08-09-15

ANTWERPEN: (G)EEN HART VOOR MENSEN IN NOOD

In Antwerpen werd gisteren een extra OCMW-raadszitting ingericht over de opvang van vluchtelingen. Voorzitter Fons Duchateau (N-VA) paste het reglement voor het verloop van OCMW-raadszittingen strikt toe. Toch voor de oppositie, niet voor de eigen bestuursmeerderheid.

 

De OCMW-raadsleden werden onthaald door een twintigtal mensen die, op initiatief van de PVDA, met ballonnen in de vorm van een hart en een spandoek hun wens uitdrukten voor een beleid met een hart voor mensen in nood (foto). Voorzitter Fons Duchateau opende de OCMW-raadszitting met te herinneren aan het huishoudelijk reglement dat de spreektijd voor elke tussenkomst regelt. Maximum vijf minuten voor elke politieke fractie in een eerste ronde, twee minuten in een tweede ronde.

 

Dirk Avonts (Groen) was blij dat de discussie nu eens niet in de krant maar in de OCMW-raad werd gevoerd, en kwam meteen ter zake met een tienpuntenplan. 1. De juiste terminologie gebruiken, niet zoals nu al gebeurd is dat vluchtelingen verward worden met ‘illegalen’. 2. Burgers die hulp willen bieden professioneel omkaderen. 3. Een loket openen voor de vluchtelingen die zich melden en in handen van huisjesmelkers dreigen te vallen. 4. Actiever zijn in het zoeken van woongelegenheid, en niet zoals in Antwerpen is gebeurd mensen naar een park verwijzen waarna buurtbewoners de mensen spontaan in huis namen. 5. Een maand lang volledige medische verzorging na de verschrikkelijke reis die de vluchtelingen achter de rug hebben. 6. Het aanleren van Nederlands stimuleren door gepaste informatie.

 

En toen werd Dirk Avonts de mond gesnoerd door Fons Duchateau. De Groen-man was immers al zes minuten aan het woord geweest (!). Zijn punten 7 tot en met 10 mocht hij niet meer vermelden. Hier wel: 7. Geschikt werk zoeken door het inventariseren van kansen en opportuniteiten bij de vluchtelingen. 8. Mensen aan het werk zetten als ‘art. 60ers’. 9. Buddy’s en andere vertrouwenspersonen ondersteunen. 10. Vierhonderd extra opvangplaatsen voor vluchtelingen creëren. Dirk Avonts kon nog wel naar het talrijk opgekomen publiek roepen dat het de eerste keer is dat men iemand de mond snoert omwille van het overschrijden van de spreektijd. Johan Peeters (SP.A) was de tweede wiens woord werd afgenomen na zes minuten spreektijd.

 

De Wilrijkenaar was anders begonnen met lof. Voor het ponton dat men vorig jaar over de Schelde had gelegd ter herinnering aan dat op die manier duizenden Antwerpen konden ontvluchten tijdens de Eerste Wereldoorlog. Johan Peeters had ook lof voor de houding van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA), en de vele gemeenten in de provincie Antwerpen die extra opvangplaatsen voor vluchtelingen openen. In Antwerpen steekt de bestuursmeerderheid haar hoofd echter in het zand, terwijl de vluchtelingen zich toch zullen melden. En toen moest Johan Peeters zwijgen. Kristel Somers en Alain Herremans (N-VA) gebruikten hun spreektijd uitsluitend om te kappen op de SP.A en Groen, het verschil tussen de beleidspartij de voorbije jaren en hun houding nu als oppositiepartij hekelend.

 

Lise Vandecasteele (PVDA) herinnerde eveneens aan de pontonbrug die duizenden Antwerpenaren de kans bood te vluchten tijdens de Eerste Wereldoorlog, terwijl Antwerpen stabiele regio zijnde nu geen opvang wil bieden voor nieuwe vluchtelingen. De PVDA’ster wees erop dat de taxshift de sociale zekerheid meer kost dan de opvang van vluchtelingen. Ze pleitte voor coördinatie van burgerinitiatieven om vluchtelingen te helpen, en wees op schuldig verzuim als het OCMW niet zelf ook initiatieven neemt. Nick De Wilde (onafhankelijke) is dan wel weg bij het VB, hij denkt nog altijd à la VB. Volgens Nick De Wilde is het “crimineel” als nu vluchtelingen geholpen worden terwijl er al zo’n grote jeugdwerkloosheid is.

 

Paul De Vroey (CD&V) had van een overleg bij de CD&V vier aandachtspunten meegebracht. 1. De expertise benutten die men in Antwerpen heeft opgebouwd voor opvang van alleenstaande minderjarigen. 2. Meer middelen voorzien voor taalcursussen en inburgering. 3. Ondersteuning van pleeggezinnen die vluchtelingen zouden opvangen. 4. Toezicht houden op de woonkwaliteit. “Het kan toch niet dat we onze studenten meer bescherming bieden (qua controle op de brandveiligheid van studentenkoten, nvdr.) dan vluchtelingen.” In persoonlijke naam voegde hij er het belang van sociale cohesie aan toe, die volgens Paul De Vroey begint aan de schoolpoort. Waarna hij erop wees dat X en Y (Paul De Vroey noemde twee namen van Groen-politici, nvdr.) hun kinderen niet in hun eigen buurt school laten lopen.

