06-03-12

TWEET, TWEET, TWEET

Actie, AnnemansVeertien dagen nadat wij hier de twitteraars uit VB-land en aanverwante gebieden opgelijst hebben, zijn we ook zelf aan het twitteren geslagen (foto).

 

Zondag meldde Filip Dewinter zich als volger van AFF_Verzet, gisteren Bart Debie (oude liefde roest niet!). Onze allereerste volger is – ere wie ere toekomt – Yves Pernet, hoofdredacteur van RechtsActueel.  We gaan het twitterend echter bescheiden houden. Bij ons geen 4.000 tweets in no time zoals Tanguy Veys (ook een volger van AFF_Verzet). Slechts nu en dan, zoals gisterenavond toen Terzake een reportage uitzond over het ‘nieuwe’ sociaaleconomisch programma van het VB. Terzake toonde ons Gerolf Annemans die een telefoongesprek beëindigde, een journalist aan de lijn gehad over dat ‘nieuwe’ VB-programma. Gerolf Annemans, tegen een VB-medewerker: “We zouden links zijn… Haha.

 

Dat is te mooi om er niet op te reageren, om ook in Twitterland te verduidelijken dat het Vlaams Belang nog altijd het Vlaams Blok is. Marc Spruyt twitterde intussen dat dit ook letterlijk tot op de documenteigenschappen van het ‘nieuwe’ VB-programma te zien is. Haha. En natuurlijk reageerden we ook toen Olivier Deleuze gisterenavond in Reyers Laat opstapte omdat hij niet samen met VB’er Reddy De Mey wilde blijven zitten (Eerste tweet, geretweet door Implosionblue, volger van AFF_Verzettweede tweet).

 

Wie verslingerd is aan het twitteren, kan dus AFF_Verzet volgen voor tweets die vaak toch anders zijn dan andere.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actie, annemans |  Facebook | | |  Print

05-03-12

VB: VERZUURDE WIJN IN EEN NIEUWE ZAK (1)

Het ‘nieuw’ sociaaleconomisch programma dat het Vlaams Belang zaterdag goedkeurde, leverde de partij alvast twee keer media-aandacht op bij de VRT-televisie. Eenmaal de nieuwsuitzendingen waarin Bruno Valkeniers (foto) mocht vertellen dat volgens het VB “er geen tegenstellingen zijn, zouden zijn, moeten zijn, tussen werkgever en werknemer”.  Gerolf Annemans mocht in hetzelfde item zeggen dat als de vakbonden “hun valse boekhoudingen” overboord gooien, ze nog een rol kunnen hebben. Maar als ze “de machtmoloch blijven die ze nu zijn, dan is dat (= de vakbonden, nvdr.) een zaak die overboord moet gegooid worden.” En in De Zevende Dag mocht Gerolf Annemans uitleggen dat “de Henk en Ingrid van Nederland, de Tom en Sofie van hier, teveel betalen voor de Mohammeds en Fatima’s”. Aangekondigd worden met: dat men het sociaaleconomisch programma “gemoderniseerd” heeft, en een “nieuw programma geschreven heeft”. Om dan slechts de oude dogma’s van het VB te herhalen. Dat is goed gespeeld.

 

Het door de VB-partijraad zaterdag goedgekeurd document Een beter Vlaanderen voor een lagere prijs vertrekt vanuit een aantal principes. “Het Vlaams Belang kiest bewust voor een gecorrigeerde markteconomie, vervolledigd door een verantwoorde openbare productie van levensnoodzakelijke collectieve diensten.” (blz. 1). Goed zo. Maar dat wordt al vlug onderuit gehaald door een volgend principe: “De sobere overheid belemmert de ondernemingsvrijheid zo weinig mogelijk.” (blz. 2). Nog zo’n voorbeeld van met twee tongen spreken: “De organisatie van de sociale zekerheid kan niet overgelaten worden aan de vrije markt”, om dan diezelfde paragraaf te eindigen met: “Toch kan de markt een rol spelen en met name in het aanbieden van aanvullende verzekeringen, zoals bijvoorbeeld het pensioensparen. Dergelijke initiatieven moeten door de overheid gestimuleerd worden.” (blz. 3). En waar ligt de nadruk op in de volgende zin? “Het Vlaams Belang is voorstander van het individueel recht op staken en van het individueel recht op werken, maar vakbonden mogen niet langer ongestraft zware schade toebrengen aan derden of de economie, zoals maar al te vaak gebeurt bij stakingen of andere vakbondsacties.” (blz. 5).

