29-12-15

CARRIÈRESWITCH VOOR VLAAMS BELANG’ER BERT SCHOOFS

In De Morgen loopt deze week een artikelenreeks over mensen die hun leven radicaal omgooien. Gisteren een portret van Justine Henin wiens egoïsme als toptennisster plaatsmaakte voor steun aan zieke kinderen; vandaag Jan Roegiers die op 25 mei 2014 niet meer verkozen geraakte als SP.A-parlementslid en zich omschoolde om een brunchbar te openen. Wie het noodgedwongen ook over een andere boeg gooide is Bert Schoofs (foto), eveneens niet meer verkozen op 25 mei 2014. Hij was vijfmaal Vlaams Belang-lijsttrekker voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers in Limburg en vanaf 1999 parlementslid. In de Kamer van Volksvertegenwoordigers was hij de justitiespecialist van zijn partij. Begin deze maand is Bert Schoofs opgestapt bij het Vlaams Belang om zich ten volle te kunnen storten op een project om jongeren klaar te stomen tot ondernemer. Ook allochtone jongeren.

In een interview met Het Belang van Limburg zegt Bert Schoofs over het opstappen bij het Vlaams Belang: “Ofwel ben je lid van de club en zet je je volledig in, ofwel stap je op. Het is het laatste geworden. Het voorbije anderhalf jaar ben ik opnieuw gaan studeren. En vorige maand ben ik met een groep mensen een initiatief gestart om talentvolle jongeren op te sporen en klaar te stomen voor het ondernemerschap. We starten in Beringen, maar willen actief worden in alle mijngemeenten." Het project heet YT&K, wat staat voor Young Talented & Keen (jong, getalenteerd en spitsvondig). "In het Turks bijvoorbeeld klinkt dit als Yetenek, wat letterlijk 'talent' betekent."

"Samen met een aantal mensen uit mijn netwerk zijn we vorige maand een feitelijke vereniging gestart om talentvolle jongeren op te sporen en klaar te stomen voor het ondernemerschap. Het opsporen gebeurt door een dynamisch netwerk van een tiental mensen uit het werkveld. Eén van hen is Bahattin Koçak, islamleraar uit Beringen die veel contacten heeft in zijn gemeenschap. Eens zij talentvolle jongeren hebben gedetecteerd, willen wij hen begeleiden om ook echt ondernemer te worden. Ikzelf zal dat doen met juridisch advies, een collega met ICT, enzovoort."

Schoofs werkt er zonder vergoeding aan mee. "Iedereen die nu meewerkt, doet dat vrijwillig, simpelweg omdat we begaan zijn met de jeugdwerkloosheid in Limburg. Dat engagement vormt de solide basis van dit project dat we nu in Beringen zijn gestart. De bedoeling is om uit te breiden naar de andere mijngemeenten, en om onze feitelijke vereniging om te bouwen tot een vzw en wie weet later een echt bedrijf, een sociale vennootschap bijvoorbeeld. Iedereen met expertise en engagement is welkom." Het project richt zich op alle jongeren. "Maar u weet ook dat jeugdwerkloosheid vooral een grote groep mensen met een migratieachtergrond treft."

“Dit project sluit naadloos aan bij het programma van Veilig Beringen, Lokale Dorpen, de lokale partij voor wie ik in de gemeenteraad van Beringen zetel. VBLD zegt letterlijk dat we integratie veel meer moeten nastreven door jongeren met een migratieachtergrond te laten doorgroeien in het ondernemerschap. Dat is goed voor hen, maar ook voor hun allochtone vrienden die ze hierin meetrekken."

"Ideologische scherpslijperij typeert het Vlaams Belang. Laat dat harde ideologisch uithalen net datgene zijn waarin ik nooit goed ben geweest. Nu ik andere plannen heb en met andere maatschappelijke thema's bezig ben, zie ik me dat hélemaal niet meer doen." Toch gunt Bert Schoofs het Vlaams Belang een nieuwe Limburgse verkozene in de Kamer van Volksvertegenwoordigers in 2019. Hij hoopt dat het Annick Ponthier wordt. "Ik hoop echt dat het Vlaams Belang evolueert naar een partij die het maatschappelijk aanvaardbaar ventiel is om de frustraties in onze samenleving te kanaliseren. Als vader van twee kinderen geloof ik dat dat ook nodig is. Alleen als de partij die functie verstandig invult, zal ze electoraal opnieuw scoren. Op de rechterzijde is er echt plaats voor zo'n partij. Dat leert de situatie in het buitenland."

