23-01-13

NA VOEREN, DE VLAGGENKWESTIE IN BRASSCHAAT

Vlaggen en symbolen zijn belangrijk voor de Vlaamse identiteitsvorming. Toch in de ogen van Vlaams-nationalisten. Ico Maly schreef er pas nog een opiniebijdrage over, maar we zouden ook kunnen verwijzen naar José Happart. In de jaren tachtig was José Happart (waarnemend) burgemeester van Voeren, lieflijk dorpje gekneld tussen de provincie Luik en de Nederlandse grens. Enkel administratief behorend tot de provincie Limburg en Vlaanderen. Als José Happart weigerde de Vlaamse Leeuwvlag uit te hangen op Vlaamse feestdagen werd vanuit Hasselt telkens weer iemand gestuurd die manu militari de Vlaamse Leeuwvlag aan het gemeentehuis van Voeren moest ophangen.

 

Maandag doken in de pers berichten en foto’s op van de bevlagging aan het gemeentehuis van Brasschaat. Burgemeester Jan Jambon, ook N-VA-fractieleider in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, had opdracht gegeven om de Vlaamse Leeuwvlag in het midden van het gemeentehuis op te hangen, vlak boven de officiële ingang (foto met v.l.n.r. de vlag van de provincie Antwerpen, de Europese vlag, de Vlaamse Leeuwvlag, de Belgische vlag en de vlag van Brasschaat). Bij ’t Pallieterke reageerde men enthousiast. “Goed zo, Jan! Maar, waar blijven de andere N-VA-burgemeesters om die vlagherschikking uit te voeren?”, schreef ’t Pallieterke gisteren nog.

 

Bij de CD&V, die jarenlang de burgemeester leverde in Brasschaat, schoot de herschikking in het verkeerde keelgat. De CD&V nam het niet dat de beslissing eenzijdig was genomen. Bovendien is deze herschikking in strijd met de Vlaamse omzendbrief van maart 2009 die vastlegt in welke volgorde de Belgische, Vlaamse en andere vlaggen aan officiële gebouwen moeten opgehangen worden. Verrast had de CD&V-Brasschaat niet mogen zijn. Adinda Van Gerven (N-VA, Brasschaats schepen voor Vlaamse aangelegenheden) zei in november vorig jaar in De Morgen dat ze vond dat de Vlaamse vlag, en dus niet de Belgische, in het midden moest hangen aan het gemeentehuis.

 

Een paar dagen later wilde Adinda Van Gerven bij een interview in De Standaard niet meer praten over die Vlaamse vlag-kwestie, maar het is toch niet omdat een N-VA’er er geen publieke verklaringen meer over wil afleggen dat de diepste aspiraties opgeborgen zijn. En dus verhuisde de Vlaamse Leeuwvlag in Brasschaat naar de prominentste plaats aan het gemeentehuis, en drong zich overleg op binnen het Brasschaatse schepencollege. De oplossing die uit de bus kwam is nog maar vier vlaggen uit te hangen, zodat geen enkele vlag in het midden kan hangen. De Vlaamse vlag niet, maar ook de Belgische vlag niet. Om dat mogelijk te maken verdwijnt de vlag van de provincie Antwerpen in de lappenmand.

 

Bij de politici is iedereen tevreden. CD&V-fractieleider Niels de Kort is tevreden. “Vooral omdat er constructief samengewerkt is tussen de coalitiepartners. Daar was het ons in de eerste plaats om te doen, namelijk dat er geen eenzijdig dictaat is bij het besturen van de gemeente.” Ook bij de N-VA is men content. Jan Jambon: “We hebben bereikt wat we wilden, namelijk dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen de Belgische driekleur en de Vlaamse leeuw én we zijn wettelijk in orde.” Oppositiepartij Brasschaat 2012, naar eigen zeggen een ‘Progressief Politiek Project’, vindt de oplossing die uit de bus kwam een “schitterend politiek compromis”.

