSV-betoging.

 

Bij Blokbuster is men tegen racisme. Bij de NSV daarentegen... Als iemand met een donkere huidskleur met zijn smartphone een foto neemt van de NSV-betoging, wordt hem op de NSV-betoging toegesist: “Hé, waar heb jij die gestolen?” Aan het einde van de NSV-betoging kwam overigens ook nog de heimwee naar het Apartheidsregime bovendrijven, met het zingen van Ons Vir Jou, Suid-Afrika. Bij Blokbuster was er vrolijke muziek. De NSV-betogers moesten zich tijdens de betoging tevreden stellen met getrommel op landsknechten.

 

Bij de Blokbuster-betoging was er één tegenactie: een man die van een tram stapte en een Marokkaanse betoger te lijf ging. De NSV-betoging werd daarentegen meermaals met humor beantwoord. Terrasgangers aan café De Prof die de NSV-betogers toeriepen: “Bear Grills van Antwaarpe (die pas in een video fel uithaalde naar Filip Dewinter) is (= duim omhoog gestoken)”, buurtbewoners die riepen: “Weg met de Vlaamse Leeuw. Ga terug naar uw eigen land!” of Antwerpenaren die scandeerden: “Vlaanderen barst, Antwerpen apart.

 

Bij de Blokbuster-betoging stapten ook andere antifascistische groepen betogers op. Bij de NSV-betoging stapten de Autonome Nationalisten op, en een drietal Nederlandse neonazi’s. Tot slot: het aantal deelnemers. Bij de NSV-betoging werden, door drie tellers onafhankelijk van elkaar, 150 betogers geteld; bij Blokbuster stapten 450 mensen op. Waarmee een andere traditie gerespecteerd werd: de tegenbetoging mobiliseert doorgaans twee tot drie keer zoveel volk als de NSV-betoging. Gisteren dus drie keer zoveel volk.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nsv, antwerpen, actie |  Facebook | | |  Print

20-03-14

AANPAK RACISME EN DISCRIMINATIE BREIDT UIT

Morgen, vrijdag 21 maart, is het Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. Een goede gelegenheid om even stil te staan bij de positie van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (CGKR) in ons land, de mogelijkheden en de beperkingen die haar toebedeeld worden.

 

De voorloper van het Centrum is het Koninklijk Commissariaat voor het Migrantenbeleid dat in 1989 opgericht wordt met Paula D’Hondt als bevlogen Koninklijk Commissaris (foto 1, op werkvergadering in de Stuivenbergbuurt in Antwerpen). Onmiddellijke aanleiding is het succes van het Vlaams Blok bij de gemeenteraadsverkiezingen in 1988: 17,7 % van de stemmen met de campagne ‘Antwerpen aan de Antwerpenaren!’. De diepere reden is dat al lang uitvoering moet gegeven worden aan het Internationaal Verdrag inzake de Uitbanning van alle Vormen van Rassendiscriminatie, goedgekeurd op 21 december 1965. Vrijwel meteen na die goedkeuring dient de PS’er Ernest Glinne in 1966 een eerste wetsontwerp in om daden ingegeven door racisme te bestraffen, maar het zal nog tot 30 juli 1981 duren vooraleer een dergelijke wet van kracht wordt. Niets te vroeg. In de jaren tachtig verandert de kijk op de migratie als gevolg van de verslechterde economische toestand die haar politieke uitlopers krijgt met het racistisch beleid van Roger Nols in Schaarbeek, niet alleen tegen Vlamingen, en genoemd Vlaams Blok-succes in Antwerpen.

 

Aanvankelijk geringschattend bekeken omdat ze slechts naam had gemaakt als staatssecretaris voor De Post, groeit Paul D’Hondt uit tot een Koninklijk Commissaris die geen blad voor haar mond neemt over de rechten en plichten van migranten en het te voeren migrantenbeleid. Na vier jaar Koninklijk Commissariaat is één van haar aanbevelingen de noodzaak een permanente structuur op te zetten om racisme te bestrijden en gelijke kansen en integratie te bevorderen. Dat wordt het in 1993 opgerichte Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (CGKR), met Johan Leman als eerste directeur.

 

Het CGKR krijgt gaandeweg steeds meer taken. Zo wordt het ook bevoegd om rechtszaken aan te spannen voor zaken die vallen onder de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die door het nazi-regime in de jaren veertig is gepleegd. In 1995 krijgt het CGKR ook een extra taak voor de bestrijding van mensenhandel. In 1999 wordt het steunpunt voor bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting toegevoegd aan het CGKR. In 2003 wordt het CGKR ook belast met het informeren van de overheid over de aard en de grootte van de migratiestromen en te waken over het respect voor de grondrechten van vreemdelingen. Nog in 2003, met de wet van 25 februari 2003, komt er de opdracht bij voor de bestrijding van discriminatie op grond van de seksuele geaardheid, leeftijd, geloof of overtuiging, handicap… in 2007  aangevuld met bepalingen om discriminatie bij arbeid te bestrijden.

 

Intussen verschuiven de ‘klassieke’ vormen van racisme op grond van vermeend ras of huidskleur naar meldingen over islamofobie, en wordt het internet een belangrijke uitlaatklep voor latent racisme. Het CGKR haalt vooral de pers met haar rechtszaken (de veroordeling van drie vzw’s van het Vlaams Blok in 2004, de veroordeling van het kantelpoortenbedrijf Feryn in 2009…), maar de gerechtelijke dossiers vertegenwoordigen slechts één procent van alle dossiers die door het CGKR behandeld worden. Het leeuwendeel van het werk gebeurt achter de schermen via ontmoetingen, bemiddelingen, opleidingen en aanbevelingen. Een goed beeld over de werking, moeilijkheden en mogelijkheden, en verschillen in schijnbaar gelijkaardige zaken, vind je in het boek Enerzijds, anderzijds van huidig CGKR-directeur Jozef De Witte (foto 2).

 

Alweer als gevolg van internationale bepalingen is de werking van het CGKR sinds deze maand gevoelig uitgebreid. Zo is het nu niet enkel meer bevoegd voor federale materies, maar ook voor gewestelijke en gemeenschapsaangelegenheden. Klachten over discriminatie bij bijvoorbeeld De Lijn of in het onderwijs kunnen nu ook, minstens efficiënter, opgevolgd worden door het nieuwe Centrum. Anderzijds worden er ook bevoegdheden uitgesplitst. We krijgen nu enerzijds: het ‘interfederaal centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme’ (roepnaam: 'interfederaal gelijke kansencentrum') en anderzijds (diep ademhalen): het ‘federale centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van vreemdelingen en de strijd tegen de mensenhandel’ (roepnaam: 'federaal migratiecentrum'). Kwesties van gelijkheid van mannen en vrouwen worden nog altijd apart behandeld, in: het ‘instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen’.