"Ik geloof echt dat we, en daarmee bedoel ik ook de overheid, te weinig hebben ingezet op ondernemen. Ik geloof in kleinschalige projecten, en die moeten niet eens altijd gesubsidieerd worden. Hoe meer, hoe beter, zou ik zeggen. Integratie is te lang het speelveld geweest van allerhande sociale organisaties, en dat bedoel ik niet eens verkeerd. Ik zie dat de Poolse en Italiaanse gemeenschap zich in Beringen volledig geïntegreerd heeft. Dat moet ook lukken met de Turkse gemeenschap. Integratie betekent samen met de Vlamingen leven en werken. Voor mij moet je daarvoor niet je identiteit opgeven, mag je gerust het gemeenschappelijk verleden van je thuisland koesteren. Maar dat aspect mag geen rem zijn op volledige integratie. Ik geloof dat dat met de Turkse gemeenschap ook kan lukken."

"Ik doe mijn mandaat als gemeenteraadslid uit. Gemeentepolitiek is niet zo ideologisch, hé. (In elk geval nam Bert Schoofs in 2014 het tegenovergestelde standpunt als dat van Filip Dewinter in over het al dan niet verkopen van het stedelijk onderwijs aan een ander onderwijsnet. Het zegt echter misschien vooral iets over het weinig coherent zijn van het Vlaams Belang-programma op bepaalde punten en meer inspelen op hoe men plaatselijk tégen kan zijn, nvdr.) In de gemeentepolitiek gaat het over rioleringswerken, rusthuizen, enzovoort. Wat ik in 2018 ga doen, weet ik nog niet. Alles zal dan afhangen van mijn professionele en familiale situatie. YT&K is een eerste project, andere zullen volgen. Weet u, ik heb mooie tijden beleefd in de politiek. Maar politiek is toch vooral denken en praten. Ik wil de komende jaren vooral doen en ondernemen.”

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: schoofs, limburg, beringen |  Facebook | | |  Print

21-04-14

STEDELIJK ONDERWIJS. BEHOUDEN OF NIET ?

Stedelijk Onderwijs.jpgDe paasvakantie is aan haar laatste dag toe, morgen begint het laatste trimester van het schooljaar. Stel dat je in het stedelijk onderwijs school loopt, les geeft of er op een andere manier werkt. Welke toekomst ziet het Vlaams Belang voor jouw onderwijsnet? Is onderwijs aanbieden voor het Vlaams Belang een stedelijke of gemeentelijke taak?

 

In stad A. (we verzwijgen nog even over welke stad het gaat, nvdr.) moet bespaard worden, en de VB-gemeenteraadsfractieleider fulmineert: “Jammer dat A. van de gelegenheid geen gebruik maakt om stedelijk onderwijs over te hevelen naar Vlaamse Gemeenschap. Onderwijs is geen kerntaak voor stad. (…) Het stedelijk onderwijs kost A. veel geld, ook omdat Vlaanderen A. te weinig geld geeft met het oog op de noodzakelijke capaciteitsuitbreiding. Het Vlaams Belang pleit voor een overheveling van het stedelijk onderwijs naar het gemeenschapsonderwijs, wat een aanzienlijke budgettaire besparing voor de stad zal betekenen. Onderwijs is immers geen kerntaak, noch een wettelijke verplichting voor de stad. Eerder droeg trouwens ook de stad Mechelen zijn onderwijs reeds over aan Vlaanderen.”

 

In stad B. (ook hier houden we nog even stil over welke stad het gaat, nvdr.) moet ook bespaard worden, en de VB-gemeenteraadsfractieleider fulmineert: “In het kader van de uitvoering van het zogenaamde herstelplan heeft het stadsbestuur beslist om zich te ontdoen van de stedelijke basisscholen. (…) Of onderwijs altijd een kerntaak is van de gemeente willen we in het midden laten. Er zijn inderdaad kleine gemeenten die niet voldoende draagkracht of expertise in huis hebben om een eigen onderwijsnet te onderhouden, ook al omdat de maatschappelijke noodzaak voor een lokaal onderwijsnet soms niet aanwezig is. Voor steden en grotere gemeenten gaat dit echter niet meer op. Men moet eenvoudig in staat zijn om een eigen vorm van onderwijs aan te bieden dat nauw aansluit bij de lokale gemeenschap en er voeling mee heeft.

