18-06-11

DE BELFORTPLOEG-ZAAK: HET ADVIES

“De partijraad roept alle leden van de partij en a fortiori alle partijbedienden en mandatarissen op om in elke vorm van communicatie en op elk publiek forum (gaande van contacten met derden buiten de partij – en in het bijzonder de media – over sociale netwerksites tot blogs en andere websites) de nodige discretie in acht te nemen en eventuele interne meningsverschillen en conflicten enkel intern te bespreken, met het algemeen partijbelang en/of verzoening voor ogen.” Het is één van de aanbevelingen van de 'Commissie voor Verzoening en Tucht' onder leiding van VB-parlementslid Chris Janssens (foto 1). Gisteren stond het advies van zijn commissie echter al integraal op de website van De Standaard.

 

De commissie veegt zowat alle procedurele bezwaren van Francis Van den Eynde (foto 2) onder de mat, op een opmerking over Filip De Man na (zie hieronder). De Belfortploeg wordt een persbericht van 24 maart 2011 verweten waarin onder andere staat: “Wij kunnen ons niet terugvinden in het nieuwe (Gentse, nvdr.) afdelingsbestuur en zijn bovendien niet tevreden met de huidige gang van zaken in de partij. Wij willen dan ook een laatste en desperate poging wagen om verandering te bekomen. Wij zullen niet samenwerken met het huidige afdelingsbestuur en plooien ons terug op de gemeenteraadsfractie waarvan wij de meerderheid uitmaken”, en verder: “Wij zullen voortaan in de partij optreden onder de naam ‘Belfortploeg’. Het is de bedoeling vanuit deze formatie eerst en vooral in Gent maar ook nationaal, in samenwerking met een aantal andere mandatarissen die ook meer dan ontevreden zijn, de partij een gezicht te geven dat in de eenentwintigste eeuw past en waarvan de boodschap opnieuw overtuigend klinkt.”

 

De beoogde “andere mandatarissen” hebben intussen laten weten niet langer bij het VB te blijven maar te stoppen met politiek (Frank Vanhecke), als onafhankelijke met de N-VA samen te werken (Karim Van Overmeire) of N-VA’er te worden (Bruno Stevenheydens). Een streep door de rekening van Francis Van den Eynde die bij het VB wil blijven, maar dat mag de pret niet drukken.

 

Niet geheel ten onrechte merkt de commissie op dat bij de Belfortploeg “generatieconflicten en generatiewissel zich hebben geënt op een interne partijdiscussie”, wat volgens de commissie geleid heeft tot “een onsamenhangend amalgaam van door de Belfortploeg geformuleerde klachten”. De commissie meent dat de Belfortploeg “persoonlijke tegenstellingen als grondslag heeft en niet het algemeen partijbelang”, en gelooft niet dat de Belfortploeg opgericht is om het Vlaams Belang “uit haar sclerose te bevrijden”, “in een desperate poging om verandering te bekomen” of “om de partij te redden”. Francis van den Eynde zou als oud-voorzitter van de Vereniging van Vlaams Belang Mandatarissen (VVBM), “die in die hoedanigheid bovendien heel wat bemiddelingspogingen in lokale afdelingen heeft ondernomen”, moeten weten dat “door zich af te splitsen van de bestaande gemeenteraadsfractie” hij “een slecht signaal geeft aan lokale mandatarissen”.

 

De commissie stelt voor om de schorsing als VB-lid van Francis van den Eynde, Kristina Colen, Geert De jaeger, Omer Denis en Mireille Van Bellegem per 1 juli 2011 op te heffen als elk lid van de Belfortploeg zich engageert interne meningsverschillen enkel “via de erkende geledingen” te verwoorden, en “in elk geval niet via de media of een ander publiek forum”; de partijstatuten en de beslissingen van de partijtop braaf na te leven; de Belfortploeg te ontmantelen en de gelijknamige website van het internet te verwijderen. Weigert men dat uiterlijk tegen 30 juni 2011 te doen, “of indien men tussentijds of na de opheffing van de schorsing per 1 juli 2011 één of meerdere der hogervermelde voorwaarden niet naleeft, plaatst men zichzelf buiten de partij en heeft de partijvoorzitter de opdracht de nodige maatregelen te nemen tot uitsluiting van het lid”. Hoe de zaak ook afloopt: de Belfortploeg-zaak “brengt de partij onherroepelijk schade toe”. De commissie meent dan ook dat na de uitspraak van de VB-partijraad vandaag “elk gevoel van euforie, elke zweem van triomfalisme” bij de Belfortploeg of “het andere Gentse kamp” volkomen “misplaatst zou zijn”.

 

Het belette Tanguy Veys niet om te twitteren dat hij "onder de indruk van de kwaliteit van het advies" is. Een tweet die even later verwijderd werd. De zenuwen zijn gespannen.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: van den eynde, chris janssens |  Facebook | | |  Print

DE BELFORTPLOEG-ZAAK: DE RECHTERS

De VB-partijraad die vandaag oordeelt over het lot van de Belfortploeg van Francis van den Eynde telt een honderdtal leden: leden van het VB-partijbestuur, VB-parlementsleden, regionale verantwoordelijken, VB-fractieleiders in de provincieraden, een vertegenwoordig(st)er van de Vlaams Belang Jongeren en een aantal gecoöpteerde leden. Hier hun namen.

 

Onder hen dus ook nogal wat VB-personeelsleden (Andy Bonnyns, Dimitri Hoegaerts, Marc Joris, Raf Liedts, Jan Mortelmans…). Niet als VB-personeelslid, maar als vertegenwoordiger van… Op een uitzondering na (Rob Verreycken, Koen Dillen) spreken ze met het kunnen behouden van hun job bij het VB in het achterhoofd. Hetzelfde met de VB-parlementsleden. De verkiesbare plaatsen voor het Vlaams parlement worden verdeeld door Filip Dewinter; de verkiesbare plaatsen voor het federale parlement moeten de goedkeuring krijgen van Gerolf Annemans. Je loopt dus ernstig risico voor het behoud van je zetel in één van de parlementen als je tegen Dewinter en/of Annemans ingaat.

Frank Vanhecke komt niet naar de VB-partijraad vandaag. Sinds niet Marie-Rose Morel maar Eric Deleu en Hilde De Lobel door het VB afgevaardigd werden voor de Raad van Bestuur bij de VRT, betaalt Frank Vanhecke geen partijafdrachten meer - en bijgevolg mag hij niet meer deelnemen aan de werkzaamheden van het VB-partijraad, als hij het nog zou willen. Anderzijds zou ook Filip Dewinter niet aanwezig zijn op de partijraad vandaag. “Ik zit in Italië, als gastspreker op een manifestatie van de Lega Nord”, zei Dewinter aan Humo. “Dat ligt al heel lang vast. Daar kan ik niet onderuit.” Volgens de agenda op de website van de Lega Nord is vandaag enkel de inhuldiging van een nieuw partijlokaal van de Lega Nord gepland in een gemeente met nog geen 15 000 inwoners. Morgen, zondag, is er wel een groter evenement van de Lega Nord.