 

“De Belgische staat vormt het wurgtouw waaraan de Vlaamse economie en sociale zekerheid zich laat ophangen”, lezen we. “Enkel de Ordenlijke Opdeling van België en de oprichting van de Vlaamse Staat geeft de Vlaamse economie de broodnodige zuurstof.” (blz. 11). Met dan ook nog eens een VB’er als Vlaams minister-president komen we er: “De transfers naar Wallonië worden onmiddellijk stopgezet. De immense kostprijs van het asielbeleid en de immigratie (…) moet tot het absolute minimum beperkt worden. Een radicale ontvetting van de overheid – in de breedste betekenis – wordt zo snel mogelijk doorgevoerd. Vakbonden, werkgeversorganisaties en mutualiteiten moeten zich opnieuw beperken tot hun kerntaken.” (blz. 14). Over die werkgeversorganisaties wordt in het 59 blzn. tellend document zo goed als niets meer gezegd, over de vakbonden daarentegen… Ook nog één van de VB-klassiekers: “Het taboe op de oversubsidiëring van een al te zelfingenomen cultuur- en mediabeleid waar een meerderheid van de bevolking van verstoken blijft, moet sneuvelen. Wie en wat er uiteindelijk in de smaak valt, ligt bij het oordeel van de toehoorder en niet de politicus. Het is duidelijk dat in deze sectoren zwaar kan gesnoeid worden.” (blz. 16).

 

Het VB wil een vereenvoudiging van de belastingsaangifte. Maar… “De vereenvoudiging van de aangifte mag echter geen aanleiding vormen om de bevoegdheden van de fiscale administratie verder uit te breiden of een vermogenskadaster aan te leggen.” (blz. 18). Met dat vermogenskadaster zou eindelijk eens kunnen begonnen worden aan een eerlijke belastingsdruk, waarbij de rijken naar behoren kunnen belast worden… maar dat mag dus niet van het VB. Integendeel. “Teneinde de fiscale druk effectief te verlagen worden een aantal belastingen, zoals de aanvullende crisisbelasting in de vennootschapsbelasting, met onmiddellijke ingang opgeheven.” (blz. 18). De invoering van een vermogensbelasting wordt verworpen (blz. 19), en er moet een maximumfactuur voor belastingen komen (blz. 19). Hoeveel die dan mag bedragen, weet het VB niet precies. “De globale fiscale druk moet dalen tot het EU-gemiddelde. Een onafhankelijke instantie berekent daarvoor het geheel van alle rechtstreekse en onrechtstreekse belastingen en taksen.” (blz. 19). Pour la petite histoire: het idee van een maximumfactuur voor belastingen is een inbreng van Rob Verreycken, en die jongen glimde het voorbije weekend dan ook van trots dat die maximumfactuur een aantal online krantentitels haalde.

 

Het VB stelt vast dat oudere werknemers ongeveer 145 % verdienen van wat jongere werknemers krijgen. “Dat is 10 % hoger dan het Europees gemiddelde. (…) Het Vlaams Belang (wil) het gewicht van de dienstjaren in de loonvorming bijstellen in de neerwaartse richting, tot op het niveau van het EU-gemiddelde. Het relatieve gewicht van de deskundigheid in de loonberekening moet toenemen.” (blz. 23). Als men het gewicht van de dienstjaren laat zakken, neemt het gewicht van de deskundigheid automatisch toe. Slechts als de deskundigheid nog extra gehonoreerd wordt, blijft de loonmassa globaal dezelfde. Maar zover gaat het VB niet, en dus betekent dit voorstel een feitelijke loondaling. Het VB wil voorts de automatische indexering van de  lonen behouden maar “de negatieve effecten minimaliseren (bv. door ‘centen in plaats van procenten’ via de indexering op het nettoloon)” (blz. 23). Of dat goed afloopt, is maar de vraag. Dat is zoals de N-VA. Die pleit tegenwoordig ook voor het behoud van de automatische indexering van de lonen, maar wil de indexering uithollen (door bepaalde producten uit de indexkorf te houden, door maar eenmaal per jaar een indexsprong toe te staan…).