 

De klassieke onderwijsnetten lenen zich daar niet steeds toe en zeker in een gemeente als B. waar niet alleen veel kinderen school lopen, doch waar ook kinderen uit verschillende cultuurgemeenschappen aanwezig zijn, kan het zowel sociaal als pedagogisch een verrijking betekenen dat de lokale overheid zelf onderwijs doet verstrekken. Precies omdat het de sociale, ideologische, levensbeschouwelijke en godsdienstige verschillen overstijgt, kan lokaal onderwijs zowel het kleinste gemene veelvoud als de grootste gemene deler op sociaal-pedagogisch vlak betekenen voor al deze kinderen.

 

De kostprijs die hier tegenover staat is relatief tot zeer laag. Leerkrachten worden immers niet betaald door de gemeenten, maar door hogere overheden. Uiteraard moeten gebouwen onderhouden worden, en dient de nodige administratie te worden vervuld, maar hiertegenover kan een zeer waardevol onderwijskundig voordeel staan. (…) Het klopt inderdaad wel dat aanvragen om schoolgebouwen uit te breiden of om nieuwe schoolgebouwen op te trekken een lange procedure vergen bij de Vlaamse overheid (…) doch dit mag geen reden zijn om het onderwijs zo maar af te stoten. Het stadsbestuur zou er integendeel fier op moeten zijn dat zoveel mensen willen kiezen voor haar eigen onderwijsnet, uitgebouwd vlak in de nabijheid van de gezinnen en met een evenwichtige sociale mix. (…)

 

Ook valt te betreuren dat de stad B. in dit kader een zeer bekwaam medewerker van allochtone origine heeft laten vertrekken, waarbij de dienst waarvoor hij verantwoordelijk was werd opgedoekt. Dit eerste signaal luidde in het voorjaar van  2013 meteen de eerste slag van de doodsklok over het stedelijk onderwijs. Tenslotte, en ergst van al, wordt de keuzevrijheid van ouders in de betrokken deelgemeenten hoe dan ook ingeperkt. Het is verbazingwekkend om vast te stellen hoe licht het stadsbestuur aan de fundamentele impact van zijn beslissing ook op dit stuk voorbijgaat.”

 

Stad A. is Antwerpen (foto), en het pleidooi om het stedelijk onderwijs weg te geven aan het gemeenschapsonderwijs is van Filip Dewinter. Stad B. is Beringen, en de tirade tegen het afstoten van het stedelijk onderwijs – inclusief het aanklagen van het laten vertrekken van “een zeer bekwame medewerker van allochtone origine” – is van Bert Schoofs. Naast VB-gemeenteraadsfractieleider ook VB-parlementslid en voor de verkiezingen op 25 mei VB-lijsttrekker voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers in Limburg. Dus toch ook niet de minste bij het VB. Verlapt een stad het stedelijk onderwijs niet aan het gemeenschapsonderwijs: het VB is tegen. Schenkt een stad het stedelijk onderwijs weg aan een ander onderwijsnet: het VB is tegen.

 

VB-voorzitter Gerolf Annemans mocht dan wel op zijn nieuwjaarsreceptie uithalen naar de N-VA (“Wie heb ik aan de lijn? Heb ik Geert Bourgeois aan de lijn, wiens eventuele bedoeling onafhankelijkheid is? Of Siegfried Bracke, die van een onafhankelijk Vlaanderen geen stijve krijgt? Wie heb ik aan de lijn?”). Het VB-standpunt over stedelijk onderwijs? Dat is afhankelijk van wat de bestuursmeerderheid in stad A. of B. doet.