 

Het CGKR werd geleid door een pluralistische raad van bestuur, samengesteld uit eenëntwintig leden, waarvan zeven voorgedragen door de gemeenschappen en gewesten, en een regeringscommissaris. Het is de raad van bestuur die bijvoorbeeld beslist of al dan niet een rechtszaak wordt aangespannen. De raad van bestuur van het nieuwe Centrum zal opnieuw samengesteld zijn uit eenentwintig leden, maar nu allen benoemd door de parlementen (tien door de Kamer van Volksvertegenwoordigers, vier door het Vlaams Parlement, telkens twee door het Waals Parlement, het Parlement van de Franstalige Gemeenschap en het Brussels Parlement, en één door het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap). In de schoot van de interfederale raad van bestuur worden vier kamers geïnstalleerd: een federale, een Vlaamse, een Franstalige en een Brusselse die uitsluitend vragen behandelen die met het eigen bevoegdheidsniveau te maken hebben.

 

Dat het Centrum onder andere ook bevoegd wordt voor ‘Vlaamse materies’ is een vooruitgang; het opsplitsen van het Centrum in twee aparte centra is geen vooruitgang. De link tussen bijvoorbeeld ‘de bestrijding van racisme’ en ‘de bevordering van de grondrechten van vreemdelingen’ spreekt voor zich, maar toch worden die bevoegdheden nu verdeeld over twee verschillende centra. In tegenstelling tot de kritiek op het CGKR van Antwerps N-VA-gemeenteraadsfractieleider André Gantman, en aanvankelijk ook Bart De Wever himself, steunde de N-VA bij de stemming in de Kamer van Volksvertegenwoordigers de interfederalisering van het CGKR. Het idee om racisme niet langer te bestrijden op basis van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van de Mens, maar op basis van de ‘eigenheid’ van Vlaanderen, werd (voorlopig?) afgevoerd.

 

Het Vlaams Belang benadrukt dezer dagen graag dat de partij al meer dan 35 jaar haar stempel drukt op het beleid, maar alvast voor het eerste punt uit haar fameus 70-puntenplan (“Opdoeken van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding”) is dat niet gelukt. De bevoegdheden van het Centrum zijn daarentegen nog uitgebreid.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: racisme, discriminatie, actie |  Facebook | | |  Print

ACTIE TEGEN RACISME EN DISCRIMINATIE

Het Interfederaal Gelijke Kansencentrum (zie hierboven) is een goede zaak, maar je kan ook zelf de handen uit de mouwen steken tegen racisme en discriminatie. Meer zelfs, zonder actie vanuit de basis wordt overheidsoptreden tegen racisme en discriminatie een hopeloze zaak.   

 

De discriminatiecijfers op het vlak van onderwijs, huisvesting en tewerkstelling zijn onrustbarend. Steeds nieuwe studies, ook van de overheid, tonen aan dat Vlaanderen én België schromelijk tekort schieten in  een effectieve aanpak van de gevolgen van vooroordelen op deze levensbelangrijke domeinen. Deze week toonde een nieuw rapport nog maar eens aan dat de tewerkstelling van mensen met een ‘vreemde’ afkomst ondermaats blijft. Ook al ben je hier geboren, spreek je perfect Nederlands en heb je het juiste diploma. De eenzijdige focus op de inspanningen die “allochtonen” zelf moeten leveren, hoe belangrijk ook, onderschat de huizenhoge drempels en vooroordelen die bewust of onbewust aanwezig blijven.

 

Wil je zelf iets doen naar aanleiding van de internationale dag tegen racisme en discriminatie morgen? Dat kan. Surf naar de website www.jobdiscriminatie.be en klik op ‘Ik steun’. Vul een boodschap in tegen racisme, al dan niet met foto. Je kan ook je profielfoto op Facebook tijdelijk vervangen door het campagnebeeld van de actie tegen jobdiscriminatie (foto). En als je de Facebookpagina over jobdiscriminatie liked maak je kans om een boek te winnen. Op of rond 21 maart zijn er daarenboven diverse activiteiten tegen racisme op straat en in zaal: in Leuven, Gent, Maasmechelen, Brussel… Zaterdag 29 maart is er in het Vlaams Parlement ook nog een Open Forumdag van het Minderhedenforum. Er is geen gebrek aan actiemogelijkheid.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actie, racisme, discriminatie |  Facebook | | |  Print

19-03-14

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN IN NEDERLAND

Vandaag zijn er in Nederland gemeenteraadsverkiezingen. Helemaal anders dan bij ons. Vooreerst is er geen stemplicht. Volgens de laatste peiling zou maar 42 % van de kiesgerechtigden gaan stemmen. Een absoluut dieptepunt. In Nederland worden de burgemeesters ook niet onrechtstreeks verkozen zoals bij ons, bij onze Noorderburen worden de burgemeesters benoemd door de regering.

 

De verkiezingen gaan vooral over lokale thema’s – met daarbij een stijgend aantal lokale partijen die deelnemen aan de verkiezingen – maar een afstraffing voor de regeringsdeelname van de PVDA zit er ook wel aan te komen. De Nederlandse socialisten dreigen hun leidersplaats in de drie grootste steden te verliezen: in Amsterdam aan de links-liberale D66, in Rotterdam aan het rechts-populistische Leefbaar Rotterdam en in Den Haag aan de PVV van Geert Wilders. De PVV doet overigens enkel in Den Haag en in Almere mee aan de gemeenteraadsverkiezingen, kwestie niet in schande te vallen met al teveel ongeleide projectielen op de PVV-lijsten. De na de PVV bekendste rechts-extremistische partij, de Nederlandse Volks-Unie (NVU), doet slechts mee in drie gemeentes: Arnhem, Purmerend en Westland.

 

Onze collega’s van de antifascistische onderzoeksgroep Kafka vonden voorts nog vele klonen van de Lijst Pim Fortuyn en van de PVV. Zoals ‘Artikel 50’ van ex-PVV’er Daniël van der Stoep, met in Roermond een lijsttrekker gelieerd  met de fascistische jongerenorganisatie Zwart Front. Lokale extreemrechtse partijen zijn er in Almelo en Utrecht. En er zijn nog talloze lokale partijen met een of meerdere kandidaten met een extreemrechtse stamboek (zie Kafka’s indrukwekkend overzicht per provincie). In het algemeen lijkt het aantal rechts-extremisten die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen echter af te nemen. Enerzijds omdat het nu met het internet gemakkelijker is kandidaten te screenen en men tot het besef is gekomen dat die kandidaten hun partij kunnen schaden; anderzijds omdat nogal wat rechts-extremisten tegenwoordig de PVV steunen (1, 2, 3, 4) en de PVV grotendeels forfait geeft voor de gemeenteraadsverkiezingen.

 

In Den Haag neemt niet alleen de PVV van Geert Wilders deel aan de gemeenteraadsverkiezingen, ook twee afsplitsingen én een dissident van de PVV vindt men terug op het kiesbiljet. De PVV heeft een stevig extreemrechts partijprogramma, waarvan de islam en de allochtonen de pineut zijn. Ook worden nogal wat subsidies en belastingen afgeschaft. Voormalig PVV-raadslid Paul ter Linden komt op met een eigen lijst. De samenwerking van Wilders met het uitgesproken homovijandige Vlaams Belang was voor hem een brug te ver. Richard de Mos is een andere ex-PVV’er. In zijn verkiezingsprogramma verzet hij zich tegen “een invasie van Roemenen en Bulgaren”. De dissident is Arnoud van Doorn die de PVV in 2011 verliet wegens een geldkwestie en nu opkomt met een conservatief-islamitische lijst.