 

Wel zegt Brasschaat 2012 ook nog: “Hoeveel tijd had er niet aan iets nuttigers besteed kunnen worden, wanneer er voorafgaandelijk overleg had plaatsgevonden?” Wat men er bij het provinciebestuur van vindt, werd niet gevraagd door de plaatselijke pers. Meer zelfs, de pers somt op welke vlaggen nu zullen hangen aan het Brasschaats gemeentehuis en verzwijgt welke vlag daarvoor naar de lappenmand is verwezen.

 

Bij uitbreiding van het begrip ‘Hoe meer zielen, hoe meer vreugde’ zouden we kunnen zeggen: ‘Hoe meer vlaggen, hoe meer vreugde’. In Brasschaat hebben ze echter andere prioriteiten.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brasschaat, provincie antwerpen, jambon |  Facebook | | |  Print

29-10-12

DE N-VA-BURGEMEESTERS: ERWIN BRENTJENS, TURNHOUT

Na Kurt Ryon in Steenokkerzeel vandaag een andere N-VA-burgemeester met roots bij het Taal Aktiekomitee (TAK). Of liever de commotie rond zijn aanstelling, en dan bedoelen we natuurlijk niet de doodsbedreigingen die de man vrijdagavond in zijn brievenbus vond. Een zaak die we met klem veroordelen.

 

Turnhout wordt de volgende zes jaren bestuurd door een coalitie N-VA - CD&V - SP.A, met N-VA-lijsttrekker Erwin Brentjens als burgemeester. En wat doen mensen als ze de naam van hun nieuwe burgemeester horen? Ze gaan googelen… en komen dan uit op een artikel over het verzwegen verleden van de N-VA-lijsttrekker in Turnhout dat we op 12 september publiceerden. Een AFF-artikel dat massaal is gelezen en doorgegeven via Facebook. De Gazet van Turnhout schreef er over, en zorgde zo nog voor een aantal downloads. In Het Nieuwsblad zei Brentjens naar aanleiding van de commotie: “Ik heb nooit ontkend dat ik woordvoerder van TAK ben geweest. Het was een leuke tijd waar ik fier op ben”. In Gazet van Antwerpen klonk het: “"Ik wist dat het ooit zou beginnen, al had ik gedacht dat het nog voor de verkiezingen zou zijn". En in beide kranten: “Als je voor amnestie pleit dan is het niet om oorlogsmisdaden goed te praten, wel om een streep onder het verleden te trekken. Ik heb in die periode meer dan tweeduizend handtekeningen verzameld van geestelijken die ook voor amnestie pleitten. We zijn toen zelfs op audiëntie mogen komen bij de Paus.”

 

Wat de amnestie-eis van TAK inhield lezen we in Taktivist (januari 1981): “Het Taal Aktie Komitee wenst geen rehabilitatie van verklikkers en moordenaars, maar rechtsherstel voor de kleine man, die zich vanuit een eerlijke Vlaamsgezinde overtuiging op het terrein van de ideologische kollaboratie heeft begeven en hiervoor op een buiten alle verhouding staande wijze werd gestraft. Gestraft door een staatsbestel dat, via een ondemokratische, vaak op willekeur gestoelde en in ieder geval juridisch aanvechtbare rechtsbedeling, er duidelijk naar gestreefd heeft de Vlaamse Beweging in haar totaliteit te vernietigen”. “De T.A.K.-eis voor amnestie gold dus duidelijk alleen voor de mensen die uit Vlaams-nationale overwegingen collaboreerden met de Duitse bezetter en niet voor mensen die dit deden uit extreem-rechtse, fascistische of nazistische sympathieën”, verduidelijkt Koen Vanthournout in zijn thesis over het TAK.

 

Maar intussen weten we dat het collaboreren omwille van de Vlaamse zaak een fabeltje is, een fabeltje om de collaboratie met het nazisme goed te praten. We weten intussen dat twee op drie van de gewone collaborateurs collaboreerde vanuit de keuze voor het nationaalsocialisme. Het kon zijn dat men ook begeesterd was door het Vlaams-nationalistisch ideaal, maar tweederde collaboreerde omdat men opkeek naar Hitler en zijn denkbeelden. Het andere eenderde collaboreerde enkel om materiële redenen (om te ontsnappen aan de werkloosheid, om meer te verdienen...). De vraag is wat Brentjens met deze wetenschap nu denkt over de amnestie-eis. We stuurden daags vóór publicatie van ons vorig artikel een e-mail naar Erwin Brentjens met de vraag waarom hij in zijn kiescampagne zweeg over zijn TAK-verleden, en wat hij nu denkt over de amnestie-eis. We kregen nooit antwoord. Brentjens wilde de amnestie-kwestie blijkbaar liefst doodzwijgen.