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociaal, valkeniers, annemans, verreycken |  Facebook | | |  Print

VB: VERZUURDE WIJN IN EEN NIEUWE ZAK (2)

Het VB wil verder “een flexibele inzet van arbeidskrachten door interimarbeid, waarvoor geen toelating meer nodig hoeft te zijn van de vakbonden en die ook in de overheid inzetbaar moeten zijn” (blz. 24). “Bovendien gaat het Vlaams Belang niet akkoord met het diaboliseren van onze bedrijven als zouden zij discrimineren bij aanwerving. Het Vlaams Belang is ervan overtuigd dat bij aanwerving enkel kennis, diploma’s, vaardigheden, ervaring, persoonlijkheid en dergelijke meer, een rol spelen. Bovendien wil het Vlaams Belang niet raken aan de contractvrijheid van de bedrijven.” (blz. 24-25). Discriminatie moet dus kunnen.

 

Het VB is tegen een lineaire beperking van de werkloosheidssteun in tijd, maar individueel mag de werkloosheidssteun wel beperkt worden. “De ‘sociale hangmatcultuur’ moet verdwijnen. (…) Een betere disciplinering van de genieters van werkloosheidsuitkeringen is één element in een meer algemene, compromisloze strijd die we willen voeren tegen sociale en fiscale fraude.” (blz. 25-26). Ook het pleidooi voor een “opvoedersloon” (blz. 26-27) keert terug uit de tijd van het Vlaams Blok. Een opvoedersloon van 24 maanden per kind voor de thuisblijvende ouder. Het VB wil het wettelijk pensioenstelsel waarborgen, maar vermits dat “voor velen ondermaats” is en de budgettaire vooruitzichten beperkt zijn, pleit het VB voor het stimuleren van de tweede en derde pensioenpijler (respectievelijk collectief aanvullend pensioen en individueel pensioensparen). Voor die vormen van privé sparen zou de overheid wél geld moeten overhebben.

 

Als het VB het in haar ‘nieuw’ plan heeft over het “sociaal overleg synchroniseren met de 21ste eeuw” dan gaat het als vanouds enkel over het inperken van de rol van de vakbonden: geen uitbetaling meer van werkloosheidsuitkeringen, een ‘premie voor juridische bijstand’ voor iedereen in plaats van een syndicale premie voor de vakbondsleden, enz. (blz. 37-39). Werknemers hebben het moeilijk hun recht op te eisen in kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s): slechts vanaf 50 of meer werknemers is een syndicale werking wettelijk voorzien. Het VB wil die grens nog meer opschuiven. Volgens het VB willen KMO’s de drempel van 49 niet overschrijden omdat ze dan verplicht worden vakbondswerking toe te laten, en dus mag de vakbondsaanwezigheid “niet te bruusk verlopen (…) om de rendabiliteit en de jobcreatie van de ondernemingen niet te hypothekeren” (blz. 39). Milieuzorg is voor het VB goed, maar men mag niet overdrijven. “Voor het Vlaams Belang is het uitgesloten dat de Vlaamse regelgeving inzake afval en bodemsanering een concurrentienadeel zou opleveren ten opzichte van onze Europese buren, laat staan ten opzichte van Wallonië.” (blz. 41), en: “Ecologische en ruimtelijke duurzaamheid dient steeds rekening te houden met de impact op de competitiviteit van de ondernemingen. (blz. 44).