 

In Rotterdam maakt Leefbaar Rotterdam grote sier, met in  2002 nog Pim Fortuyn als lijsttrekker. Huidig lijsttrekker Joost Eerdmans stond mee aan de wieg van de PVV, maar voor twee kapiteins was er geen plaats op het schip. Vandaar dat Eerdmans het ‘goed weer’ maakt in Rotterdam, en Geert Wilders in de rest van Nederland. Bij de PVV in Almere staat in het verkiezingsprogramma dat kinderen op school niet gehersenspoeld mogen worden met linksgroene prietpraat over de niet bestaande opwarming van de aarde, en uiteraard mag er geen enkele moskee meer bij komen. De bevolking in Almere mag verder niet meer aangroeien, want verwacht wordt dat de aangroei er vooral van niet-westerse allochtonen en moslims zou komen.

 

De NVU heeft met de regelmaat van een klok al deelgenomen aan gemeenteraadsverkiezingen, zonder evenwel ooit een gemeenteraadszetel te veroveren. In Arnhem wordt de NVU-lijst getrokken door partijvoorzitter Constant Kusters (43 j.). Kusters geniet van enige lokale bekendheid. Of dat een voordeel is, is echter maar de vraag. De voorbije vijfentwintig jaar kwam hij meermaals in aanraking met de politie wegens geweldpleging en verboden wapenbezit. Met zijn eigenzinnig karakter kon hij het nooit lang uithouden in een reeks extreemrechtse partijen en organisaties. Voorzitter zijnde van de NVU houdt hij het daar langer vol, maar verlaten de leden en masse de NVU en weigeren veel ideologisch min of meer gelijkgestemden nog samen te werken met Kusters. Dat de NVU strak geleid wordt, blijkt ook het feit dat noch de NVU-lijsttrekker in Purmerend noch de NVU-lijsttrekster in Westland met de pers mogen spreken. Constant Kusters is de enige die met de pers of anderen spreekt. Wat natuurlijk op onbegrip stuit in de plaatselijke pers.

 

In Purmerend is de lijsttrekker voor de NVU Robert-Jan Koelewaard (41 j.). Onder het net pak dat hij voor de gelegenheid heeft aangetrokken, verbergt hij een vol getaoeëerd lichaam dat hij regelmatig toont op Facebook. Bij de tatoeages: de nodige (?) nazi-symboliek, maar Koelewaard wil ook wel met kleren aan nazi-spul tonen. Recent werd Koelewaard nog veroordeeld omdat hij bij een NVU-betoging in Enschede racistische leuzen had geroepen, en de tatoeage op de zijkant van zijn hoofd met de Nationaal-Socialistische Beweging-groet ‘Houzee’ niet had afgedekt. Op de tweede plaats in Purmerend staat Peter van Egmond die actief was binnen zo goed als alle extreemrechtse organisaties in Nederland, van de Centrumdemocraten tot de NVU, van Blood and Honour tot de PVV. In Westland wordt de NVU-lijst getrokken door Debby Koene (27 j.), waarschijnlijk omwille van haar leuk snoetje en haar partner Rick Packvis die een opvallende interesse heeft voor de Tweede Wereldoorlog en uitstappen in dit verband promoot op het nazistisch discussieforum Stormfront.

 

Foto 1: Verkiezingsaffiche van één van de partijen die de PVV-kiezers lokaal wil laten stemmen voor hun partij. Foto 2: NVU-voorzitter Constant Kusters haalde enkele weken geleden nog de cover van De Nieuwe Revue, blad enigszins vergelijkbaar met P-magazine.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nederland, wilders, pvv, kusters, nvu |  Facebook | | |  Print

18-03-14

GEERT WILDERS IN ANTWERPEN

Geert Wilders is wel eens meer in Antwerpen. Om er te winkelen. In de Huidevettersstraat bijvoorbeeld. Met een budget hoger dan het onze. Aanstaande zondag is hij in de Antwerpse Stadsschouwburg voor een Vlaams Belang-meeting.

 

Een paar jaren geleden distantieerde Geert Wilders zich nog van partijen als het Vlaams Belang. Wilders wilde er ab-so-luut niet mee geassocieerd worden. Met de Europese verkiezingen in het vooruitzicht, en de financiële en andere baten bij het kunnen vormen van een fractie in het Europees parlement, omarmt hij plots partijen als het Vlaams Belang wél. “Daarmee heeft het Nederlandse populisme definitief zijn onschuld verloren, zo daar al iets van over was”, noteerde men in Nederland. De Nederlandse actiegroep Doorbraak maakte daarom posters over Wilders’ Best Friends Forever: het Vlaams Belang, het Franse Front national, het Oostenrijkse FPÖ en het Italiaanse Lega Nord.

 

De uitspraak op de poster met Filip Dewinter (foto 1) heeft Dewinter niet echt gedaan, maar hij voegde wel de daad bij het onuitgesproken woord. Vier dagen nadat Dewinter bij een discussie in Antwerpen nog tegen Kris Merckx zei niets met het nationaal-socialisme te maken hebben, ging hij op 6 november 1988 bloemen neerleggen aan het militair kerkhof in Lommel waar naast Duitse soldaten ook 38 Vlaamse SS-collaborateurs begraven liggen (video). Zijn dit ‘oude koeien’? Niet helemaal. Nog maar vorige maand verdedigde Filip Dewinter in een interview op de Nederlandse televisie dat Roeland Raes – hoewel tot in beroep veroordeeld voor negationisme – Vlaams Belang-lid mocht blijven.

 

Aanvankelijk was het in de antifascistische beweging een beproefde methode om opkomende extreemrechtse organisaties en individuen te linken aan de banden die ze onderhouden met oud-nazi’s en neonazi’s. Later stopte men ermee. In Nederland ontstond een sterke rechtse stroming met figuren als Frits Bolkestein, Pim Fortuyn, Rita Verdonk en Geert Wilders die niet uit het nazisme maar uit de liberale partij VVD voortkomen. Intussen is deze rechts-populistische stroming echter zover naar rechts opgeschoven dat neonazi’s zwaar aanwezig zijn bij steunbetuigingen voor Wilders, zoals bij een manifestatie op 23 september vorig jaar in Den Haag.

 

En ook Wilders’ nieuwe vrienden zijn niet vies van contacten met neofascisten. Om het enkel bij Filip Dewinter te houden: de Vlaamse pers heeft er niet over gerept, maar in januari nog poseerde Filip Dewinter in Italië met Francesco Storace, met op de achtergrond een foto van de legendarische Italiaanse fascistenleider Giorgio Almirante. Als dat voor Wilders geen probleem is, zegt dat veel over Wilders.