Een bijzonder geval tenslotte is de voorzitter van de VB-partijraad, Filip De Man (foto). Altijd al een bijzonder geval geweest, maar nu zeker. Op zijn blog schreef hij over Francis Van den Eynde: “Il a raté sa sortie.” Enige vooringenomenheid is Filip De Man niet vreemd en de ‘Commissie voor Verzoening en Tucht’ vindt  dan ook “het deontologisch opportuun dat de partijraadsvoorzitter, tijdens de behandeling door de partijraad van het uitgebrachte advies, vervangen wordt om de vergadering voor te zitten en dat hij zich tijdens de bespreking discreet en sereen opstelt.” De ‘Ad Hoc Commissie voor Verzoening en Tucht inzake de leden van de Belfortploeg’, zoals de commissie voluit heet, schreef dan wel het van haar verwachte advies over de Belfortploeg. Ze kon echter niet anders dan ook een tik uitdelen aan Filip De Man.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: van den eynde, dewinter, vanhecke, de man |  Facebook | | |  Print

20-05-11

VB-COMMISSIE VRAAGT BELFORTPLOEG HARAKIRI TE PLEGEN

Het was een klein berichtje in sommige kranten gisteren, maar het kan verstrekkende gevolgen hebben: de ‘commissie voor verzoening en tucht’ bij het VB heeft haar advies uitgebracht over de zaak van de vijf Gentse VB-gemeenteraadsleden die het gezag en het beleid van het nieuwe Gentse VB-bestuur niet willen erkennen.

Ze noemen zich de Belfortploeg; bekendsten zijn Francis Van den Eynde (foto 1), dertig jaar lang boegbeeld van het VB-Gent, en Kristina Colen (foto 2), fractieleidster van het VB in de Gentse gemeenteraad en zus van Alexandra Colen. Ze liggen overhoop met de nieuwe voorzitter van het VB-Gent Johan Deckmyn en de nieuwe secretaris van het VB-Gent Tanguy Veys die ze niet geheel ten onrechte “Brusselse partijbedienden” noemen. Het advies van de ‘commissie voor verzoening en tucht’ onder voorzitterschap van de jonge Limburger Chris Janssens verbaast niet: de Belfortploeg moet ermee ophouden. De commissie heeft het wel origineel geformuleerd: de Belfortploeg krijgt tot eind juni de tijd om haar initiatief te ontmantelen en haar website op te doeken. Het advies wordt nu voorgelegd aan de VB-partijraad van 18 juni.

De Belfortploegleden Kristina Colen en Geert De Jaeger, allebei gemeente- én provincieraadslid, reageren verbolgen op het uitlekken van het advies van de commissie. "Ons wordt discretie gevraagd en we houden ons eraan, maar nu wordt er vanuit Brussel gelekt", klinkt het. "We zijn verbolgen", aldus nog Kristina Colen. "Wij worden voor de tuchtcommissie gedaagd omdat we naar de pers stappen. En nu gebeurt hetzelfde, want we hebben nog maar pas de brief met de inhoud van de beslissing gelezen. Die manier maakt het wel heel moeilijk om samen te werken, de vooruitzichten zijn niet goed." Geert De Jaeger (foto 3) spreekt van een schijnproces. "Ze reiken ons de hand aan de ene kant, maar steken een mes in de rug aan de andere kant. (…) Als het spel zo gespeeld wordt, kan er toch niet echt samenspraak meer zijn." Volgens Kristina Colen heeft de Belfortploeg nog tijd tot eind juni om de Belfortploeg te ontbinden. “Als we dat zouden doen”, haast Kristina Colen zich eraan toe te voegen. Definitieve beslissingen neemt de Belfortploeg nog niet. Daarvoor wordt gewacht op een reactie van Francis Van den Eynde, die momenteel op vakantie is in Azië.

Het advies van de ‘commissie voor verzoening en tucht’ komt erop neer dat aan de Belfortploeg gevraagd wordt harakiri te plegen. Francis Van den Eynde had het voelen aankomen. In een reactie op uitlatingen van Kamerlid en voorzitter van de VB-partijraad Filip De Man zei Francis Van den Eynde eerder: “Hij beweert dus opnieuw dat ik nijdig ben omwille van de generatiewissel in Gent die met zich meebrengt dat ik mijn machtspositie moet afstaan. Hoe dikwijls zal ik moeten herhalen dat wie dat beweert niet ter goede trouw is. Iedereen weet immers dat alles maar begonnen is nadat ik zonder morren mijn parlementair mandaat en mijn functie van fractieleider in de gemeenteraad afgestaan had. Wat kon ik nog meer doen? Seppuku (een variant van harakiri, nvdr.) plegen?” Ja, dus.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gent, van den eynde, colen |  Facebook | | |  Print

07-05-11

GEEN DEMOCRATIE BIJ HET VB. KAN JE IETS ANDERS VERWACHTEN ?

Nadat TerZake vorige week donderdag een korte reportage (5’56”) had gewijd aan de problemen van de Belfortploeg bij het VB, mocht De Grote Baas zich verdedigen in de TerZake-studio (7’27”). Na 1”15” zegt Filip Dewinter dat er een “bijzonder democratische procedure” is bij het VB. En: “We hebben 198 besturen hernieuwd. Geen probleem. Er is één probleem: in Gent.” Na 2’20” herhaalt Dewinter nog eens dat “wij een heel democratische procedure hebben.” Gents VB-boegbeeld Francis Van den Eynde (foto) denkt daar toch wel anders over.

“Onbekende rechters, geen tenlastelegging, geen dossier, druk op partijbestuursleden op adviserende organen, zittingsdagen die door de beklaagde onmogelijk kunnen worden gehaald”, zo vatte Francis Van den Eynde het samen. Volgens welke criteria de ‘adviescommissie voor verzoening en tucht’ is samengesteld: niemand heeft het al eens uitgelegd. Voorzitter is Limburger en Vlaams parlementslid Chris Janssens (33 j.) die hoopt op een nog lange carrière bij het VB. Verder zijn blijkbaar Antwerps Kamerlid Rita De Bondt (een poulain van Gerolf Annemans), Izegems Vlaams parlementslid Stefaan Sintobin en enkele minder bekende VB’ers die zich een paar dagen belangrijk mogen voelen, lid van de adviescommissie. Waarom en hoe zij uitgekozen zijn? Enkel Filip Dewinter en een paar anderen weten het.