 

P.S. De geciteerde tussenkomst van Bert Schoofs dateert van januari. Intussen bleef een actiecomité ageren tegen de overdracht van de twee Beringense stedelijke basisscholen, een naar het katholiek onderwijs en een naar het gemeenschapsonderwijs. Voorbije vrijdag werd bekendgemaakt dat de basisscholen niet overgedragen worden. Wel krijgen de twee stedelijke basisscholen voortaan 150.000 euro minder werkingssubsidies van het SP.A/CD&V-stadsbestuur van Beringen.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: onderwijs, antwerpen, beringen, dewinter, schoofs |  Facebook | | |  Print

28-10-13

NIEUWE-VLAAMSE AMBRAS IN BERINGEN

De N-VA heeft na de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2012 55 burgemeesters en (in Antwerpen) districtsvoorzitters, 271 schepenen, 1.744 gemeente- en districtsraadsleden en 657 OCMW-raadsleden in huis gehaald. In Turnhout is de N-VA een van de volgende dagen de burgemeesterssjerp van Erwin Brentjens kwijt, vier schepenen is de N-VA al kwijt in Turnhout, en verder telt de N-VA reeds 28 gemeenteraadsleden minder. In Limburg verloor de N-VA gemeenteraadsleden in Beringen, Borgloon, Houthalen-Helchteren, Lummen, Nieuwerkerken, Peer en (twee) in Wellen.

 

Het is overigens niet altijd dat gemeenteraadsleden zelf opstappen bij de N-VA. In Beringen werd Hilaire Poels uit de N-VA gezet, einde januari al. De man had een opmerkelijke campagne gevoerd – hij zou al zijn inkomsten als verkozene schenken aan sociale doelen (foto) – en haalde met 1.578 voorkeurstemmen de op een na beste persoonlijke score op de N-VA-lijst. Alleen de N-VA-lijsttrekker had een betere persoonlijke score.

 

De persmededeling van de N-VA bij het buitenzetten van Hilaire Poels was kort: “Na intern overleg binnen de fractie en het bestuur van N-VA Beringen werd eenparig besloten om de samenwerking met Hilaire Poels stop te zetten. Bijgevolg zal hij vanaf heden niet meer spreken namens N-VA Beringen. Over de beweegredenen hieromtrent wensen we geen verklaring af te leggen.” Volgens de plaatselijke pers is de reden dat Hilaire Poels, zaakvoerder van de Amerikaanse Stock in deelgemeente Paal, het niet eens was met het voorstel van N-VA-fractieleider om de blauwe zone in de deelgemeenten Beverlo, Koersel en Paal af te schaffen.

 

Hilaire Poels voelde meer voor het voorstel van burgemeester Maurice Webers (SP.A) om in elke deelgemeente een werkgroep te installeren die zich zou beraden over de blauwe zones en de plaatselijke parkeerproblemen. “Dan moet je als N-VA geen voorstel indienen om de blauwe zone maar onmiddellijk af te schaffen”, vond Hilaire Poels. Hilaire Poels stemde tegen het voorstel van zijn N-VA-fractieleider, en dat was meteen goed voor zijn afscheid. Hij nam het eerst niet zwaar op. “Ik ga voortaan als onafhankelijke zetelen. Of ik nu alleen in de oppositie zit of met tien man (de N-VA-fractie, nvdr.), dat maakt me niets uit.” Nu hij geen partijafdrachten meer moest doen, zou hij ook meer kunnen schenken aan sociale doelen in Beringen.

 

Maar dat gunde de N-VA Beringen Hilaire Poels en de sociale doelen in Beringen niet. Hilaire Poels zou in twee gemeenteraadscommissies zetelen, maar werd ook daar uit gebonjourd door de N-VA. Met verlies van de bijhorende zitpenningen. De SP.A-CD&V-meerderheid in Beringen ging niet meteen in op de vraag van de N-VA om Poels in de gemeenteraadscommissies te vervangen door een partijgetrouwe N-VA’er, maar na klachten bij de gouverneur en Vlaams minister van Bestuurszaken Geert Bourgeois (N-VA) werd Poels toch uit de twee gemeenteraadscommissies gezet. Hilaire Poels stapt nu naar de Raad van State omwille van procedurefouten.