 

Voor de Vlaams Belang-meeting zondag in Antwerpen, met als sprekers achtereenvolgens Anke Van dermeersch, Filip Dewinter, Barbara Pas, Geert Wilders en Gerolf Annemans, zijn gratis bussen ingelegd vanuit heel Vlaanderen. Van Oostende tot Bilzen, met in totaal vijfendertig opstapplaatsen. In Antwerpen gaan de Vlaams Belangers een moment van collectieve zelfbevrediging tegemoet, maar buiten de muren van de Stadsschouwburg gaat het leven haar gewone gang verder.

 

Je ziet aan de vensterramen in Antwerpen bijna geen Vlaams Belang-affiches Wilders komt. De verdeling is nog maar pas begonnen, maar de volgende weken ga je in het Antwerps straatbeeld de affiches Nee aan het BAM-tracé wél zien (foto 2). Dát beroert de Antwerpenaren veel meer.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wilders, dewinter, antwerpen, actie |  Facebook | | |  Print

17-03-14

“ZIJN JULLIE VLAAMS-NATIONALISTEN OF EEN BENDE CLOWNS ?”

Het is feest in de Krim. Feest van de democratie? Dat kunnen we niet meteen zeggen met de zware militaire aanwezigheid daar, maar de Vlaams Belangers in de Krim als waarnemer voor het referendum maken er geen punt van (v.l.n.r. op de foto hiernaast: de Vlaams Belang-parlementsleden Jan Penris, Christian Verougstraete en Frank Creyelman). Een feest was het wel voor Frank Creyelman die door meerdere journalisten ter plaatse dronken werd opgemerkt.

 

Intussen maakt men zich in nationalistische kringen toch wel kwaad op de Vlaams Belangers in de Krim. Michael de Bronett (VB’er maar volgens de laatste berichten in ruzie met het VB-boegbeeld in zijn woonplaats, Barbara Pas; actief bij het comité Tibet Onafhankelijk) stuurde vrijdag onderstaande mail naar Jan Penris, Christian Verougstraete en Frank Creyelman. Kopie ervan werd onder andere gestuurd naar Gerolf Annemans, Rita De Bont (Vlaams Belang-parlementslid afkomstig uit de Vlaamse Volksbeweging en tweede op de VB-lijst voor de Europese verkiezingen, nvdr.), Philip Claeys, Bart Laeremans, IJzerwake-voorzitter Wim De Wit, N-VA’er en erevoorzitter van de Vlaamse Volksbeweging Peter De Roover en ’t Pallieterke.

 

“Beste Volksvertegenwoordigers, Als het waar is (dat jullie naar de Krim afreizen als waarnemer, nvdr.): Jullie kunnen echt mijn kloten kussen, stelletje randdebielen. Jullie zijn al niet de fine fleur van het Vlaams Belang, maar dit slaat alles. Onder Russisch bewind zijn op de Krim honderdduizenden etnische Russen, Oekraïners en Krim-Tataren afgemaakt en gecrepeerd, de hele familie en de eerste man van mijn grootmoeder incluis. En dan spreek ik nog niet eens over de gruwelen van tijdens WO II en de 40-jarige repressie erna, maar van daarvoor. En jullie gaan effe die charlatans uit Moskou en hun stoottroepen legitimiteit geven door aanwezig te zijn bij die farce van een volksraadpleging?

 

Zijn jullie echt zo dom om Russisch imperialisme te verwarren met nationalisme en drang naar vrijheid zoals in Kiev? Gaan jullie ook toezicht houden op de referenda in Estland, Letland en Litouwen, wanneer Poetin zich daar met de etnische Russen gaat moeien?  Zijn jullie Vlaams-nationalisten, of een bende clowns? Ik hoop dat een paar forse Krim-Tataren de kans krijgen om jullie daar eens goed bij te brengen wat nationalisme is. Als het niet waar is: Ik verontschuldig mij voor mijn woorden.” Maar het is dus waar: Penris, Verougstraete en Creyelman zijn in de Krim. Wordt ongetwijfeld nog vervolgd.

ONMACHT EN HYPOCRISIE VAN GEROLF ANNEMANS

Stel dat je opgeroepen wordt om deel te nemen aan een referendum waarbij je de keuze hebt tussen (a) de onafhankelijkheid van Vlaanderen, of (b) de aanhechting van Vlaanderen bij Nederland. Voeg daarbij nogal wat militairen die in de straten patrouilleren, zonder kentekens maar wel tot op de tanden gewapend. Dat is zowat de situatie in de Krim, en drie Vlaams Belang-parlementsleden zijn nu daar om te zien of het referendum correct is verlopen. Tegen de zin van hun partijvoorzitter in.

 

Als er al een referendum in de Krim moest georganiseerd worden, had daar toch minstens de mogelijkheid bij moeten zijn om te kiezen alles te laten zoals het is: de Krim als deel van Oekraïne, zoals dat al sinds 1954 is. Maar om dat soort details geven de Vlaams Belang-parlementsleden Jan Penris (Antwerpen), Christian Verougstraete (Oostende) en Frank Creyelman (foto 1, Mechelen) niet als ze op kosten van een pro-Russische organisatie naar de Krim kunnen vliegen. Geen enkel Europees land erkent de geldigheid van het referendum en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) heeft geen officiële waarnemers stuurt.

 

De drie Vlaams Belangers gingen in op een uitnodiging van het EODE, het Eurasian Observatory for Democracy & Elections. Dat is een organisatie van Luc Michel die zijn sporen verdiende bij verschillende extreemrechtse, zelfs neonazistische bewegingen, waaronder het Belgische Front de la Jeunesse. Midden jaren tachtig richtte hij zijn eigen minipartijtje PCN op. Dat pleit tot vandaag voor een ‘nationaal-bolsjewistische’ Euraziatische superstaat. Michel wil zo de Amerikaanse overheersing van Europa counteren. Zijn virulente anti-Amerikanisme bracht Michel eerder al in het kamp van dictators zoals Slobodan Milosevic en Saddam Hoessein.

 

Michel lijkt niet echt geknipt om de volksraadpleging op de Krim objectief te evalueren. “We zijn hier met meer dan vijftig waarnemers’, verdedigde hij zich zaterdag in De Standaard. “De OVSE ontmaskert zich als anti-Russische, vooringenomen organisatie door geen waarnemers te sturen. Wij hebben ook ervaring.”  Inderdaad, in 2011 monitorde zowel de OVSE als het EODE de Russische parlementsverkiezingen. Het OVSE sprak van “duidelijke fraude”, het EODE zag een “open en eerlijke stemming”. Pikant detail: zowel bij de OVSE- als bij de EODE-waarnemers waren er Vlaams Belang-parlementsleden.

 

Voor de OVSE trokken toen de Vlaams Belang-parlementsleden Peter Logghe (Roeselare) en Yves Buysse (Brugge) naar Rusland; voor de EODE waren toen Frank Creyelman, Johan Deckmyn (Gent) en Tanguy Veys (Gent, later Blankenberge) van de partij. Vooral Tanguy Veys, in beeld op de Russische televisie, kreeg binnen en buiten het Vlaams Belang nogal wat kritiek dat hij zich voor om het even wat laat inhuren. Alleszins was de mening van de EODE-delegatie op zijn zachtst gezegd nogal afwijkend van wat de consensus was over het weinig correct verloop van de Russische parlementsverkiezingen.