 

De tenlastelegging? Volgens Francis Van den Eynde is niet bekend wat precies verweten wordt. In een eerste mededeling verwijst het VB-partijbestuur naar “de oprichting van de zogenaamde Belfortgroep”. Het is overigens de “Belfortploeg”. In een eerste brief verwijst commissievoorzitter Chris Janssens naar “verklaringen die (…) publiekelijk werden gedaan over het Vlaams Belang”. Maar welke verklaringen? En: vrijheid van meningsuiting geldt enkel voor de VB-top. Niet voor anderen. Maar dat is bekend. Niet? Volgens Francis Van den Eynde werd hem geen mogelijkheid tot inzage van het dossier geboden, zodat hij zich afvraagt of er wel een dossier bestaat. In elk geval is het zo natuurlijk moeilijk voor een aangeklaagde om zich behoorlijk te verdedigen.

 

De commissie moet een advies uitbrengen, en uiteindelijk beslist de VB-partijraad. Maar in die partijraad hebben een aantal leden zich al behoorlijk leren kennen. Nationaal secretaris Guy D’haeseleer en Vlaams Belang Jongeren-voorzitster Barbara Pas hebben op vergaderingen in Gent al hemel en aarde bewogen om de Belfortploeg opzij te zetten; VB-partijraadvoorzitter Filip De Man heeft zich op zijn blog al publiek laatdunkend uitgelaten over Francis Van den Eynde (“Il a raté sa sortie”). Verder werden leden van de Belfortploeg opgeroepen op ogenblikken dat het voor hen onmogelijk was om te komen; werden en worden anderen achter gesloten deuren gehoord zonder dat de Belfortploeg kennis kan nemen van die verklaringen; enzovoort, enzoverder.

 

Voor elke rechtszaak zou dit voor het VB een aanleiding zijn om te spreken over “een oneerlijk proces” en de wraking van de rechters te eisen. Maar bij het VB zelf is dit doodnormaal. Francis Van den Eynde & Co hebben geen reden om verbaasd en verontwaardigd te zijn. Als een partij een autoritaire visie heeft op de wereld, verwacht je toch niet dat die partij intern anders gestructureerd is. En dat de vrijheid van meningsuiting die het VB bepleit enkel geldt voor de VB-top en wie in hun pas loopt, is al langer bekend.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gent, van den eynde |  Facebook | | |  Print

18-04-11

NIETS WORDT DE BELFORT-PLOEG BESPAARD (2)

De Belfortploeg, de vijf dissidente Gentse VB-gemeenteraadsleden die het nieuwe Gentse VB-partijbestuur van Johan Deckmyn en de zijnen niet willen erkennen, hebben het niet onder de markt. Ze kregen wel een sympathiebetuiging van Rob ‘Klop’ Verreycken, maar de tijd dat de Verreyckens veel invloed hadden op de partijbeslissingen is voorbij.

 

Na de beslissing van de VB-partijraad om de Belfortploeg voorlopig te schorsen, in afwachting van een advies van een ‘adviescommissie voor verzoening en tucht’ en een finaal besluit van de VB-partijraad, stuurde boegbeeld van de Belfortploeg Francis Van den Eynde een lezersbrief naar De Standaard naar aanleiding van een artikel van Bart Brinckman. Intussen een nationale sport bij het VB: ook Wim Verreycken stuurde een lezersbrief met zijn visie, en Frank Vanhecke wijdde niet minder dan acht bijdragen op zijn blog aan een artikel van Bart Brinckman. Francis Van den Eynde reageerde op de ”lamentabele leiding’’ waardoor het VB in Gent onder zijn bewind slechter scoorde dan elders. Francis Van den Eynde: “Toen ik in 1988 voor de eerste keer bij de gemeenteraadsverkiezingen de lijst trok, haalde het toenmalige Vlaams Blok 5,2 %, in 1994 werd dit 12,7 % en in 2000 19,5 %. In 2006 verloren we weliswaar 542 stemmen maar laat ons nu nagaan welke uitslagen gehaald werden toen ik niet langer de lijst trok. Bij de verkiezingen in 2007 werd het 16,8 %, bij die van 2009 13,7 %, en bij die van 2010 10,5 % (percentages voor de leesbaarheid door ons tot één cijfer na de komma afgerond, nvdr.)” Verkiezingen zijn evenwel een complex gegeven. De achteruitgang van het VB begon in Gent, onder Francis Van den Eynde, iets sneller dan in de rest van het land. Maar misschien is dat meer de verdienste van de paarse bestuursploeg in de Arteveldestad dan de fout van Van den Eynde. En bij de laatste verkiezingen zal het N-VA-effect ook wel gespeeld hebben.

 

Vervolgens deed Filip De Man, VB-Kamerlid uit Vilvoorde en intussen gepromoveerd tot voorzitter van de VB-partijraad, zijn zegje bij het bashen van de Belfortploeg. Francis Van den Eynde: “Hij beweert dus opnieuw dat ik nijdig ben omwille van de generatiewissel in Gent die met zich meebrengt dat ik mijn machtspositie moet afstaan. Hoe dikwijls zal ik moeten herhalen dat wie dat beweert niet ter goede trouw is. Iedereen weet immers dat alles maar begonnen is nadat ik zonder morren mijn parlementair mandaat en mijn functie van fractieleider in de gemeenteraad afgestaan had. Wat kon ik nog meer doen? Seppuku plegen?”

 

De Belfortploegleden Kristina Colen (foto 1) en Geert De Jaeger zijn, naast Gents gemeenteraadslid ook provincieraadsleden. Van de VB-fractieleider in de Oost-Vlaamse provincieraad, VB-personeelslid Marc Joris, kregen Colen en De Jaeger volgend briefje: “Vermits u door het Partijbestuur geschorst werd, wordt u niet meer uitgenodigd voor onze fractievergadering. Dit in afwachting van een definitieve beslissing. Uw normale activiteiten (vragen, interpellaties… ) in de Raad zelf kunnen wel doorgaan.” Marc Joris doet alsof het een gunst is dat Colen en De Jaeger nog vragen mogen stellen en interpellaties houden, maar dat is gewoon het recht van elk provincieraadslid – los van of hij of zij lid is van welke fractie dan ook. (Foto 2: Marc Joris naast Filip Dewinter. Marc Joris is, samen met Wim Van Osselaer, de feitelijke auteur van het boek Inch Allah? van Filip Dewinter.)