 

Deze keer greep Fons Duchateau niet in. Het is nochtans strikt verboden in een openbare gemeente- of OCMW-raadszitting personen met naam te noemen als ze niet rechtstreeks betrokken zijn bij de materie. Theo Francken bijvoorbeeld in zijn functie als staatsecretaris voor Asiel en Migratie vernoemen kan wel, maar hem in verband met privé-zaken vernoemen kan niet. Maar nu  werden twee Groen-politici voor privé-zaken aan de schandpaal genageld, en dat kon blijkbaar wel. Zo strikt Fons Duchateau was over de spreektijd van Dirk Avonts (Groen) en Johan Peeters (SP.A), zo laks was Fons Duchateau als Paul Devroey (CD&V) privé-zaken bovenhaalde over personen die niet aanwezig waren, en dus niet konden repliceren. – Vervolg

23-06-14

VLAAMS BELANG VERLIEST ENIG OCMW-RAADSLID IN ANTWERPEN

Als voorbode voor het verlies van een paar tientallen parlementsleden op 25 mei, verloor het Vlaams Belang een maand eerder al haar enige mandataris in het Antwerps OCMW, Nick De Wilde.

 

Nick De Wilde werd in 2011 verkozen tot voorzitter van het Vlaams Belang district Antwerpen (foto: uit het Vlaams Belang-blaadje Antwerps Nieuws juni 2011, Nick De Wilde rechts op de foto). Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 kreeg hij verrassend veel voorkeurstemmen. Dat aantal – 2.077 voorkeurstemmen, na Filip Dewinter en Anke Van dermeersch het hoogste aantal voorkeurstemmen op de Antwerpse Vlaams Belang-lijst – deed de wenkbrauwen fronsen.

 

Bijna niemand kende Nick De Wilde, vanwaar dan dat uitzonderlijk hoog aantal voorkeurstemmen? Het bleek het gevolg te zijn van het elektronisch stemmen. Eerst moet je aangeven voor welke partij je wil stemmen. Als je dan ‘Vlaams Belang’ aanwees en je je stemstift te lang op het beeldscherm geduwd hield, gaf je meteen ook een voorkeurstem aan de veertiende kandidaat op de Vlaams Belang-lijst. Nick De Wilde dus. Ook bij andere partijen bleek de kandidaat die op dezelfde positie op het beeldscherm stond als tevoren de partijnaam, wel eens geprofiteerd kunnen hebben van het te lang op dezelfde plaats houden van de stemstift.

 

Het Vlaams Belang hield bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 nog maar vijf van haar twintig gemeenteraadszetels over, en een van die zetels was dan nog voor Nick De Wilde. Daar had men niet op gerekend. Met Nick De Wilde werd overeengekomen dat hij zijn mandaat als gemeenteraadslid niet zou opnemen. Zo kon Vlaams Belang-personeelslid Wim Van Osselaer gemeenteraadslid worden. Maar Nick De Wilde deed dat natuurlijk niet voor niks.

 

Gerolf Annemans en Bruno Valkeniers waren zowel verkozen voor de Antwerpse gemeenteraad als voor de Antwerpse districtsraad. Beide mandaten kunnen niet gecombineerd worden. Omdat zowel Gerolf Annemans als Bruno Valkeniers hun mandaat van gemeenteraadslid verkozen boven dat van districtsraadslid, kon Nick De Wilde doorschuiven en Antwerps districtsraadslid worden. Nick De Wilde mocht daarenboven het ene zitje voor het Vlaams Belang in de Antwerpse OCMW-raad bezetten. De combinatie districtsraadslid én OCMW-raadslid kan wel, al is ze niet gebruikelijk. Met zo'n 'Belgisch compromis' was iedereen tevreden: het Vlaams Belang krijgt als vijfde gemeenteraadslid het Vlaams Belang-personeelslid dat men daarvoor in gedachten had; Nick De Wilde kan tweemaal langs de kassa passeren, eenmaal om zijn zitpenningen als districtsraadslid te krijgen, en eenmaal om zijn zitpenningen als OCMW-raadslid te ontvangen.

 

In de OCMW-raad noch in de districtsraad valt Nick De Wilde op door zijn tussenkomsten. Alleen zijn pleidooi in de OCMW-raad voor het behoud van het sociaal restaurant op Linkeroever heeft men onthouden. Liesbeth Homans wil dat sociaal restaurant sluiten omdat er teveel niet-armen zouden komen eten. Volgens professor en auteur Jan Vranken biedt een sociale mix in zo’n restaurant alleen maar voordelen, maar zoals bekend is de kennis van Jan Vranken niet besteed aan Liesbeth Homans. Zelf op Linkeroever wonend pleit Nick De Wilde voor het behoud van het sociaal restaurant op Linkeroever. Andere tussenkomsten van Nick De Wilde kan men zich niet herinneren.

 

Einde april meldde Nick De Wilde voortaan als onafhankelijke te gaan zetelen. Daarmee verliest het Vlaams Belang haar enige afgevaardigde in de OCMW-raad en houdt het nog maar twee afgevaardigden over in de Antwerpse districtsraad. Volgens Nick De Wilde is er “geen vertrouwen meer” bij het Vlaams Belang. Ook klaagt hij erover dat “het militantenwerk terecht komt op de schouders van een slinkende groep” en hekelt hij “de desinteresse bij het Vlaams Belang voor milieu en natuur”. Opvallend is dat de door ons gecontacteerde OCMW- en districtsraadsleden allen denken dat Nick De Wilde op termijn zal overstappen naar de N-VA.

00:05 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: de wilde, antwerpen, van osselaer |  Facebook | | |  Print