 

Luc Michel nodigde nu naar verluidt zowat alle extreemrechtse en eurosceptische Europese partijen uit voor een ‘waarnemende opdracht’ in de Krim. Naast het Vlaams Belang ook het FN van Marine Le Pen, de PVV van Geert Wilders, het Oostenrijkse FPÖ… maar in alle partijhoofdkwartieren werd bedankt voor de twijfelachtige eer. Vlaams Belang-voorzitter Gerolf Annemans gooide de uitnodiging in de prullenmand. “Wij gaan zeker niet”, zei Annemans donderdag aan het persagentschap Belga. Vrijdag moest hij met lede ogen vaststellen dat drie partijgenoten, parlementsleden dan nog, toch naar de Krim afzakken op uitnodiging van de EODE.

 

“Wij hebben dat niet overlegd met de voorzitter”, gaf Frank Creyelman toe in dS Avond. Beter niet overleggen dan een njet krijgen, moeten Creyelman, Penris en Verougstraete gedacht hebben. ‘Wat we hebben, hebben we gehad, en wat de toekomst brengt zullen we nog wel zien.’ Voor minstens twee van de drie zal dat een toekomst zijn zonder nog een parlementair mandaat gezien de schrale vooruitzichten voor het Vlaams Belang. Voor zover Gerolf Annemans gezag had binnen het Vlaams Belang, is dat met de demarche van drie van zijn parlementsleden nog wat ondermijnd. Leuke partij!

 

Zoals bekend zoekt Gerolf Annemans zelf zijn geluk ook alsmaar meer in internationale sferen, als lijsttrekker voor de Europese verkiezingen en op internationale bijeenkomsten. Op foto 2 zie je Gerolf Annemans (helemaal links op de foto) vorig jaar december in Turijn. Samen met, van links naar rechts, Ludovic De Danne (FN), Geert Wilders (PVV), Heinz-Christian Strache (FPÖ) en… Viktor Zubarev (parlementslid van Vladimir Poetins partij Verenigd Rusland). Achteraf verklaarde Annemans dat hij “die man” niet kende. Tja. Toch wel een beetje hypocriet. Naar Italië reizen en zich dan distantiëren van mensen die daar niet toevallig ook zijn.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: krim, oekraine, annemans, creyelman, penris, verougstraete, veys |  Facebook | | |  Print

16-03-14

ON MY RADIO. FIGHT DEM BACK

Zondag 23 februari waren twee AFF-medewerkers te gast bij Radio Centraal, in het programma Voorwaarts!? dat tweewekelijks een actiegroep of organisatie in de kijker zet.

 

Naar goede gewoonte kan de uitzending achteraf op de website van Radio Centraal herbeluisterd worden. Met uitzondering van de muziek tussendoor, in dit geval (We don’t need this) Fascist Groove Thang, Big In The Body - Small  In The Mind en All You Fascists (Bound To Lose). Door een manipulatiefout was daags na de uitzending de opname van het AFF-interview verdwenen van de website, maar intussen kan je de uitzending hier opnieuw beluisteren. Terug On My Radio.

 

Twee van de drie aan het einde van de uitzending aangekondigde activiteiten zijn intussen achter de rug. Maar niet dus de door Blokbuster georganiseerde betoging aanstaande donderdag 20 maart. Volgens de tegenstanders van deze betoging: “randanimatie en -debielen”, en “een inhoudsloze en Pavloviaanse betoging”. Het zegt natuurlijk meer over die tegenstanders dan over de betogers die opkomen tegen de Nationalistisch StudentenVereniging (NSV), maar ook voor jobs, tegen racisme, voor betaalbare huisvesting, tegen criminalisering van jongeren, voor verzet tegen een asociaal beleid…

 

NSV-Antwerpen stelt nauwelijks nog wat voor. Op een debat donderdag 20 februari, met op de affiche zowel de voorzitter van Jong N-VA als van de Vlaams Belang Jongeren, daagde maar een 25-tal mensen op. Een ‘colloquium’ dat niet mocht doorgaan aan de Leuvense universiteit en dan maar plaatsvond in een Antwerps café, zaterdag 30 november, verzamelde hoop en al 70 mensen. Maar de jaarlijkse NSV-betoging brengt al het extreemrechtse straatschuim bijeen: van de NSV tot het Vlaams Belang, van het N-SA tot de Autonome Nationalisten, zonder de Nederlandse en andere neonazistische habitués te  vergeten.

 

Fight Dem Back door deel te nemen aan de betoging donderdag 20 maart, die om 19.00 uur vertrekt aan het station van Berchem (Antwerpen).

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actie, nsv |  Facebook | | |  Print

15-03-14

ETIENNE VERMEERSCH ALS NIEUW ORAKEL UIT HET WESTEN

Ons artikel vorige zaterdag over N-VA’ster Zuhal Demir bij een debat in Berchem over de toekomst met de migratie, inspireerde een andere aanwezige om zich te focussen op wat professor emeritus filosofie Etienne Vermeersch (foto) diezelfde avond zei. “Hij liet zich weer eens opmerken met provocatieve stellingen. Merkwaardig genoeg kon hij onvoorwaardelijk rekenen op hoge waardering voor zijn autoriteit bij de ander podiumgasten. Enkel de moderator kreeg het fel op haar zenuwen omdat hij anderen nauwelijks aan het woord liet. Wat mij betreft is zijn orakelend gedoe meer een deel van het probleem, dan van de oplossing.”

 

“De kern van zijn betoog wordt gedragen door (een deel van) zijn persoonlijke geschiedenis. Hij komt uit een arbeidersgezin dat zich uit het landelijk West Vlaanderen naar de stad Brugge had verplaatst, met een vader die door zelfstudie en avondschool zich hogerop probeerde te werken als stielman. Zelf heeft hij het onderwijs voor meer dan honderd procent kunnen gebruiken voor wat hij uiteindelijk bereikt heeft. Maar dat heeft veel inzet van hem geëist. Hij las wekelijks vier boeken in het Lager Onderwijs, knokte zich als Vlaming door een Franstalig milieu in het College van Brugge waar de kliekjes van adellijke en bourgeoiskinderen zich in het Frans distantieerden van de Vlamingen. Hierbij wil hij aantonen dat wie van een lager sociaal economisch milieu komt, toch kan scoren in het onderwijs, als hij zelf maar doorzet en zich niet laat opsluiten in of door zijn kliekje of zijn afkomst want die houden alles bij het oude. Men moet daar uitbreken en wereldburger worden, los van sociaal economisch milieu, los van kliek, los van religie.