 

Vorige week was er toch nog goed nieuws voor de Belfortploeg: Kristina Colen haalde de pers met een politiecontrole in haar huis. Goed om rond te bazuinen dat ze geviseerd wordt door het Gentse stadsbestuur, maar het valt te betwijfelen of dat voldoende is voor een positief advies van de ‘adviescommissie voor verzoening en tucht’ onder leiding van het jonge, ambitieuze Vlaams parlementslid Chris Janssens. De Belfortgroep zegt dat elk lid intussen twee aangetekende brieven gekregen heeft om te verschijnen voor de commissie… op hetzelfde ogenblik als in Gent de maandelijkse gemeenteraadszitting plaatsvindt. Vermits de leden van de Belfortgroep allen Gents gemeenteraadslid zijn, hebben ze dan ook laten weten onmogelijk te kunnen ingaan op de oproep om voor de commissie te verschijnen. Dat begint al goed.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: van den eynde, colen, gent |  Facebook | | |  Print

15-04-11

NIETS WORDT DE BELFORTPLOEG BESPAARD (1)

Met het toenemend aantal Roma’s en anderen uit Oostbloklanden die naar Gent afzakken, zijn in de Arteveldestad de adrescontroles verstrengd. Na Siegfried Bracke ondervond dit ook Kristina Colen, fractieleidster van het VB in de Gents gemeenteraad en samen met Francis Van den Eynde boegbeeld van de Belfortploeg. En er is nog meer slecht nieuws voor de zus van Alexandra Colen.

 

Een politieagent kwam woensdagochtend langs bij Kristina Colen, al tien jaar Vlaams Belang-gemeenteraadslid in Gent, om te controleren of zij in haar huis geen kamers verhuurde. Kristina Colen: “Geen kwaad woord over die agent. Hij voelde zich zelf wat ongemakkelijk bij de controle. Ik vraag mij vooral af wat de dienst Bevolking bezielde om net bij mij zo'n controle te bevelen. Je zou beginnen denken dat het stadsbestuur een nieuw spelletje oppositie pesten heeft uitgevonden. Ze zouden zich beter met ernstige problemen als de illegale immigratie bezighouden.”

De controle in het huis van Kristina Colen heeft echter met die “ernstige problemen als de illegale immigratie” te maken. De voorbije jaren kreeg Gent er duizenden nieuwe inwoners uit de vroegere Oostbloklanden bij. Zij worden vaak uitgebuit en hokken samen in slechte woningen. “Wij hebben weet van panden waar meer dan dertig mensen ingeschreven zijn”, zegt de Gentse burgemeester Daniël Termont. “Om huisjesmelkerij tegen te gaan, hebben wij besloten alle woningen waar meer dan tien mensen gedomicilieerd zijn, sowieso aan een controle te onderwerpen. In Gent blijkt het om 196 huizen te gaan.”

Omdat Kristina Colen en haar echtgenoot negen kinderen hebben die allemaal thuis wonen, ontsnappen ze niet aan de inspectie (foto 1, Kristina Colen als derde van rechts vooraan, samen met haar gezin en twee buren). Colen kan het maar moeilijk begrijpen. “Natuurlijk heb ik niets tegen controles op huisjesmelkerij, maar hier wonen elf leden van hetzelfde gezin met dezelfde familienaam. Dan zie je toch zo dat een inspectie geen enkele zin heeft?”, zegt Kristina Colen. En als volgens de aangifte bij de bevolkingsdienst elf mensen uit hetzelfde gezin, met dezelfde Bulgaarse familienaam, in een pand wonen, moet de politie de controle dan ook maar overslaan? De ene woont al lang in Gent, de andere is pas terug komen wonen in Gent, maar samen zijn Colen en Bracke het eens: er moeten strenge regels zijn voor immigratie en huisvesting, maar opgepast als wij er zelf ook onder vallen. Dan vinden wij het een schande.

 

Kristina Colen en de overige leden van de Belfortploeg wordt werkelijk niets bespaard. Deze week geraakte de samenstelling bekend van de commissie die de partijraad moet adviseren over de dissidente Gentse Belfortploeg onder leiding van Francis Van den Eynde en Kristina Colen. Voorzitter van de ‘adviescommissie voor verzoening en tucht’ is Vlaams parlementslid Chris Janssens, een jonge Limburger (33 j., foto 2) die zijn hoop heeft gesteld op een lange carrière bij het VB. Sinds 2008 aan de slag als VB-personeelslid, sinds 2009 Vlaams parlementslid, weet hij intussen wel wie hij hiervoor tevreden moet houden. Zijn jongste Facebook-bericht is een lofzang voor Gerolf Annemans. Dat is al heel dicht in de buurt van De Grote Baas.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: colen, van den eynde, gent, janssens |  Facebook | | |  Print

29-03-11

FN: DE FELICITATIES VAN DEWINTER

Begin vorige week twitterde Filip Dewinter (foto 1) “Proficiat Marine” naar aanleiding van de eerste ronde bij de kantonale verkiezingen in Frankrijk. Bij een gunstige opiniepeiling voor Marine Le Pen (foto 2), dochter van en nieuwe voorzitster van het Front national (FN), verstuurde Dewinter ook al een “Proficiat!”. Maar gisteren: niets.

 

Dewinter had dan ook andere katten te geselen. Het VB-partijbestuur besliste gisteren om de dissidente Gentse gemeenteraadsleden van de Belfort-ploeg te schorsen tot de partijraad zich over hen heeft uitgesproken. Het dossier zou behandeld worden door de Adviescommissie voor Verzoening en Tucht, een ad hoc commissie die krachtens de laatste statutaire hervormingen in het leven is geroepen bij het VB. Daarin zullen geen Oost-Vlaamse vertegenwoordigers zetelen, benadrukte Bruno Valkeniers. De uiteindelijke knoop wordt doorgehakt door de partijraad, wellicht pas in mei, aldus nog Bruno Valkeniers. Intussen zijn Francis Van den Eynde, Kristina Colen en drie andere Gentse VB-gemeenteraadsleden – samen een meerderheid van de negenkoppige VB-fractie in de Gentse gemeenteraad – geschorst uit de partij. Oud-volksvertegenwoordiger Francis Van den Eynde zei pijnlijk verrast te zijn door de beslissing. "We wilden enkel de partij in de 21ste eeuw brengen", voert Francis Van den Eynde aan.

Marine Le Pen zal intussen de tweets van Filip Dewinter niet gemist hebben. De Twitter-pagina van Marine Le Pen leert ons dat Marine Le Pen zelf geen enkel Twitter-bericht volgt. Dewinters ‘Proficiat Marine’ zijn dan ook louter voor binnenlands gebruik.

00:35 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dewinter, van den eynde, gent, frankrijk, internationaal, le pen |  Facebook | | |  Print

26-03-11

NA SP.A-ROOD, VB-BRUIN?

De interne oorlog bij het Vlaams Belang in Gent ging donderdag naar een nieuw hoogtepunt. Op een persconferentie kondigden vijf VB-gemeenteraadsleden (foto) aan dat ze een nieuwe stroming oprichten binnen de partij. De nationale partijtop reageert alvast niet bijster geamuseerd op die oppositie binnen de partij. Maar veel lijkt die oppositie niet voor te stellen.