 

In Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen zegt Brentjens na de ontstane commotie dat pleiten voor amnestie niet het goedpraten van oorlogsmisdaden is. Met amnestie zoals in de jaren zeventig door TAK en anderen, en nog maar een dik jaar geleden gevraagd in een wetsvoorstel van VB’er, intussen N-VA’er, Jurgen Ceder, wil men alle negatieve gevolgen van de bestraffing van collaboratie wegvegen zonder enige schuldbekentenis van de collaborateurs, zonder de daden te veroordelen waarvoor men gestraft is. Men praat de oorlogsmisdaden niet goed, maar men is te beroerd om te erkennen dat ze fout waren. Als onverdroten ijveraar voor amnestie kent Brentjens al te goed de betekenis van de amnestie-eis en probeert hij er zich nu vanaf te maken met een halve waarheid. Dat belooft als burgemeester.

 

Gazet van Turnhout vroeg aan plaatselijk N-VA-voorzitter Tom Versmissen of het N-VA-bestuur al eerder op de hoogte was van het TAK-verleden van Erwin Brentjens. Tom Versmissen: "Uiteraard waren wij hiervan op de hoogte. Voor de N-VA is het verdedigen van onze taal en cultuur een zaak van de eerste orde. Een dergelijk streven valt op geen enkele wijze te classificeren onder de noemer van extreem-rechts. (…) Allicht wist u ook dat de voorgedragen burgemeester van onder andere Dessel, Sint-Niklaas en Kontich binnen het TAK zij aan zij hebben gewerkt met Erwin Brentjens. Daarenboven werd de huidige woordvoerder van het TAK recentelijk voorgedragen als burgemeester van Steenokkerzeel." 

 

Opkomen voor taal en cultuur is niet per se extreemrechts. De acties van TAK (van de ‘wandelingen’ in de Voerstreek tot recente acties) trekken telkens wel een extreemrechtse meute aan. Opkomen voor amnestie is een aloude extreemrechtse eis, en de betekenis die TAK aan de collaboratie gaf deugt niet. Nu tegenover de pers de betekenis van de amnestie-eis verdraaien, en niet erkennen dat amnestie een foute gedachte was en is, getuigen dat Brentjens hardleers is in zijn overtuiging.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: n-va, turnhout, provincie antwerpen, brentjens |  Facebook | | |  Print

12-09-12

DE BLINDE VLEK BIJ DE N-VA-LIJSTTREKKER IN TURNHOUT

Het is ons al eerder gesignaleerd dat de lijsttrekker van de N-VA in Turnhout, Erwin Brentjens (foto 1), een verleden heeft bij het Taal Aktie Komitee (TAK) waar hij nu liever niet over spreekt. Deze week schrijft ook ’t Pallieterke er over. Het roept twee vragen op: 1.  Waarom zwijgt Erwin Brentjens, en vooral: wat denkt hij nu over zijn TAK-activiteiten en de TAK-eisen? 2. Waarom begint ’t Pallieterke nu in dit potje te roeren?

 

“In Turnhout trekt Kontichnaar Erwin Brentjens de N-VA-lijst”, weet ’t Pallieterke deze week. “Hij woont nog maar een vijftal jaar in die stad en hij kent ze nog niet erg goed. (…) In zijn personalia leest men van alles over zijn beroepservaring en zijn engagementen in verenigingen en de Kontichse politiek. Mooi. Maar over één engagement rept hij niet. Destijds was hij woordvoerder en actieverantwoordelijke van het Taalaktiekomitee. Wie herinnert hem niet, met zijn trainerspak, alsof hij de leider van een sportclub was?! Wijst die blinde vlek erop dat hij met de radicale en actieve Vlaamse beweging gebroken heeft? Schaamt hij zich voor zijn verleden als medeverantwoordelijke voor de hevige taalstrijd- en zelfs amnestieacties van TAK? Staat dat verleden de salonfähigkeit van zijn partij naar een bestuursmandaat in de weg? Vragen waarop Erwin eens antwoord zou moeten geven, want ze leven bij heel wat mensen in Turnhout, en daarbuiten. Hallo, Erwin?”