 

Dat het VB als autoritaire partij problemen heeft met vrijheden en rechten (vrij verkeer van personen, vrij verkeer van goederen…) verbaast natuurlijk niet. “Er mag tenslotte ook stilgestaan worden bij de wildgroei aan zogenaamde ‘mensenrechten’ en ‘grondrechten’ zoals die gecreëerd worden door twee internationale rechtbanken, het Europees Hof voor de rechten van de mens in Straatsburg en het Europees hof van justitie in Luxemburg. (…) Voor ons moet de werking van deze hoven fundamenteel anders, en indien dat niet gebeurd heeft een democratisch verkozen nationale overheid voor ons het recht de uitspraken ervan naast zich neer te leggen.” (blz. 53). We nemen dan ook aan dat als Rob Verreycken met zijn Vlaamse Solidaire Vakbond niet mag deelnemen aan de komende sociale verkiezingen, hij zich daarvoor niet gaat wenden tot het Europees Hof voor de rechten van de mens in Straatsburg. En mocht hij het toch doen – want ja, VB’ers zijn niet altijd consequent – en mocht België veroordeeld worden voor het niet-toelaten van het vakbondje van Rob Verreycken, dan mag België die uitspraak gerust naast zich neerleggen. Dan is alvast één punt uit het ‘nieuwe’ sociaaleconomisch programma van het VB uitgevoerd.

 

We onthouden tot slot nog enkele fragmenten uit de toespraken bij de voorstelling van het ‘nieuw’ sociaaleconomisch plan van het VB. Barbara Pas:”Zeker in sectoren als cultuur- en mediabeleid, waar de linkse hobby’s overgesubsidieerd worden, kan zwaar gesnoeid worden. Artistieke en door links opgehemelde prachtcreaties als daar zijn de strontmachine, een paar getatoeëerde varkens of een plafond vol condooms die gevuld werden met ajuinen mogen het, wat ons betreft, voortaan zonder belastinggeld stellen.” Chris Janssens: “Het Vlaams Belang is bereid alle woeste zeeën te bevaren. Maar aan alle opvarenden zeggen wij luid en duidelijk: Wij laten ons níet verdrinken door de Waalse piraten van PS, MR en CDH; wij zullen het hoofd niet buigen voor de zeerovers van CD&V, SP.A en VLD; en wij laten ons niet gijzelen door de kapers van de N-VA!” En Bruno Valkeniers: “Het Vlaams Belang is geen socialistische partij die met de vinger op de naad staat als de vakbond spreekt, maar ook geen liberale of neoliberale partij die rücksichtlos het VOKA achternaloopt.” Dat laatste is natuurlijk een sneer naar de N-VA, maar het eerste begrijpen we niet. Dat zou een sneer naar de SP.A moeten zijn. We hebben echter niet de indruk dat Bruno Tobback de woordvoerder is van het ABVV. Of dat pakweg minister Pascal Smet zomaar uitvoert wat de onderwijsvakbonden vragen. Of leven wij in een andere wereld dan Bruno Valkeniers? Het zal dat zijn.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociaal, pas, janssens, valkeniers, verreycken |  Facebook | | |  Print

04-03-12

ZEVENDE PAUL VERBRAEKENLEZING: PAUL VERHAEGHE

Sinds 2005 organiseren de vrienden van Paul Verbraeken jaarlijks een lezing in het Zuiderpershuis in Antwerpen. De organisatoren hebben een neus voor wat belangwekkend is. Vorig jaar was de spreekster Eva Brems, gecontacteerd lang vóór ze schitterde in De slimste mens ter wereld. Zaterdag 17 maart is de spreker klinisch psycholoog en psychoanalyticus Paul Verhaeghe (foto). Bij de lezing vorig jaar al aangekondigd, dus lang vóór Paul Verhaeghe de jongste maanden veelvuldig de media haalde (1, 2, 3…).