Vorig jaar al hadden Francis Van den Eynde en Kristina Colen bekend gemaakt dat ze grote problemen hebben met het Gentse koepelbestuur van Vlaams Belang. Dat bestuur werd vorige zaterdag echter definitief goedgekeurd door de VB-partijraad. “Iedereen had verwacht dat we daarom uit de partij zouden stappen”, zegt Francis Van den Eynde. “Dat doen we echter niet. Het zou de gemakkelijkste oplossing zijn, maar daar kiezen we dus nog niet voor. We willen onze achterban niet in de steek laten. Het is bovendien ook een emotionele discussie: de partij waar je jaren voor hebt gezwoegd, keer je niet zomaar de rug toe.” De vijf dissidenten maken samen een meerderheid uit van de negenkoppige Gentse VB-gemeenteraadsfractie, en noemen zich de Belfort Ploeg. “Een stroming – vergelijk het met wat SP.a-Rood is in de SP.a –
waarmee we hopen om onze partij van binnenuit te veranderen'”, zegt Kristina Colen. Zus van. “De partij zoals ze nu werkt, is een doorslagje van het Vlaams Blok van 20 jaar geleden. Het is tijd om ze de 21ste eeuw in te loodsen.”

Colen, Van den Eynde en hun medestanders hopen dat ze ook andere ontevredenen binnen het Vlaams Belang kunnen verenigen. “Mensen als Frank Vanhecke of een Bruno Stevenheydens, bijvoorbeeld”, zegt Van den Eynde die wel erkent dat er nog geen concrete contacten zijn met die vermeende medestanders. Frank Vanhecke liet anders vorige zaterdag in Gazet van Antwerpen weten dat hij “het al lang opgegeven (heeft) om de eenheid in de partij te herstellen”. Bruno Stevenheydens trok de enige juiste conclusie: opstappen bij het VB. Vijf gemeenteraadsleden in zijn eigen Beveren volgden hem en stapten ook op bij het VB. Van samenwerking met het huidige Gentse VB-bestuur, met Johan Deckmyn en Tanguy Veys op kop, kan er voor de Belfort Ploeg geen sprake zijn. Het wordt in de Gentse VB-gemeenteraadsfractie nog gezelliger dan het er al was, want de gewraakte plaatselijke VB-voorzitter Johan Deckmyn is één van de andere VB-gemeenteraadsleden in Gent. Meer zelfs, zijn zitje is vlak naast dat van Belfort'ster Kristina Colen.

“We geven toe dat dit de laatste kans is om nog iets in beweging te zetten en beseffen dat het een wanhoopspoging is”, zegt Van den Eynde. De eerste reacties vanuit het VB zijn alvast niet positief voor de dissidenten. “Het idee van oppositiepartij binnen onze partij, daar heb ik het toch moeilijk mee'”, zegt nationaal voorzitter Bruno Valkeniers. “Er is binnen onze partij ruimte voor meningsverschillen, maar dan wel binnenskamers. Of de dissidenten uit de partij moeten worden gezet? Ik wil eerst de details kennen van hun plannen en die zullen we dan volgende week bespreken op het partijbestuur”, zegt Bruno Valkeniers in de Gentse editie van Het Nieuwsblad. Filip Dewinter wil er niet zoveel eieren onder leggen. Filip Dewinter in De Standaard: “Het is glashelder dat Vlaams Belang alleen werkt binnen de erkende partijstructuren. Wij zijn niet van plan om met dergelijke dissidente groepen de dialoog aan te gaan. Dan weet je wel waar je begint, maar niet waar je eindigt.”

De Belfort'ers hebben met Marie-Rose Morel gemeen dat ze niet verduidelijken hoe anders het VB met hen wel zou worden. Met de politieke lijn van het VB hebben ze geen probleem. Alleen met hoe het VB dit moet uitdragen. Maar hoe swingend het VB in Gent dan wel zou worden met Francis Van den Eynde, die volgende week 65 jaar wordt en dertig jaar de touwen in handen hield in Gent? Niemand weet het. De Belfort'ers verschillen dan weer met Marie-Rose Morel met dat ze het charisma van Morel missen om een en ander in beweging te zetten. Zelfs binnen zijn eigen biotoop – Voorpost – is niet iedereen mee met Francis Van den Eynde. Voorpost’er Martin Gyselinck is bij het nieuwe Gentse VB-bestuur verantwoordelijke voor de militantenwerking, en Voorpost’er Nick Van Mieghem schaart zich probleemloos aan de kant van de nieuwe machthebbers bij het VB-Gent.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gent, van den eynde, colen, deckmyn |  Facebook | | |  Print

03-02-11

FRANK VANHECKE IN DE BRES VOOR FRANCIS VAN DEN EYNDE

Vorige week verscheen in ’t Pallieterke een tendentieus artikel over de twee kampen bij het VB-Gent, waar het duo Johan Deckmyn - Tanguy Veys de kans grijpt om af te rekenen met Gents boegbeeld Francis Van Den Eynde. Alleen de titel van ’t Pallieterke-artikel was objectief: Ruzie in het huishouden. Er werden meerdere lezersbrieven over het betwiste artikel naar ’t Pallieterke gestuurd, maar de nieuwe hoofdredacteur besloot enkel de lezersbrief van Francis Van Den Eynde te publiceren. Onder de voor publicatie geweigerd lezersbrieven: een brief van voormalig VB-voorzitter Frank Vanhecke.

 

Frank Vanhecke: “Geachte Hoofdredacteur, Graag wens ik kort te reageren op het artikel dat uw redacteur vorige week geschreven heeft over de problemen van het VB in het Gentse. Deze unilaterale aanval ad hominem tegen de persoon van Francis van den Eynde mag ik als erevoorzitter van het Vlaams Belang niet over mijn kant laten gaan. Ik reageer hierbij, niet alleen omdat Francis een persoonlijke vriend van mij is, maar omdat het artikel flagrante onwaarheden bevat en een eenzijdige belichting van de Gentse toestanden brengt. Maar vooreerst een kleine bedenking. Francis van den Eynde heeft niet alleen twintig jaar in het Parlement gezeten én vrijwillig afstand gedaan van zijn mandaat, net zoals hij nu vrijwillig zijn fractieleiderschap in de Gentse gemeenteraad afstaat."

 

"Francis van den Eynde heeft ook tijdens de lange 'mars door de woestijn' die aan de successen voorafging, een essentiële rol gespeeld in de heropstanding van het radicale partijpolitieke én niet-partijpolitieke nationalisme. Dat hij zijn gebreken heeft, zoals iedereen, zal ik niet ontkennen. Maar vanaf de jaren zestig stond Francis op de barricaden, onbaatzuchtig. Heel wat mensen die sinds enkele jaren een karaktermoord op hem plegen - en intellectueel nog niet aan zijn enkels komen - zouden daar beter even bij stilstaan. Mocht Francis er niet geweest zijn, het Vlaams Blok, en nadien het Vlaams Belang, had in de moeilijke en rode stad Gent nooit kunnen bloeien zoals ik het heb mogen ervaren als voorzitter. Ik was er getuige van."