 

Het TAK werd in 1972 opgericht na een ontmoeting tussen twee oud-VMO-leden die vonden dat de rol van de Vlaamse Militanten Orde (VMO) uitgespeeld was en het tijd was voor een nieuwe actiegroep. Het TAK ijvert voor een onafhankelijke Vlaamse staat en doet dat vooral door acties rond de taalwetgeving.  In de jaren zeventig maakte het TAK veel ophef met acties rond de Schaarbeekse lokettenkwestie en ‘wandelingen’ in de Voerstreek. Tegenwoordig is het allemaal wat minder, maar bij De Gordel begin deze maand bijvoorbeeld ketende het TAK de fietsen van een aantal CD&V’ers aan elkaar vast – naar het woord van Björn Roose: “Eerst de judassen aanpakken en dan pas diegenen aan wie ze ons uitleveren.” Eind deze maand organiseert het TAK nog een betoging dwars door faciliteitengemeente Sint-Genesius-Rode.

 

Erwin Brentjens is in 1953 geboren in een gezin “dat sterk was getroffen door de repressie. Zijn vader werd na de oorlog immers veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf.” Vader Brentjens richt de Volksunie-afdeling in Berchem op en wordt gemeente- en provincieraadslid voor de VU. Vanaf midden jaren zeventig doet Erwin Brentjens mee aan de acties van het TAK; eind jaren zeventig wordt hij voorzitter van de TAK-raad en spreekbuis van het TAK. Als voorzitter staat hij op ideologische neutraliteit en geweldloosheid, wat hem niet geliefd maakt bij verenigingen als Voorpost die naast Vlaamsgezind ook extreemrechts is. De meeste naam en faam verwerft Erwin Brentjens als stuwende kracht achter een campagne voor amnestie, amnestie voor collaborateurs met het naziregime. Hoogtepunt is een audiëntie die het TAK bij paus Johannes Paulus II in Rome krijgt op 7 november 1984, waarbij 2.665 handtekeningen van katholieke geestelijken pro amnestie worden afgegeven. Als de paus het daaropvolgend jaar naar België komt, zal hij echter niet spreken over de amnestiekwestie. In 1986 wordt Erwin Brentjens tot ontslag uit zijn TAK-functies gedwongen omdat hij de Kamerlijst van de Volksunie in Antwerpen wil duwen. Meer over het TAK en Erwin Brentjens: Het Taak Aktie Komitee. 25 jaar Vlaams-nationale prikken 

Erwin Brentjens, nu directeur van een basisschool, is lijsttrekker van de N-VA in Turnhout. Bekendste kandidaat op die lijst is Marc Van Damme (foto 2), voormalig woordvoerder van de Vlaamse Automobilistenbond (VAB). Ook op de Turnhoutse N-VA-lijst: Paul Moelans die in het verleden de rol van Lamme Goedzak speelde in de jaarlijkse Tijlstoet. Een man die actie voerde voor amnestie, iemand van de autolobby en een Lamme Goedzak: dat is de N-VA voluit.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: turnhout, provincie antwerpen, n-va, 14 oktober, brentjens, tak |  Facebook | | |  Print

25-08-12

NOODKREET VANUIT DE KEMPEN

Gisteren kon je hier in één van de citaten lezen dat ze in Laakdal, in de Kempen, een probleem hebben om voldoende kandidaten te vinden voor de VB-lijst, maar ze anderzijds wél goed geïnformeerd zijn over het wel en wee aan de top van het VB. Vandaag het volledige verhaal.