 

Wat komt Paul Verhaeghe verduidelijken? "Elke maatschappij is zowel gezond- als ziekmakend, en het is de taak van ethici en politici om daartussen een positieve balans te installeren. Vandaag is onze omgeving door en door neoliberaal, en dit al voldoende lange tijd om vormgevende effecten te hebben op onze identiteit, onze normen en waarden. Afgaand op de statistieken is de balans overduidelijk negatief: nooit waren er zoveel stoornissen als vandaag. De stoornissen zijn bovendien anders dan pakweg dertig jaar geleden, en ze worden aangepakt met niet veel meer dan een disciplinering (zit stil en let op!) die perfect aansluit bij de huidige angst voor de ander. Dat ook deze angst een gevolg is van het neoliberalisme heeft als effect dat collectief protest zeer moeilijk van de grond komt. Terwijl dat protest zeer nodig is."

 

Het wordt ongetwijfeld een boeiende uiteenzetting, waar een mens nog wat van kan opsteken. Maar toch hopen we dat ook ingegaan wordt op hoe de lezing vorig jaar werd aangekondigd door Eric Corijn: wat zijn de psychologische motieven die mensen drijven om in deze tijden hun vertrouwen te geven aan nationalistische-conservatieve partijen als de N-VA. Lezing zaterdag 17 maart, om 17 uur in het overigens met een subsidiëringstop bedreigde Zuiderpershuis in Antwerpen. Na afloop krijg je een drankje en de VUB-publicatie met de tekst van de lezing. Inschrijven vóór 8 maart door storting van 12 euro op rekeningnummer 001-5234388-53 van Paul Verbraekenlezingen.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: actie |  Facebook | | |  Print

GETUIGENIS: VAN IRAK NAAR ANTWERPEN

Het voorbije jaar hebben 4 255 vreemdelingen in Antwerpen een inburgeringsattest behaald. Dat is een pak meer dan het jaar voordien toen er 2930 zo’n attest behaalden. De voorbije twee maanden behaalden nog eens 800 nieuwkomers zo’n inburgeringsattest. Filip Dewinter zal opgelucht zijn, het zijn niet allemaal “zo goed als niet ingeburgerde vreemdelingen” in Antwerpen. En nu er mogelijk ook nog vreemdelingen op de VB-lijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober staan, is er dan nog een probleem? (Foto: Het Atlas-gebouw in Antwerpen waar vreemdelingen terecht kunnen voor Nederlandse taallessen, inburgering en gelijke kansen.)

 

Natuurlijk zijn er nog problemen met vreemdelingen in Antwerpen. Met sommige Sinjoren trouwens ook, en laten we ook niet sommige inwijkelingen uit Brugge vergeten. Maar er zijn ook positieve voorbeelden. Bij de inburgeringsceremonie op het Antwerps stadhuis gisteren vertelde Mahmoud Ghazi: “Ik kom uit het noorden van Irak. Ik spreek Koerdisch en Arabisch. Bijna drie jaar geleden kwam ik naar België. Mijn vrouw komt ook uit Irak. Wij wonen in de Lange Zavelstraat (= Antwerpen-Noord, nvdr.). In Irak schreef ik artikels. Ik zette ze op Facebook. Ik schreef over de maatschappelijke problemen en over vrouwenrechten. Ik schreef ook over Amerika, over de oorlog en over democratie. Sommige partijen waren het niet eens met mij. Mijn leven was in gevaar. Ik vluchtte naar België.

 

België is een goed land. Zoals andere democratische Europese landen. Vooral Antwerpen vind ik een hele mooie stad. Ik hou van de oude gebouwen, de kathedraal en de musea. Ik heb enkele  maanden in een asielcentrum gewoond. Dat was in de buurt van Namen. Daarna ben ik naar Antwerpen gekomen. Waarom? Ik had enkele vrienden in Antwerpen. Ik vond Antwerpen mooi. Er is hier veel economie. Ik hoopte snel werk te vinden. Mijn vrienden hielpen mij een appartement te vinden. Het is klein en oud, maar het is voldoende.

 

Ik volgde het inburgeringsprogramma: de lessen over het leven in België en de lessen Nederlands.