"Wat de huidige problemen betreft, wens ik uw lezers erop te wijzen dat deze pas zijn ontstaan nadat Francis van den Eynde, zoals ik al zei vrijwillig, zijn parlementair mandaat had afgestaan en een democratische meerderheid in de Gentse gemeenteraadsfractie zich niet wenste neer te leggen bij de oekazen van enkele door de Antwerpse gemeenteraadsfractie gestuurde apparatsjiks. Ik moet mezelf wat dat betreft jammer genoeg herhalen, bis repetita placent. Maar ik kan verder alleen bedroefd vaststellen dat de partij die ik zo graag gezien heb verder gaat op de autodestructieve weg die ze enkele jaren geleden is ingeslagen.”

 

Frank Vanhecke heeft de door ’t Pallieterke geweigerde lezersbrief op zijn blog gezet. Op een berichtje over Marie-Rose Morel na, het eerste artikel van Frank Vanhecke sinds 3 oktober 2010. In een commentaar schrijft Frank Vanhecke nog dat sommigen er problemen mee hebben dat de (negenkoppige, nvdr.) Gentse gemeenteraadsfractie “in democratische meerderheid de bekwame en trouwe Kristina Colen tot nieuwe fractieleider verkoos boven een telegeleide kandidaat van ‘nationaal’ – kandidaat die trouwens al een flink aantal andere mandaten en verantwoordelijkheden draagt en ongetwijfeld de handen meer dan vol heeft.” Met die “telegeleide kandidaat” bedoelt Frank Vanhecke Vlaams parlementslid en voorzitter van de VB-koepel Gent Johan Deckmyn.

 

Frank Vanhecke voegt er nog aan toe: “Dat degenen die Francis zo onheus en publiek in de pers neersabelden maar eens nadenken over de vraag of wij in Oost-Vlaanderen nog wel zoveel bekwame en populaire lijsttrekkers overhebben – over goed anderhalf jaar komen de gemeenteraadsverkiezingen eraan. Zonder Van Overmeire in Aalst, zonder Stevenheydens in Beveren, straks ook zonder Van den Eynde in Gent? Zeer onverstandig me dunkt.” Frank Vanhecke is back in town.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vanhecke, van den eynde, deckmyn, gent |  Facebook | | |  Print

23-01-11

TWEESPALT BLIJFT BIJ VB-GENT

Gisteren hield het VB haar nationale nieuwjaarsreceptie, waar Bruno Valkeniers Zuid-Soedan als na te volgen voorbeeld aanprees. Als het er zo goed is in Zuid-Soedan, waarom gaat hij er niet wonen? Filip Dewinter naar Namibië, Bruno Valkeniers naar Zuid-Soedan… Moet kunnen.

 

Vandaag organiseert het VB-Gent haar nieuwjaarsreceptie. In Het Biljarthuis in Wondelgem. Het nieuwe Gentse VB-partijbestuur wordt er voorgesteld, maar een meerderheid van de Gentse VB-gemeenteraadsleden zou als protest weblijven.

 

“De problemen die er binnen onze partij zijn op nationaal niveau, wegen ook in Gent door”, zegt voormalig boegbeeld van het VB-Gent Francis Van den Eynde. “Vroeger eindigde de macht van Filip Dewinter aan de Schelde, maar de jongste tijd zijn een aantal Oost-Vlaamse parlementsleden aan de kant geschoven zoals Karim Van Overmeire, Bruno Stevenheydens en ikzelf. Brusselse partijbedienden zijn in hun plaats gekomen, ook in Gent.” Van den Eynde heeft het dan over Vlaams parlementslid Johan Deckmyn (foto 1) en volksvertegenwoordiger Tanguy Veys die de dienst uitmaken in de Gentse koepel van het Vlaams Belang. Dat het niet botert tussen de clan-Deckmyn en de clan-Van den Eynde werd in oktober al duidelijk. Toen werd Van den Eynde met zijn medestanders uit het koepelbestuur gezet, een beslissing die wat later door de nationale partijtop ongedaan werd gemaakt. AFF/Verzet vernam uit een doorgaans goed ingelichte bron dat VB-voorzitter Bruno Valkeniers gevraagd heeft te wachten met een nieuwe samenstelling van het VB-koepelbestuur in Gent tot de verkiezingen die statutair gepland zijn. Maar daar hebben Deckmyn en Veys wat anders op gevonden.

“Ze hebben daar op gereageerd met geen bestuursvergaderingen meer bijeen te roepen”, zegt Kristina Colen (foto 2). Colen, zus van, VB-fractievoorzitster in de Gentse gemeenteraad, heeft zich net als drie andere gemeenteraadsleden achter Van den Eynde geschaard. “Maar intussen hebben Deckmyn en Veys wel op eigen houtje initiatieven genomen die niet in het bestuur waren besproken. Een actie aan de Sleepstraat, bijvoorbeeld. Of de Suske en Wiske-kalendertjes die ze uitdeelden op de nieuwjaarsreceptie. Stunts. Op zich niks mis mee, maar ik heb er wel problemen mee dat die mensen in de gemeenteraad hun inhoudelijk werk niet doen”, zegt Colen. “
Bovendien heeft de clan-Deckmyn intussen in alle stilte een nieuw koepelbestuur samengesteld, dat dus zondag (vandaag, nvdr.) aan de partijmilitanten zal worden voorgesteld”, zegt Colen nog. “Ze hebben dat – zogenaamd toevallig – gedaan op een bijeenkomst die samenviel met de gemeenteraadscommissie Algemene Zaken, waar wij allemaal bij moesten zijn. Aan mij hebben ze nog gevraagd om toe te treden tot het nieuwe bestuur, maar in de huidige omstandigheden voel ik daar niets voor. Van inspraak is er geen enkele sprake.”

Meer zelfs: Colen, Van den Eynde en drie andere Vlaams Belang-gemeenteraadsleden – een meerderheid van de fractie – kondigen aan dat ze het nieuwe koepelbestuur niet zullen erkennen en er ook niet mee zullen samenwerken. “We blijven wel loyaal lid van de partij en hopen dat het nationale partijbestuur alsnog ingrijpt”, klinkt het. En anders? “Dan zitten wij, en het hele Vlaams Belang in Gent, met een groot probleem. Want ik voel dat we de steun hebben van een groot deel van de achterban.” Johan Deckmyn wilde gisteren niet reageren op de uithaal van Colen en Van den Eynde. “Interne discussies voer ik niet in de pers”, zei hij aan Het Nieuwsblad. Blijven Francis Van den Eynde, Kristina Colen en anderen vandaag bewust afwezig op de VB-nieuwjaarsreceptie in Gent, Tanguy Veys zal later toekomen. Hij neemt eerst bij GUNKtv deel aan een debat met Jurgen Verstrepen en Bo Coolsaet over de vraag of Vlaanderen oversekst is. Er zijn natuurlijk prioriteiten in het leven van een partijmilitant, en niet in het minst voor Vlaanderen.