 

Er zijn mandatarissen die de N-VA al meer schade hebben toegebracht (Siegfried Bracke, Jan Jambon, Erwin Brentjens…) maar die houdt men de hand boven het hoofd. Hilaire Poels wordt daarentegen al na één gemeenteraadszitting uit de N-VA gezet. Het lijkt ons geen evenwichtig beleid, maar dat verwachten we ook niet van de N-VA.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nieuwe-vlaamse ambras, beringen |  Facebook | | |  Print

13-01-12

BERINGEN: MET VBLD-LIJST NAAR GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

Na Ninove en Grimbergen is Beringen de derde gemeente waarvan bekend is dat het VB er niet onder eigen naam deelneemt aan de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2012. In Ninove wordt het Forza Flandria, in Grimbergen Vernieuwing, in Beringen ‘Veilig Beringen, Lokale Dorpen’ (VBLD, foto 1).

 

Het letterwoord voor de partij is een verwijzing naar het VB van Bert Schoofs (foto 2) en de LDD, de ex-partij van Rudy Heyligen (rechts op foto 1). Volgens Bert Schoofs is het niet dat het Vlaams Belang onder een andere naam opkomt, maar zijn het mannen en vrouwen van Vlaams Belang en LDD die samen in ‘Veilig Beringen, Lokale Dorpen’ stappen. Dat is alvast een leugen, want Rudy Heyligen is geen LDD'er, maar ex-lid van LDD. Limburgs LDD-voorman Lode Vereeck was duidelijk op TV Limburg: hij is niet verantwoordelijk voor wat oud-leden doen, maar LDD-leden gaan niet samen met het Vlaams Belang omwille van het cordon sanitaire. VBLD wil in Beringen “behouden wat goed is in onze gemeente, maar ook verandering brengen in datgene wat fout loopt. Op een stijlvolle en verantwoorde manier.” Zeg daar maar eens “neen” op. Anders wordt het als je ook het programma van VBLD leest.

 

Het programma heeft vijf uitgangspunten: 1. Kordaat en streng optreden tegen elke vorm van criminaliteit en overlast. 2. Behoud, versterking, en waar nodig heropbouw van het fijnmazig sociaal netwerk van onze dorpen. Om dat te bereiken “wordt de islamisering van sommige wijken best afgestopt en waar nodig teruggedrongen”. 3. Zuurstof voor ondernemingen en handelszaken, van de allerkleinste tot de allergrootste. 4. Voldoende parkeergelegenheid creëren in onze dorpskernen voor gemotoriseerd verkeer, en veilige stoepen voor voetgangers. VBLD pleit daarbij voor “behoud van onze groene omgeving, maar wars van fanatisme”. 5. Een eerlijke, correcte en gelijke behandeling voor elke inwoner van Beringen. “Dit houdt (…) in dat er een einde komt aan de voorkeursbehandeling en overmatige aanwending van middelen voor bepaalde groepen van inwoners.” Eenmaal raden wie daarmee bedoeld wordt.

 

Bert Schoofs wil hiermee verhinderen dat “de SP.a (…) met de hulp van het Turks-islamitisch kiezersblok” Beringen “helemaal naar haar hand zou zetten”. VB’er Bert Schoofs (44 j.) is federaal volksvertegenwoordiger. Hij leerde politiek ageren bij de NSV in Leuven. In 1997 trad hij toe tot het Vlaams Blok. Een jaar later was hij al voorzitter van het VB-Limburg. In 1999 werd hij als Limburgs lijsttrekker verkozen voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Nog een jaar later werd hij ook verkozen als gemeenteraadslid in Beringen. Zijn c.v. vermeldt als hobby’s onder andere “lectuur en tv-programma’s over astronomie, cybernetica, wetenschappelijke ontdekkingen en filosofie”. Over zijn liefde voor metalmuziek rept Schoofs niet in zijn officieel c.v. (foto: Bert Schoofs in een T-shirt van de Zweedse powermetalband Sabaton, samen met Barbara Bonte). Bert Schoofs was één van de VB’ers die toen Frank Vanhecke dreigde op te stappen bij het VB, Frank Vanhecke liever gisteren dan morgen zag vertrekken. Het ontlokte bij Tom Van Den Troost, toenmalig VB-persverantwoordelijke, de reactie: “Jongske toch,  zelfs als ge op een trapladderke gaat staan komt ge nog niet tot aan zijn (Frank Vanhecke’s, nvdr.) hielen.”

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: beringen, limburg, schoofs |  Facebook | | |  Print