 

Laakdal is een gemeente met een 15.000-tal inwoners, vlakbij Tessenderlo en Westerlo. Ludo Callens (rechts op foto 1) zegt in een persmededeling die integraal werd overgenomen door een paar kranten: “Zeggen dat de weg van het Vlaams Belang in Laakdal over rozen loopt is een overdreven ‘verbloeming’. Onze lijst kreeg drie verkozenen, waarvan één naar de CD&V is overgelopen en één naar de NV-A. Het zij zo. (En het derde VB-gemeenteraadslid in Laakdal liet het VB ook voor wat het waard is, nvdr.) Jonge mensen die op onze lijst stonden, werden uit hun vakbond gegooid (…). Zij zijn er niet meer bij, wat begrijpelijk is. Die openlijke en onverholen discriminatie en onverdraagzaamheid duurt nog steeds voort. (…) Daardoor is het moeilijk om kandidaten te vinden en dienen wij steeds met een onvolledige lijst te komen. (…) Een andere handicap is dat de media zelden of nooit een positief feit over onze partij kunnen melden.”

Het Vlaams Belang wil de rol van klokkenluider blijven spelen. “Ook in Laakdal. Iemand moet blijven zeggen dat de politiekers schandalig veel geld naar zich toehalen en dat ze nog nauwelijks een beslissing treffen waarmee de meerderheid van de bevolking kan leven. Een partij die nu al enkele jaren ons programma herhaalt en overneemt heeft nu veel succes, maar om aan de Belgische macht te kunnen deelnemen, zullen ze de grote knieval moeten doen, zoals ze al veel toegevingen hebben gedaan bij de laatste onderhandelingen. Het lijkt soms een tweede CD&V, maar dat hebben wij niet nodig, toch?” Het Vlaams Belang heeft alsnog maar twee kandidaten om op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Laakdal te staan.   

Ludo Callens zal de lijsttrekker zijn voor het VB in Laakdal. In de persmededeling zegt hij over zichzelf: “Ludo is 59 jaar (…). Hij was reeds elders actief in het Vlaams Belang en Vlott, de formatie van Hugo Coveliers (Hij stond vijfde op de lijst voor de districtsraadsverkiezingen in Berchem, nvdr.). Hij is ambtenaar bij het Agentschap Binnenlands Bestuur, maar in een andere provincie. In de hoedanigheid is hij zeer vertrouwd met gemeentelijke administratie en de controle erop. Met Ludo krijgt het Vlaams Belang een gemeenteraadslid dat in de kortste keren de belangrijke dossiers door en door zal kennen. De kwaliteit van de Laakdalse gemeenteraad moet hierbij verbeteren.” Over mede-kandidaat Frank Desmet (links op foto 2) luidt het: “Frank is een 52-jarige bedrijfsleider van een helikopterbedrijf in Maastricht. (…) Zijn partner Annicq (Deneve, nvdr.) is de secretaresse van niemand minder dan Filip Dewinter in het Vlaams Parlement. Reeds tien jaar is de hoogste partijpolitiek van het land het gespreksonderwerp in zijn huiselijke kring. Frank werd aangesteld tot voorlopige dienstdoende voorzitter die de lijst zal steunen.”

 

Om een geldige lijst in te dienen moeten Ludo Callens en Frank Desmet nog minstens één vrouw vinden die op de VB-lijst in Laakdal wil staan. Geen klus voor Annicq De Neve (foto 2) want die staat reeds als tweede op de VB-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen… in Aalst. Met als gevolg dat Frank Desmet ook wel eens naar Aalst moet om daar te gaan bussen voor de partij. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 stonden Frank Desmet en Annicq De Neve nog samen op een VB-lijst. In Grobbendonk. Annicq behaalde toen dubbel zoveel stemmen dan Frank. Dat Annicq niet vies is van een feestje, kunnen we getuigen. Het helpt misschien wel om stemmen te verzamelen.

14-08-12

“INBREKERS WORDEN ONHERROEPELIJK NEERGESCHOTEN”

Filip Dewinter mag dan wel zeggen dat het Vlaams Belang niet wil dat elke inbreker aan een boom opgeknoopt wordt, Filip Dewinter heeft de voorzitter van het Vlaams Belang Zandhoven niet teruggefloten.