Ik volg nu nog Nederlands: niveau 2.2. De inburgeringslessen en de lessen Nederlands zijn heel goed. Ik heb veel geleerd: over mijn rechten en mijn plichten,  over de wet, over integreren in deze maatschappij. We hadden vier keer per week les, zes weken lang. Maar voor mij mocht het langer duren. We hadden veel vragen: over een appartement huren, gezondheid en werk. Ik wil niet zomaar geld krijgen van het OCMW. Ik wil werken! Elke job is goed. In Irak was ik gezondheidsinspecteur. Ik werk nu in de Zoo van Antwerpen. Dat is goed werk. Ik onderhoud mee de gebouwen.

 

Ik zie dat veel Belgen fietsen. Ik wil ook graag leren fietsen. Het is gezond. Daarom volg ik les bij de Fietsschool. Ik oefen in het park. Ik kan het al een beetje. Mijn hobby? Ik voetbal heel graag. Ik deed dat ook in Irak. Al sinds ik een hele kleine jongen ben. Mijn droom? Ik wil sportmonitor worden en voetballes geven aan jongeren. Ik weet dat ik nog moet wachten. Mijn Nederlands moet beter worden. Sporten is gezond. Maar het helpt je ook om te integreren. Je ontmoet Belgen. Dat is belangrijk.

 

Elke week spreken ik en mijn vrouw af met Erica. Zij is vrijwilliger bij Tweespraak. We spreken samen Nederlands. We praten over politiek, over Antwerpen en over wat we doen. Soms gaan we naar de bibliotheek, een rommelmarkt of een concert. (…) Ik mis mijn familie, maar België is mijn nieuwe land.  Antwerpen is mijn stad geworden. Ik hou van deze stad. Ik bouw aan mijn toekomst. (…) Ik wens jullie allemaal veel succes en veel geluk.”

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, integratie |  Facebook | | |  Print

03-03-12

DEWINTER MET VREEMDELINGEN NAAR VERKIEZINGEN

Deze namiddag wordt op het Antwerps stadhuis een inburgeringsceremonie voor nieuwkomers georganiseerd. Burgemeester Patrick Janssens (illustratie, vorige zaterdag verschenen in De Standaard Weekblad) zal een honderdtal inburgeraars en hun familie verwelkomen. Mensen uit Marokko, Irak, Oost-Europa, verschillende Afrikaanse landen, en ook mensen uit Latijns-Amerikaanse en Aziatische landen. Ze hebben allemaal in januari en februari hun inburgeringsattest behaald. Een Iraakse vluchteling zal vertellen over zijn vlucht naar België en een koor van inburgeraars zal enkele Nederlandstalige liedjes zingen.

 

Of Filip Dewinter aanwezig zal zijn, is twijfelachtig. Als gemeenteraadslid heeft hij het recht om bij de inburgeringsceremonie aanwezig te zijn. Niet dat het dan gezelliger wordt, maar het kan. Dewinter zou blij moeten zijn dat al deze mensen bewezen hebben zich in de Antwerpse samenleving te willen en kunnen integreren. Het aantal vreemdelingen groeit overigens verder aan in Antwerpen. De Standaard titelde vorige zaterdag zelfs ietwat voortvarend dat het aantal niet-Belgische kiezers verdubbelt in Antwerpen. Het aantal stemgerechtigde niet-Belgen is verdubbeld tegenover zes jaar geleden, maar of al die stemgerechtigde zich gaan laten inschrijven op de kieslijsten is nog afwachten. Het stadsbestuur plant niet veel meer dan hen een brief te sturen, niet echt een campagne om hen te betrekken bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.

 

Filip Dewinter maakt zich toch ongerust. Filip Dewinter op zijn website: In 2006 hebben +/- 3.500 vreemdelingen hun stem uitgebracht. Aangezien het aantal stemgerechtigde vreemdelingen verdubbeld is (…) mogen we ervan uitgaan dat minimum acht- tot tienduizend vreemdelingen zich zullen laten registreren om deel te kunnen nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. In de praktijk betekent dit dat het vreemdelingenstemmenaantal  alleen al verantwoordelijk is voor drie gemeenteraadszetels. Het Antwerpse Vlaams Belang merkt op dat de vreemdelingenstem alsmaar belangrijker wordt en de doorslag  kan geven voor het vormen van een meerderheid in de Antwerpse gemeenteraad. Het vreemdelingenstemrecht wordt steeds meer een instrument in handen van links. Meer dan ooit ijvert het Vlaams Belang voor het afschaffen van het vreemdelingenstemrecht.”