 

Over zijn passage in het seminarie en of zijn perspectief van toekomstig priester heeft meegespeeld in het College, wordt niet gesproken. Feit is dat hier een kind is in het Brugge dat we kennen uit het Verdriet van België, dat uitzonderlijk intelligent is en de nodige en juiste ondersteuning krijgt om succesvol te zijn in het onderwijs. Maar zijn uitzonderlijk verhaal spreekt uiteraard heel de these tegen die de heer Vermeersch wil brengen, namelijk dat iedereen die dit maar wil, dit parcours kan lopen. Bea Cantillon, hoogleraar aan de UA en directeur van het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck zegt hierover:  “We gaan er iets te gemakkelijk van uit dat iedereen over ongeveer dezelfde vermogens en mogelijkheden beschikt, en dat het bijgevolg ook bijna uitsluitend de eigen verantwoordelijkheid van het individu is of hij iets van zijn leven maakt of niet. En als hij daar niet in slaagt, is het dus ook zijn fout. Die redenering is niet alleen simplistisch, vaak klopt ze ook gewoonweg niet” (De Morgen, 23 juli 2011).

 

Vermeersch fulmineert tegen de kliekjesvorming, het terugvallen op de eigen leefwereld, maar gaat gretig mee met het verhaal dat allochtonen te weinig netwerk hebben om succesvol te zijn. Dus het behoren tot een sociale context en daarin actief op zoek gaan naar interessante connecties, vindt hij toch uiteindelijk ook belangrijk in het kader van de individuele succesverhalen, en niet enkel de individuele competenties en prestaties. Het lijkt daarbij wel dat het niet om het even welke sociale context is waarbinnen men zijn zoektocht mag doen. Sommige contexten zijn blijkbaar niet geschikt om toe te behoren. Men moet kunnen doordringen tot de areligieuze wereld van wereldburgers met macht alsof die voor iedereen zou open staan. Selahattin Kocak merkte terecht op dat dit ook wel eens een sectair wereldje kan zijn – een soort atheïstische kerk (behoort Vermeersch misschien tot de loge ?) - dat tevens ook elitair is en zich moreel en intellectueel boven de rest waant.

 

Over hoofddoeken is hij duidelijk, in koor met N-VA, dat in functies die neutraliteit moeten uistralen de hoofddoek verboden moet zijn. Net als dat er geen christelijke kruisen mogen hangen in bijvoorbeeld gerechtshoven. Anderzijds haalt hij een gesprek met een imam aan waarin deze laatste bevestigt dat een moslima geen hoofddoek hoeft te dragen als dat van haar geëist wordt voor haar werk. Dus, redeneert hij, degenen die dat weigeren doen dat niet omdat ze moslima zijn, maar omdat ze een hoofddoek willen dragen. “Als je echt dat werk wil, doe dan de hoofddoek af”, concludeert hij. Hij draait hier de zaken om: hij geeft een arbitrair recht aan werkgevers dat hij aan werknemers ontzegt. Werkgevers zouden eigenlijk niet omwille van de Islam de hoofddoek kunnen weigeren, want de Islam vraagt dat niet. Maar waarom dan wel ?  En waarom enkel overheidsdiensten die in contact komen met de burger. Waarom zou een andere werkgever dan niet dezelfde regel mogen volgen. Mag die de overheid niet als voorbeeld nemen, mag die ook niet ‘neutraliteit’ willen uitstralen naar zijn klanten ?

 

Het probleem is dat Vermeersch een provocateur is. Ooit zagen we hem in De Zevende Dag het motto ‘Eigen Volk Eerst’ verdedigen, wat later verdedigde hij de Golfoorlog van Bush tegen Sadam, en niet lang geleden in Reyers Laat ging het over de achterlijkheid van de islamitische volkeren. Het gaat hem dus niet over een blinde provocatie, maar wel één tegen een bepaalde bevolkingsgroep, met name de Islamitische. Hij verdedigt zich met te stellen dat hij godsdiensten wil aanpakken en geen volkeren. Sociologisch slaat dit nergens op. Voor Vlamingen vindt hij het heel normaal dat ‘taal’ en niet ‘godsdienst’ de exclusieve vormende conditie is van de natie. Dat bij andere volkeren ‘godsdienst’ deze vormende conditie kunnen zijn, lijkt hij niet te willen begrijpen.

 

Dit past niet in de meritocratische ideologie die superindividualistisch is en sinds de tweede helft van de vorige eeuw vanuit het Westen de wereld probeert te veroveren. Deze ideologie verdeelt mensen in zij die met hun individuele prestaties de top verdienen en zij die met minder genoegen moeten nemen. Deze ideologie lijkt democratisch want Limburgse kinderen van allochtone mijnwerkers vinden blijkbaar ook de weg naar de top, wat de podiumbezetting bij het debat in Berchem duidelijk bewees. Voor de meerderheid is de werkelijkheid evenwel anders, en kan die ook niet anders zijn want er is maar weinig plaats aan die top. De etnische discriminatie die nog steeds sterk aanwezig is in onderwijs, tewerkstelling en woningmarkt wordt met deze ideologie niet aangepakt, wel eerder gelegitimeerd. Dus zijn orakelend gedoe is eerder deel van het probleem, dan van de oplossing.”

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: islam, actie |  Facebook | | |  Print

14-03-14

DE WEEK IN ZEVEN CITATEN (EN EENTJE EXTRA)

Deze week een korte ‘De week in zeven citaten (en eentje extra)’, maar daarom niet minder to the point.

 

“De Dikke van Dale geeft zes verklaringen voor het begrip ‘censuur’, maar geen een komt overeen met de betekenis die Herman De Bode en Peter De Roover eraan geven (‘De Belgische progressieve censuur’, 5/3). Als ik het mistige en ronkend opiniestukje van beide N-VA-kandidaten goed begrijp… (…).” De N-VA’ers Peter De Roover en Herman De Bode schrijven sneller een opiniebijdrage dan dat ze een woordenboek raadplegen. (De Morgen, 7 maart 2014)

 

“Vanuit een openheid naar het nieuwe thuisland gingen de eerste immigrantes hier vaak westers gekleed: zonder hoofddoek en met een rok op knielengte of lange broek. Later werd vaak weer teruggegrepen naar de traditionele kledij. Daar voelden ze zich veiliger in.” Rachida Lamrabet (foto) schreef met De handen van Fatima een toneelstuk over de eerste generatie Marokkaanse vrouwen die hun man vergezelde naar zijn nieuwe thuisland. Na opvoeringen de voorbije dagen in Mechelen morgen en overmorgen nog te zien in het Cultureel Centrum Berchem. (Gazet van Antwerpen, 7 maart 2014)

 

“Nog niet weg en zijn collega’s zijn hem alweer vergeten. Zonder foto hadden ze hem niet herkend.” Vlaams Belang’er Pieter Huybrechts uit Herentals krijgt na 19 jaar zetelen in het Vlaams Parlement als minst actieve VB’er 342.000 euro mee als vertrekpremie. Over VB-collega Felix Starckx uit Tremelo (ook al aan de haal met 342.000 euro, weliswaar bruto) luidt het: “Zei wel eens iets, maar dan enkel over successierechten. Zijn collega’s zagen hem vooral beaat applaudisseren wanneer Filip Dewinter het woord voerde.” (Het Nieuwsblad, 7 maart 2014)