 

Op het secretariaat van het Vlaams Belang in Zandhoven kan je immers stickers afhalen met de waarschuwing Inbrekers worden onherroepelijk neergeschoten (foto 1). De sticker was ons bekend van een ATV-reportage op 7 juni waarbij ten huize Vlaams Belang-voorzitter in Zandhoven Paul Stulens gefilmd werd (foto 2) en de controversiële sticker in beeld kwam. Gazet van Antwerpen bracht op 11 augustus uit dat het Vlaams Belang in Zandhoven de sticker nu te koop aanbiedt aan 1,50 euro per exemplaar. Het werd aangekondigd in een extra editie van de plaatselijke Vlaams Belang-krant. "Op ons voorstel om bij Zandhovenaars die geen lid zijn van een BIN (Buurt Informatie Netwerk, nvdr.) ook BIN-stickers te verspreiden om de dieven af te schrikken, reageerde de burgemeester afwijzend”, vertelt Paul Stulens. "Gezien de inbrakenplaag blijft voortduren en er weinig of geen extra-maatregelen genomen worden, heeft Vlaams Belang Zandhoven besloten om vanaf nu zelf anti-inbraakklevers aan te bieden aan de inwoners van Groot-Zandhoven. Deze zijn opvallend in het rood en zestalig: Nederlands, Frans, Duits, Engels, Pools, en Roemeens. Ik gebruik deze sticker zelf al dertien jaar.” Op de sticker staat in zes talen: Waarschuwing: beveiligde eigendom. Inbrekers worden onherroepelijk neergeschoten.

Wie dacht dat Filip Dewinter na de ATV-reportage en het Gazet van Antwerpen-artikel Paul Stulens tot de orde heeft geroepen, vergist zich. Vandaag brengt ook Het Laatste Nieuws het verhaal van de Inbrekers onherroepelijk neerschieten-sticker. Paul Stulens verdedigt zich deze keer in Het Laatste Nieuws met: “Het is een straffe tekst, maar wij roepen niet op om iemand neer te schieten. Dit is hetzelfde met het ophangen van de bordjes ‘Pas op voor de hond’ terwijl veel mensen geen hond hebben.” Burgemeester Luc Van Hove (CD&V) denkt daar anders over: “Het is nogal laag om mensen aan te sporen tot geweld. Je weet nooit hoe sommigen dit opnemen. Ik denk dat de komst van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober veel te maken heeft met deze stunt.”

 

De afdeling Zandhoven is niet zomaar een Vlaams Belang-afdeling. Als derde op de lijst voor 14 oktober staat er Johan Vanslambrouck, gemeenteraadslid maar vooral bekend als voorzitter van Voorpost (en tot hij gemeenteraadslid werd voorzitter van het IJzerwake-comité). Voorlopig is nog maar de top-drie en de lijstduwer van de VB-lijst in Zandhoven bekend. Gemeenteraadslid Mieke De Moor trekt de lijst, Paul Stulens staat op de tweede plaats, Johan Vanslambrouck op de derde plaats en gemeenteraadslid Herman Van den Bergh is lijstduwer. Voor de Zandhovense VB-lijst is het voornaamste probleem… vrouwen vinden. Er staan nog vijf mannen klaar om op de VB-lijst te figureren, maar om die een plaats te geven op de lijst moeten ook nog vijf vrouwen gevonden worden. De kieswetgeving bepaalt dat het verschil tussen het aantal mannen en het aantal vrouwen op een lijst hoogstens één mag zijn.

 

Over waarschuwingen dat inbrekers onherroepelijk worden neergeschoten, zegt de kieswetgeving niets. Men kan niet op alles voorzien zijn. Filip Dewinter zou Paul Stulens kunnen terugfluiten, maar doet het niet. Het imago dat het Vlaams Belang toch niet het ergste voor heeft met inbrekers, valt in duigen. Uiteraard moeten inbrekers bestraft worden. Voor inbraak gelden geen verzachtende omstandigheden. Los van de materiële schade is het trauma bij de slachtoffers van inbraak enorm. Maar daarom inbrekers onherroepelijk neerschieten, is geen teken van beschaving.

15:50 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zandhoven, provincie antwerpen, criminaliteit |  Facebook | | |  Print

30-06-12

HET VLAAMS BELANG BALEN BAALT VAN HET VLAAMS BELANG

De woordspelingen zijn tegenwoordig voor de hand liggend: ‘VB-As in zak en as’, ‘Vlaams Belang Balen baalt van Vlaams Belang’… Maar het is nu eenmaal zo.