 

Een paar uren later, met een journalist aan de lijn, ziet Filip Dewinter al “75 000 zo goed als niet ingeburgerde vreemdelingen” het stedelijk beleid mee bepalen. Van 8 à 10 000 vreemdelingen naar 75 000 vreemdelingen, bij Dewinter kan het allemaal rap gaan. Hoe “zo goed als niet ingeburgerde vreemdelingen” wél de weg naar de bevolkingsdienst vinden om zich daar te laten inschrijven in de kiesregisters en later effectief gaan stemmen, dat moet Dewinter ook eens uitleggen. Volgens Dewinter wordt hiermee de verkiezingsuitslag “vervalst”. Nog volgens Dewinter komt er een “slag om de allochtone stem met onvermijdelijk heel wat opbod tot gevolg. Het Vlaams Belang doet daar niet aan mee en trekt verder resoluut de kaart van de autochtone Antwerpenaar.”

 

Wat Dewinter in de ene krant vertelt, spreekt hij echter tegen in een andere publicatie. Aan De Standaard Weekblad vertelde hij dat bij de komende gemeenteraadsverkiezingen voor het eerst vreemdelingen op de VB-lijst zullen staan. Filip Dewinter: “We denken aan een Oost-Europese en een Aziatische kandidaat.” Maar geen moslims. “Daar doen wij niet aan mee. Zowat 100 procent van de islamieten huldigt een totaal ander beschavingspatroon.” Hoeveel beschaving er op Filip Dewinter kleeft, is natuurlijk nog een andere vraag. En die “voor het eerst” is ook niet helemaal waar. De eerste twee VB-verkozenen in Antwerpen, Eric Deleu en Piet Mulder, waren respectievelijk iemand met Turkse voorouders en een genaturaliseerde Nederlander.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, 14 oktober, dewinter |  Facebook | | |  Print

02-03-12

DER SPIEGEL OVER DUITSE NEONAZI'S

Omdat het opstarten van de blog teveel vertraagd werd door de videoreportage van het Duitse weekblad Der Spiegel rechtstreeks aan te bieden (foto), kan je nu de reportage bekijken via deze link. Een verslag van de neonazibetoging in Dresden op maandag 13 februari, info over één van de Duitse neonazibewegingen en reacties van antifascisten en politiediensten.

 

Grappig detail. Middenin de reportage zit een reclamefilmpje. Soms – want de reclame wisselt – krijg je een reclamefilmpje waarin allerlei cijfers worden gevormd. Zo ook het cijfer 88. De bedoeling is aan te geven dat je mits een goede verzekering gemakkelijk 88 jaar wordt, maar in neonazimiddens heeft 88 nog een andere betekenis. Het verwijst naar tweemaal de achtste letter van het alfabet, zijnde de letter H zoals in Heil Hitler. Het getal 88 wordt dan ook wel eens op kledij van neonazi’s gedragen (foto: bij een betoging van de Nationale Alliantie in Nederland, Nationale Alliantie die contacten had met ‘onze’ BBET (Bloed - Bodem - Eer - Trouw) die momenteel voor de rechtbank in Dendermonde terechtstaat.)

 

 

 

 

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duitsland, internationaal, neonazi's |  Facebook | | |  Print

01-03-12

AL DIE WILLEN TE KAAP'REN VAREN

Volgens het liedje Al die willen te kaap’ren varen moeten mannen die door moeilijke, soms onvoorspelbare, stromingen moeten varen, baarden hebben. Rik Goyvaerts (Wijnegem, foto 1) en Luc Schelfhout (Deerlijk, foto 2) hebben alvast de nodige baardgroei om in het politieke leven buiten het VB hun weg te vinden. Zij zijn twee van de veel grotere groep VB'ers die opstapten bij het VB. Een veel grotere groep dan de twintig die intussen onderdak kregen bij de N-VA. Hieronder enkelen, en sommigen onder hen met een lange staat van dienst, die de jongste dagen opstapten bij het VB. Wordt trouwens vervolgd.