 

“Politiek moet plezant en wervend zijn. Dat heb ik altijd gevonden. Daarom organiseerden we een Baskische avond met iemand van ginder die kwam spreken, een Baskische omelet op tafel en veel wijn. Dat liep volledig uit de hand, maar zo kwamen er wel mensen die we anders niet hadden bereikt.” N-VA-ondervoorzitter Ben Weyts over zijn tijd als leider en bezieler van de Vlaams-nationalistische studentenvereniging VNSU. (De Tijd, 8 maart 2014)

 

“Het Belgisch overheidsbeslag bedraagt bijna 54 procent. Dat wil zeggen dat er makkelijke winsten te boeken zijn. Hoe dan? Ons arbeidsmarktbeleid is bijna dubbel zo duur als dat in onze buurlanden, door de systemen van werkloosheidsvergoeding, brugpensioen, loopbaanonderbreking en tijdskrediet. Die kan je inperken, net als de inschakelingsuitkering (voor werkzoekenden zonder werkervaring, nvdr.). Ook in de gezondheidszorg is er veel vet op de soep.” Ben Weyts nog altijd plezant en wervend? (De Tijd, 8 maart 2014)

 

“Ik heb nooit de drang gehad om de wereld te veranderen.” Het is maar om te lachen dat Dirk Sterckx Europarlementslid voor de Open VLD werd. (De Standaard, 11 maart 2014)

 

“De achilleshiel van de N-VA is (…) de ideologische ongeschooldheid van haar talloze nieuwverkozenen. Wie gedacht had dat scherpe geesten als voorzitter Bart De Wever, professor Matthias Storme of de recente aanwinst Peter De Roover daar verandering in zou brengen, bleef teleurgesteld achter. Wellicht is de partij te zegedronken om tot die redelijke inspanning te besluiten. Meer dan ooit biedt zij de aanblik van een groepje zwalpende leerling-zeilers die aan de luimen van de ideologische wind overgeleverd zijn.” “Vandaar in het debat tussen onafhankelijkheid en confederalisme haar keuze voor een ‘draagvlak’, d.w.z. het meedraaien met de vermoede opiniewind. Een partij die in haar eigen bestaansreden gelooft, probeert de massa te beînvloeden in plaats van haar achterna te lopen.” Bij ’t Pallieterke gaan ze nog altijd voor de onafhankelijkheid van Vlaanderen, terwijl N-VA-ondervoorzitter Ben Weyts vorige zaterdag nog in De Tijd zei: “Vlaamse onafhankelijkheid is een middel, geen doel op zich. Het hoeft niet per se onafhankelijkheid te zijn. Het kan dat het confederalisme de laatste stap is die nodig is voor de welvaart en het welzijn van zes miljoen Vlamingen.” (’t Pallieterke, 12 maart 2014, De Tijd, 8 maart 2014)

 

“Een nieuw strijdlied zoekt zijn weg… en zal die gemakkelijk vinden in onze contreien.” ABVV-vakbondsvrouw Marina Van den Bulck over Nog Ni Te Laat van Slongs & Halve Neuro. (Facebook, 12 maart 2014)

13-03-14

MOTORCLUB EN FUIF VAN TOMAS BOUTENS IN LOMMEL

In Lommel groeit de ongerustheid omdat de motorclub Mjölnir (foto 1) er is neergestreken en er een clubhuis (foto 2) heeft geopend. Toen Tomas Boutens, de leider van het neonazistische BBET (Bloed - Bodem - Eer - Trouw), vorige maand veroordeeld werd, tot  zes jaar cel (waarvan twee jaar met uitstel), werd hij bij de uitspraak in Dendermonde opgewacht door acht leden van de Mjölnir-motorclub die een erehaag vormden voor hun clublid. Tegen het BBET-vonnis is beroep aangetekend, maar niet door Boutens.

 

Het stadsbestuur van Lommel wil de motorclub liever vandaag dan morgen weg. “Hier dulden wij geen neonazi’s”, zegt SP.A-burgemeester Peter Vanvelthoven. “We hebben moeite gedaan om ze weg te krijgen bij de vieringen aan het Duits militair kerkhof, en dat willen we zo houden.” Maar het is niet eenvoudig de motorclub weg te krijgen. “We hebben al meermaals identiteitscontroles uitgevoerd om te weten wie daar allemaal samentroept. Meer kunnen we voorlopig niet doen”, aldus nog de burgemeester.

 

Buurtbewoners werden ongerust omdat ze in hun anders altijd zo rustige straat meermaals motorrijders zagen met het embleem van Mjölnir op hun jas. Aan de achterkant van een huis in de Mosstraat in Lommel werd de voorbije weken duchtig getimmerd voor het inrichten van een clublokaal. Het Belang van Limburg ging ter plaatse kijken, maar de vrouw die er woont weigert te spreken met de pers.

 

De leden van Mjölnir MC zijn volgens hun website aanhangers van Asatru, een oud-Noors paganistisch geloof. ‘Mjölnir’ is de hamer van de Noorse dondergod Thor. Volgens de overlevering is het een wapen dat zijn doel nooit mist en altijd bij de werper terugkeert. Het symbool wordt gebruikt door neonazi’s, rechts-extremisten zoals Vlaams Belang’ster Hilde De Lobel, die het aan een halsketting droeg in het Vlaams Parlement, en anderen die het blanke ras verheerlijken, maar het wordt ook gebezigd door niet-racistische paganisten. De Noorse terrorist Anders Behring Breivik noemde één van zijn vuurwapens Mjölnir. Behalve een Vlaamse is er ook een Duitse Mjölnir-motorclub. Vanzelfsprekend gebruikt die op haar website vooral het gotisch lettertype.

 

“Wij zijn geen neonazi’s”, reageert de voorzitter van Mjölnir MC in Het Nieuwsblad. “Wij houden van motoren en van ons voorchristelijk erfgoed. We bestaan al vijftien jaar en zorgden nog nooit voor problemen. Dat we banden zouden hebben met de Nederlandse motorclub Satudarah MC is fel overdreven.” Satudarah Maluku MC is een Nederlandse motorclub waarvan tientallen leden verdacht worden van moordpoging, geweldpleging, wapenbezit, afpersing en handel in verdovende middelen, en een aantal leden hiervoor reeds in de gevangenis zat. “In vergelijking met Saturdarah zijn de Hells Angels rustige jongens”, zegt een bron bij de federale politie. Contacten tussen Mjölnir en Saturdarah worden door de Mjölnir-voorzitter “fel overdreven” genoemd, maar dus niet ontkend.

 

“Tomas Boutens heeft zijn leven gebeterd”, vervolgt de Mjölnir-voorzitter in Het Nieuwsblad. “Sinds hij lid is, kwam hij niet meer in contact met de politie.” Ongeveer hetzelfde zei Boutens’ advocaat Michiel Van Assche tijdens het BBET-proces dat op 12 september 2011 in Dendermonde startte. “Mijn cliënt is nog alleen maar geïnteresseerd in moto’s”, zei Boutens’ advocaat. Op 18 oktober 2011 werd Boutens anders nog in Nederland met drie kompanen onderschept met meerdere wapens op weg naar een onbekende bestemming.