 

De bestuursleden van het Vlaams Belang in Balen, in de Antwerpse Kempen, hebben collectief hun ontslag ingediend bij het Vlaams Belang. Ze richten de partij ‘Beter Balen’ op en trekken daarmee naar de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Zes jaar geleden behaalde het Vlaams Belang in Balen nog 19,7 % van de stemmen, waarmee het vijf gemeenteraadsleden, twee OCMW-raadsleden en een vertegenwoordiger in de politieraad verkreeg. Volgens Gazet van Antwerpen nam het bestuur van het Vlaams Belang Balen gezamenlijk ontslag na meerdere principiële en structurele meningsverschillen met de top van de partij.

 

“Zowel Theo Coudyzer, Tim Wils, Jessica Lievens, Jozef Mondelaers, Kris De Wandeleer als ikzelf zullen nu verder zetelen als onafhankelijken”, zegt Jan Claessens (foto), voormalig voorzitter van het Vlaams Belang Balen, gemeenteraadslid en ook provincieraadslid. Of het Vlaams Belang in oktober nog opkomt in Balen weet Jan Claessens niet. In Balen woont nochtans ook Bert Deckers, VB-personeelslid en -provincieraadslid, bij gratie van Filip Dewinter eerste medewerker van de website RechtsActueel. Bert Deckers haalde de cover van P-Magazine nadat een Vlaams-Koreaanse onthaalmoeder in Balen niet langer zijn zoontje wilde opvangen.

 

‘Beter Balen’ vreest wel in de klappen te delen van het negatieve nationale imago van het Vlaams Belang. Voor oktober mikt ‘Beter Balen’ op (nog slechts) twee à drie zetels. Er lopen intussen ook gesprekken voor een mogelijke samenwerking met de plaatselijke N-VA en Open VLD.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leegloop, balen, provincie antwerpen, 14 oktober |  Facebook | | |  Print

27-05-12

LIERKE PLEZIERKE

In Lier (provincie Antwerpen, 34.000 inwoners) verkreeg het VB bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 met 24,2 % van de stemmen negen gemeenteraadsleden. Daarvan blijven er nog maar zes over. Een andere visie over mobiliteit is de reden waarom een paar weken geleden Frans Verzwyvel (foto 1) opstapte. Intussen is ook het beroep verworpen dat het VB tegen de bouw van een moskee had ingediend.

 

Jenny Van Damme, tweede op de VB-lijst in 2006 na toenmalig VB-volksvertegenwoordiger Jan Mortelmans, stapte al eerder op bij het VB. Ook Paul Boschmans, als lijstduwer op de VB-lijst rechtstreeks verkozen als gemeenteraadslid, werd onafhankelijk gemeenteraadslid. En sinds maart is ook gemeenteraadslid Frans Verzwyvel (66 j.) weg bij het VB. Eigenlijk wilde hij stoppen met politiek, maar hij gaat nu toch verder. Frans Verzwyvel: “Maar ik zal niet meer opkomen voor het Vlaams Belang. Ik heb een totaal andere visie op het verkeer op en rond de Grote Markt en heb vorig jaar in de gemeenteraad een aantal keren tegen de partij moeten stemmen. Ik wil een autoluwe markt, zonder privé-vervoer.” Intussen heeft Verzwyvel bekendgemaakt dat hij in oktober bij de stadspartij Lier & Ko opkomt. Lier & Ko was in 2006 met 11,8 % van de stemmen goed voor drie gemeenteraadsleden, waarvan er één schepen voor openbare werken, mobiliteit en administratieve vereenvoudiging werd. Frans Verzwyvel nu over Lier & Ko: “Dat is de partij waarin ik mijn standpunt over mobiliteit kan terugvinden. Bovendien stel ik vast dat Lier & Ko ondersteund wordt door positief ingestelde mensen die liever een steen leggen dan er één te smijten.”