 

In Wijnegem, bij Antwerpen, heeft VB-gemeenteraadslid Rik Goyvaerts aangekondigd de rest van het jaar als onafhankelijk gemeenteraadslid te zetelen. Rik Goyvaerts: “Het is absoluut gedaan en ik ga niet naar een andere partij.” Hij neemt het Filip Dewinter kwalijk dat die verklaard heeft dat de ‘softies’ uit de partij weg moeten. Rik Goyvaerts is anders een militant van het eerste uur. Hij maakte in 1978 nog de overgang van de Vlaams Nationale Partij (VNP) naar Vlaams Blok mee als lid van de partijraad. Hij is al een twintigtal jaren gemeenteraadslid, is voorzitter van de Wijnegemse VB-afdeling en VB-gemeenteraadsfractieleider geweest. In zijn zog stapt ook OCMW-raadslid Monique Mondelaers op bij het VB. Het Wijnegemse gemeenteraadslid Lisette Weets is al eerder weggegaan bij het VB.

 

In Lummen stapt gemeenteraadslid en voorzitter van de plaatselijke VB-afdeling André Camps op. André Camps was het enige VB-gemeenteraadslid in deze Limburgse gemeente. Zijn vertrek zou meteen ook het einde van het VB in Lummen betekenen. In de gemeenteraad zetelt hij voortaan als onafhankelijke. “De partij beloofde de lokale, kleine afdelingen te ondersteunen, maar daarin schiet ze veel te kort”, zegt André Camps. Als tweede reden voor zijn opstappen zegt hij dat je als VB-vertegenwoordiger weinig respect krijgt vanuit het beleid. Camps is daarenboven verwikkeld in een rechtszaak met CD&V-burgemeester Luc Wouters, en zolang die zaak niet van de baan is gaat hij niet bij een andere partij solliciteren.

 

In Deerlijk is Luc Schelfhout weg bij het VB. Hij is al sinds 1979 politiek actief. Eerst bij de Volksunie; de laatste vijf jaren bij het VB. Die partij verlaat hij omdat hij zijn buik vol heeft van de harde standpunten van de partij. Volgens Schelfhout zijn er nog andere zaken belangrijk dan de migrantenkwestie. Tot het einde van het jaar zal Luc Schelfhout als onafhankelijke zetelen in de gemeente- en provincieraad, want hij is gemeente- én provincieraadslid. Een overstap naar de N-VA wordt niet uitgesloten. (Deerlijk heeft meerdere dichters grootgebracht. Luuk Gruwez bijvoorbeeld. Luc Schelfhout heeft acht gedichten van Deerlijkenaren in steen laten kappen om zo wat poëzie in de gemeente zichtbaar te maken. Een poëtische ziel, dat komt natuurlijk niet goed in een machopartij als het VB.)

 

In Ninove verlaten de OCMW-raadsleden Arlette Dierickx en Annita Sonck het VB. Tot het einde van het jaar blijven zij als onafhankelijken zetelen. Er blijft nu nog één VB-raadslid in de OCMW-raad van Ninove over. Arlette Dierickx zetelt ook in de gemeenteraad van Ninove en gaat daar nu ook als onafhankelijke zetelen. Eerder ging ook VB-gemeenteraadslid Dirk Souffriau in Ninove als onafhankelijke zetelen. Om de meubelen te redden pakt plaatselijk VB-kopstuk en nationaal secretaris van het VB Guy D’haeseleer bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober uit met een Forza Ninove-lijst. Forza Italia van Silvio Berlusconi achterna.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leegloop, wijnegem, lummen, deerlijk, ninove |  Facebook | | |  Print