 

Toch is het niet helemaal onwaar dat Boutens "niet meer in contact met de politie" was. Bij de uitspraak van de rechtbank in Dendermonde op 7 februari wees het Openbaar Ministerie er nog op dat Boutens zonder officieel adres in België is. Waarom stelt hij zich niet in regel zoals het overgrote deel van de bevolking, met een adres aangegeven bij de bevolkingsdienst dat bevestigd wordt door de wijkagent?

 

Zaterdag 22 maart organiseert Tomas Boutens in zaal Den Horst in Lommel een ‘Rock & Metalfuif’. De zaal biedt plaats voor 600 mensen. Verzoeknummers kunnen aangevraagd worden op de Facebook-pagina die hiervoor is geopend. Als eerste werd muziek aangevraagd van Oidoixie, dé muziekgroep van de gewelddadige versie van Blood and Honour, Combat 18. Had iemand iets anders verwacht?

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: lommel, boutens, bbet, blood and honour |  Facebook | | |  Print

12-03-14

DE ZORGEN VAN DE ANTWERPSE KIEZERS

Het besluit van de Vlaamse regering om de Antwerpenaren toch het BAM-tracé op te dringen bracht Gazet van Antwerpen ertoe te laten peilen naar wat de Antwerpenaar daarvan denkt. En in een moeite door ook te vragen naar de voornaamste bekommernissen van de Antwerpse kiezers.

 

Uit die laatste peiling blijkt dat de “problemen die het stemgedrag bepalen” in eerste instantie “de aanpak van criminaliteit in Antwerpen” en “het aantal vreemdelingen in Antwerpen” zijn. Respectievelijk voor 41 en 31,4 % van de door het onderzoeksbureau iVOX bevraagde 1.000 Antwerpen. “De files in en rond Antwerpen” staat slechts op de derde plaats, met 21,6 %. Andere bekommernissen zoals de werkloosheid bij jongeren, de armoede in Antwerpen, de belastingen en het optreden tegen drugs(dealers) volgen op de voet met scores van 17 tot 18 %. Alhoewel de N-VA met schepen Koen Kennis volop inzet op de autobezitters is de verkeersdrukte in Antwerpen zelf geen hot item, en ook het aantal parkeerplaatsen in Antwerpen zal weinig of geen invloed hebben op het stemgedrag van de stadsbewoners.

 

Onmiddellijke aanleiding voor de peiling was dus het BAM-tracé. 46,1 % van de Antwerpenaren vindt dat de beslissing van de Vlaamse regering in strijd is met de uitslag van het referendum in 2009, slechts 17,4 % vindt dat niet. Als er ooit sprake is van een democratisch deficit, dan is het ‘Valentijnsbesluit’ van de Vlaamse regering wel hét voorbeeld van negeren wat de bevolking wil. Kris Peeters (CD&V) kreeg voor zijn besluit de steun van de SP.A en N-VA, maar de kiezers nemen het hen kwalijk. 52 % van de SP.A-kiezers vindt het BAM-tracé geen goede beslissing (slechts 21 % wél), 47 % van de SP.A-kiezers vindt dat de actiegroepen desnoods bij de Raad van State de beslissing moeten aanvechten. De N-VA-kiezers kunnen zich meer verzoenen met de uiteindelijke beslissing, maar toch vindt 41 % dat de stem van de Antwerpenaar niet voldoende is gehoord.

 

De iVOX-enquêtes worden afgenomen bij een geïnteresseerd staal van internetgebruikers. We betwijfelen of als ook geënquêteerd wordt bij niet-internetgebruikers de topposities van problemen (criminaliteit, vreemdelingen) en het gevoel van niet gerespecteerd zijn met de BAM-tracébeslissing anders zouden zijn. Wel zou een probleem als de armoede in Antwerpen allicht hoger scoren, nu op 6 in de top-10 van problemen die het stemgedrag bepalen. Met “de aanpak van criminaliteit in Antwerpen” en “het aantal vreemdelingen in Antwerpen” als topproblemen is het nu feest bij het Vlaams Belang in Antwerpen.

00:12 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 25 mei, antwerpen, mobiliteit |  Facebook | | |  Print

11-03-14

VEROORDELING VOOR BEDREIGING VRIJHEID VAN MENINGSUITING

Het V-teken van de N-VA is zo te zien niet echt origineel. Op de foto hiernaast : Kamil Ryba (links, leider van de Swedish Defence League) en Stephen Lennon (als ‘Tommy Robinson’ voormalig leider van de English Defence League) die het V-teken maken bij een actie tegen de islam twee jaar geleden in Stockholm (Zweden). Kamil Ryba is vorige donderdag veroordeeld tot zes maanden gevangenis voor het bedreigen van het personeel van de Zweedse krant Expressen.

 

Nadat de krant de namen gepubliceerd had van mensen die anoniem hadden aangezet tot rassenhaat, bekogelde Kamil Ryba (29 j.) op 13 december vorig jaar de redactielokalen van Expressen met eieren. Ryba vond dat de krant moet stoppen met dergelijke publicaties, en zei de volgende keer terug te komen met een mes. Op 23 januari dit jaar moesten de medewerkers van de krant, samen met de collega’s van een lokaal televisiestation, hun werkplek verlaten omdat gevreesd werd dat men bij Expressen een bompakket had ontvangen. Uiteindelijk bleek het pakket een Koran en een mes te bevatten. Kamil Ryba zei dat hij het pakket verstuurd had.

 

Toen het duidelijk werd dat Ryba hiervoor vervolgd zou worden, ontkende hij het personeel van de krant bedreigd te hebben terug te komen met een mes, en was de opgestuurde combinatie van een Koran en een mes enkel om duidelijk te maken dat de islam een gewelddadige ideologie is, geen religie. De rechtbank in Götenborg hechtte geen geloof aan die verklaringen en veroordeelde Ryba tot zes maanden cel voor bedreigingen die de vrijheid van meningsuiting in gevaar brengen. Het is sinds 1958 geleden dat de Zweedse wetgeving voor ‘misdaden tegen de burgerlijke vrijheid’ nog gebruikt werd.

 

De advocaat van Kamil Ryba zegt in beroep te gaan tegen het vonnis. De Swedish Defence League werd in 2011 opgericht als zusterorganisatie van de Engelse extreemrechtse anti-islamitische English Defense League (EDL). Oprichter en EDL-leider ‘Tommy Robinson’ stapte in oktober vorig jaar op bij de EDL omdat de organisatie volgens hem “te radicaal” is geworden en straatprotest volgens hem niet langer iets opbrengt. Of ‘Tommy Robinson’ zijn vroegere ideeën en actiemethodes echt afgezworen heeft, zal de tijd leren. De Swedish Defense League lijkt vooral een Facebook-initiatief te zijn, net zoals de Vlaamse Verdedigings Liga.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zweden, islam, racisme, media, edl |  Facebook | | |  Print