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gent, van den eynde, colen, deckmyn, veys, valkeniers |  Facebook | | |  Print

30-10-10

GENTSE VLAAMS BELANG VLUGGER GESPLITST DAN BELGIË

AFF/Verzet wil niet dat iemand zich achteruitgesteld voelt. Terwijl wij dezer dagen bijzondere aandacht hebben voor Blood and Honour, verliezen we het Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA) niet uit het oog, en nog minder natuurlijk het Vlaams Belang (VB). Daar is het voornaamste nieuws dat Gerolf Annemans her en der zijn boek De Ordelijke Opdeling van België mocht voorstellen, en intussen de Gentse VB-afdeling het slechte voorbeeld geeft door zich in twee kampen op te splitsen. Bruno Valkeniers is gevraagd orde op zaken te stellen. De arme man.

 

Gerolf Annemans mocht gisteren zijn, samen met Steven Utsi geschreven, boek voorstellen zowel in het druk beluisterde VRT-radioprogramma De Ochtend als in het veel bekeken VRT-televisiejournaal. En dat terwijl Gerolf Annemans onder de schuilnaam Justinus jarenlang zijn rubriek met tv-kritiek in ’t Pallieterke beëindigde met een variatie op: “De BRT? Weg ermee!”. Al maar goed voor Annemans dat de BRT, nu VRT, niet weggesaneerd is. Zeker in het radio-interview kon Annemans zich er gemakkelijk vanaf maken, werd haast geen kritische vraag gesteld. Kritisch zijn ze anders wel bij het VB in Gent. Daar zette Gents koepelvoorzitter Johan Deckmyn (foto 1) twee leden – onder wie boegbeeld Francis Van den Eynde (foto 2) – uit het koepelbestuur. Vijf VB-gemeenteraadsleden – net iets meer dan de helft van de negenkoppige VB-fractie in de Gentse gemeenteraad – eisen dat Deckmyn op die beslissing terugkomt. Zij vragen de nationale partijleiding om tussenbeide te komen. Volgens Francis Van den Eynde is het hem en Geert De Jaeger uit het koepelbestuur zetten een wraakoefening nadat in juni niet Deckmyn maar Kristine Colen verkozen werd tot fractieleidster in de Gentse gemeenteraad.

 

Eerlijk is eerlijk, het is een vreemde keuze. Deckmyn is al jaren de meest actieve en onderlegde VB’er in de Gentse gemeenteraad. Hij is overigens al vijftien jaar gemeenteraadslid in Gent. Anderzijds is die profilering van Deckmyn niet zó bijzonder moeilijk. De Gentse VB-fractie wordt bevolkt door zoutzuilen die vrijwel nooit aan het debat deelnemen. In het Gentse stadhuis worden de politieke debatten hoofdzakelijk gevoerd tussen de SP.A, Groen! en de Open VLD. De rest – de VB-fractie op kop – zit er bij en kijkt er naar. Francis Van den Eynde, uit de nationale politiek gestapt en nu het blijkbaar ook kalmer aanpakkend op lokaal vlak, duidde niet Deckmyn aan als zijn opvolger als VB-fractieleider in de Gentse gemeenteraad. Hij liet de Gentse VB-gemeenteraadsleden stemmen over wie fractieleider zou worden. En dat werd dus Kristina Colen, zus van. Koepelsecretaris en dikke vriend van Deckmyn Tanguy Veys bezocht samen met Ortwin Depoortere thuis en op hun werk de VB-gemeenteraadsleden met de vraag hun mening te herzien. Maar dat werd noppes.

 

Zelfs Filip Dewinter werd ingeschakeld om druk uit te oefenen. Naar verluidt omdat Deckmyn ermee dreigde als onafhankelijke te gaan zetelen in het Vlaams parlement als er niet werd ingegrepen. Het zit overigens al langer scheef tussen Deckmyn en Veys enerzijds en Van den Eynde anderzijds. Johan Deckmyn weigert al maanden om nog tegen Francis Van den Eynde te spreken, en Tanguy Veys vluchtte eerder al omwille van Francis Van den Eynde weg uit de Gentse gemeenteraad naar de Oost-Vlaamse provincieraad. Intussen is Tanguy Veys ook daar weg nu hij verkozen is als federaal volksvertegenwoordiger omdat… Francis Van den Eynde  zich omwille van zijn 64-jarige leeftijd niet meer opnieuw kandidaat stelde voor een mandaat als federaal volksvertegenwoordiger. Kristina Colen vindt dat de macht in de partij toch best wat verdeeld wordt. In de Gentse editie van Het Nieuwsblad zegt ze: “Johan Deckmyn is al Vlaams parlementslid én koepelvoorzitter, hij moet toch iemand anders kunnen dulden als gemeenteraadsfractievoorzitter.”

 

Volgens Kristina Colen kan het Gentse VB-koepelbestuur trouwens niet zomaar bestuursleden aan de deur zetten. “Tuchtsancties – als die al nodig zouden zijn – moeten worden opgelegd door het nationale partijbestuur en de partijraad.” Johan Deckmyn wil niet publiek reageren op deze zaak. Francis Van den Eynde vindt dat het VB-partijbestuur niet anders kan dan de vraag van een meerderheid van de Gentse VB-gemeenteraadsleden in te willigen. “Gebeurt dat niet, dan hebben we een serieus probleem.” Johan Deckmyn baat samen met zijn VB-collega Wim Van Dijck en diens echtgenote de wijnhandel QV uit, gespecialiseerd in Duitse wijnen. Zou het helpen als hij zijn VB-collega’s in Gent eens een goede fles wijn cadeau geeft? We vrezen ervoor. In elk geval: we houden u op de hoogte.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gent, deckmyn, veys, van den eynde, valkeniers, colen, van dijck |  Facebook | | |  Print

20-05-10

EXIT FRANCIS VAN DEN EYNDE. WEG UIT PARLEMENT, MAAR NOG ACTIEF BIJ HET VB EN DE VLAAMSE BEWEGING

De ene zijn dood, is de andere zijn brood. Als Tanguy Veys volksvertegenwoordiger kan worden, is het omdat toen donderdag 6 mei het parlement zichzelf ontbond, een einde kwam aan de parlementaire loopbaan van de Gentse VB’er Francis Van den Eynde. Verkozen op de Zwarte Zondag van 24 november 1991 werd het tijd dat hij opstapte. “De motor slaat nog maar moeilijk aan. Uitgeblust”, was het oordeel in het ‘Rapport van het parlement’ van De Morgen. In het rapport dat De Standaard gisteren publiceerde klonk het niet anders: "De jongste jaren was hij uitgeblust."

Francis Van den Eynde (63 j., geboren op een 1 april) is op zijn 21ste al voorzitter van de Brusselse afdeling van de Volkunie. In 1977 – na de ondertekening van het Egmontpact – verlaat hij die partij. In 1979 vinden we Francis Van den Eynde terug bij de stichtende leden van de Vlaams-nationale actiegroep Voorpost, militante afsplitsing van Were Di. Na een korte tijd neemt Van den Eynde het voorzitterschap van Voorpost over van Roeland Raes, voorzitterschap dat hij claimt tot 1989. In hetzelfde jaar als Voorpost gesticht werd, stond Francis Van den Eynde ook mee aan de wieg van het Vlaams Blok. Samen met Filip Dewinter sticht hij het Uilenspiegelcomité dat de verdediging van de veroordeelden van het VMO-proces op zich neemt. Alhoewel de vier tot een effectieve celstraf veroordeelde VMO’ers ordinaire criminelen zijn, met een strafblad dat melding maakt van herhaalde geweldpleging, diefstal, het beschieten van mensen, verkrachting..., noemt het Uilenspiegelcomité de vervolging “de zoveelste exponent van de haat die de Belgische staat ten opzichte van Vlamingen koestert.” Was er in 2006 ophef omdat Blood and Honour Vlaanderen voor een SS-heldenhuldiging naar het militair kerkhof in het Nederlandse Ysselsteyn wilde gaan, Francis Van den Eynde ging hen voor zoals blijkt uit een foto van een bezoek van Van den Eynde aan dat kerkhof in Nederlands-Limburg gepubliceerd in het Vlaams-Nederlandse anti-racistsiche en anti-fascistische tijdschrift Casablanca van maart 1992.

Het verbaast dan ook niet dat Francis Van den Eynde erbij is als collaborateurs gehuldigd worden. Op het berucht feest voor de vijftigste verjaardag van het Sint-Maartensfonds, op 5 mei 2001 in zaal Alpheusdal in Berchem, dat wegens zijn aanwezigheid daar toenmalig VU-minister Johan Sauwens tot zijn ontslag als minister dwong, was Francis Van den Eynde één van de aanwezigen. Als Voorpost op 19 september 2004 een huldiging voor Staf De Clercq organiseert, is Francis Van den Eynde in de week vooraf spreker op een Voorpost-vormingsavond over Staf De Clercq en het VNV. Op de huldiging zelf kon Van den Eynde niet aanwezig zijn wegens een uitnodiging om deel te nemen aan een debat in het VRT-programma De Zevende Dag. Zich parlementair werk van Francis Van den Eynde herinneren is moeilijker. Hoogtepunten zijn ongetwijfeld zijn parlementaire vraag waarom een minister de democratie vergeleek met pralines en zijn geslaagde actie om te beletten dat er snel een Nelson Mandela-dag zou komen in ons land. Tijdens zijn laatste toespraak in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, grotendeels in het Frans, maakte Van den Eynde zich boos over een Kamerlid die hem iets toeriep, waarop Van den Eynde heftig zei dat de Tweede Wereldoorlog vijfenzestig jaar geleden geëindigd is. Te oordelen aan zijn bezoek aan Ysselsteyn, zijn aanwezigheid bij het Sint-Maartensfonds en zijn vormingsavond over Staf De Clercq, is voor Van den Eynde de Tweede Wereldoorlog toch meer dan iets wat beëindigd is.

Francis Van den Eynde is dan wel Kamerlid af, hij vervult nog altijd een aantal functies. Hij is fractieleider van het VB in de gemeenteraad van Gent. Bij het VB zelf is hij voorzitter van de Vereniging van Vlaams-Belangmandatarissen (VVBM) en bij het pas opgerichte ‘Kenniscentrum’ van het VB is Francis Van den Eynde voorzitter van de werkgroep ‘Buitenlandse politiek, ontwikkelingshulp, buitenlandse handel, defensie’. Het is zijn bedoeling verder ook nog actief te blijven in de Vlaamse Beweging. Op 24 april was hij nog spreker op een Willem van Oranje-dag van Voorpost Nederland. Maar hij lijkt invloed te verliezen. Naar aanleiding van 't Pallieterke-artikel over Tanguy Veys eerder deze week twitterde voormalig voorzitter van de Vlaams Belang Jongeren (VBJ) Hans Verreyt naar Tanguy Veys: "Twintig jaar werd de verjonging in Gent tegengehouden. Nu nog een dikke drie weken werken en we kunnen deze periode afsluiten."

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gent, van den eynde, veys |  Facebook | | |  Print

21-02-07

Pralines

’t Pallieterke klaagt er deze week over dat nog ruim 1 200 schriftelijke vragen van parlementsleden onbeantwoord zijn, ook al moeten die binnen een bepaald tijdsbestek beantwoord worden. Intussen is alvast op één van die twaalfhonderd vragen geantwoord.

’t Pallieterke : “Momenteel zijn er nog ruim 1 200 vragen onbeantwoord gebleven, ook al moeten die normaal binnen een bepaald tijdsbestek beantwoord worden. Het zit er dus dik in dat een aantal van die vragen de vuilbak zullen ingekieperd worden als de regering er het bijltje bij zal neerleggen. (…) Men kan zich daarnaast de vraag stellen hoe het komt dat veel vragen zo’n vertraging oplopen. Heel eenvoudig… Veel vragen zijn lastige vragen omdat ze peilen naar achtergronden, beweegredenen en cijfers. En dat is te veel gevraagd natuurlijk.” Het VB heeft aangekondigd de druk op het beantwoorden van de schriftelijke vragen op te voeren.

Eén vraag is intussen beantwoord. Of die vraag van belang is voor de werking van onze democratie, dan wel maar een vraag is om administratieve overlast te veroorzaken, beoordeel je maar zelf. Het is een vraag uit 2000, van Francis Van den Eynde (VB) aan vice-premier Laurette Onkelinx (PS). Onkelinx bood in dat jaar als minister van Arbeid op een Europese top haar collega’s pralines aan “als symbool van de Belgische democratie”. Het Gentse VB-kopstuk Francis Van den Eynde wilde weten waarom de minister de democratie vergeleek met chocolade, “deze bruine of donkerbruine zoete stof die, wanneer de temperatuur lichtjes stijgt, kleverig wordt en gaat smelten”.

Het antwoord is op hetzelfde niveau als de vraag. Dat lijkt ons ook maar best, een kleuter beantwoord je ook niet met een antwoord op universitair niveau. Laurette Onkelinx: “Ik lees geamuseerd uw weinig appetijtelijke beschrijving van de juweeltjes van onze Belgische gastronomie. Die geeft in niets een beeld van de diversiteit van onze pralines: manons, met verse room, met sinaasappel, met marsepein, met likeur of de truffels. De kwalificaties die u met afkeer lijkt te gebruiken, ‘een bruine, plakkerige en afdruipende materie’, lijken me beter te passen bij bepaalde ideeën die uw politieke partij verspreidt.”

00:15 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (11) | Tags: van den eynde |  Facebook | | |  Print