 

Dat van die steen smijten is natuurlijk een verwijzing naar Verzwyvels ex-partij, het VB dat vorige week nog een andere tegenslag te verwerken kreeg. Men zal zich misschien herinneren dat het VB vorig jaar juni met enkele honderden in heel het land gemobiliseerde militanten – ook Oostendenaar Reddy De Mey was er – betoogde tegen de bouw van een moskee (foto 2). Toen die betoging niet hielp om de bouw tegen te houden werd dan maar klacht neergelegd. Vorige week viel het arrest in de brievenbus van Olivier Peeters die als buurtbewoner een klacht had neergelegd tegen de bouw van een moskee mét minaret. Peeters is overigens niet alleen buurtbewoner, hij is ook gemeenteraadslid en voorzitter van het VB-Lier. De klacht is door de Raad voor Vergunningsbetwistingen ontvankelijk maar ongegrond verklaard. Dat komt onder meer omdat Peeters Adnan Önder liet dagvaarden, de voorzitter van de Vereniging van Turkse Arbeiders, in plaats van de vzw Ass Diyanet de Belgique die de bouwaanvraag indiende. Doordat het beroep tegen de vergunde moskee verworpen is, lijkt niets nog de bouw in de weg te staan.

00:11 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: lier, provincie antwerpen, leegloop, 14 oktober, mobiliteit, islam |  Facebook | | |  Print

14-11-11

VB: TEGEN DOGMA’S ALS ‘DE RIJKEN MOETEN BETALEN’

Begin vorige week kondigde de provincie Antwerpen aan dat de algemene provinciebelasting afgeschaft wordt. Ten eerste is die belasting onrechtvaardig – voor iedereen, arm of rijk, hetzelfde bedrag –, ten tweede gingen de kosten van de aparte inning aan de haal met het belangrijkste deel van de opbrengst. Om het verlies van de inkomsten te compenseren zouden de opcentiemen op het kadastraal inkomen verhoogd worden. Provincie gaat rijken zwaarder belasten, titelde een krant.

 

Partijen als de Open VLD en de N-VA protesteerden, en de CD&V-burgemeester van Brasschaat liet zich ook horen. "Je zal maar al je geld in een eigen woning gestopt hebben en verder enkel nog een pensioentje om van te leven hebben", werd gezegd. "Het kadastraal inkomen is vele jaren geleden vastgelegd, en intussen zijn huizen in waarde verminderd door de verloedering van de buurt maar is het kadastraal inkomen even hoog gebleven", was een andere opmerking. Argumenten waar allemaal wel iets voor te zeggen is, en bestendig gedeputeerde Rik Röttger (SP.A) beloofde de belastingsmaatregel aan te passen. Een mens zou blij moeten zijn – het is zeldzaam dat politici een fout erkennen, en beloven rekening te houden met de kritiek – maar het VB is niet te vermurwen.

 

In een vlammende persmededeling zegt VB-provincieraadsfractieleider Raf Liedts – in het gewone leven: de chauffeur van Bruno Valkeniers – dat het VB “zijn pijlen” zal richten op “SP.A-gedeputeerde Rik Röttger, die omwille van zijn strak doctrinair vasthouden aan dogma’s als ‘de rijken moeten betalen’, in feite een resem aan nieuwe asociale fiscale neveneffecten in het leven heeft geroepen. Röttger zou moeten beschaamd zijn voor zoveel politiek geblunder. In de krant van gisteren verklaarde de gedeputeerde immers dat het nieuwe systeem toch niet goed doordacht is. Over een ‘understatement’ gesproken! Het Vlaams Belang zal dan ook zijn ontslag eisen bij de komende budgetbesprekingen. Spelen met de belastingscenten van de burger is immers ontoelaatbaar!”

 

Raf Liedts (foto) is een beetje gefrustreerd. Raf Liedts zou halverwege de huidige legislatuur VB-Vlaams volksvertegenwoordiger Pieter Huybrechts opvolgen maar de voormalige schoonzoon van Karel Dillen blijft in het Vlaams parlement zitten om zijn parlementair pensioen tegen 2014 aan te dikken.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: provincie antwerpen, liedts |  Facebook | | |  Print

21-10-11

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN: 10 TOT 20 OPEN VB-LIJSTEN ?

Wij signaleerden hier woensdag dat het VB in Grimbergen voor de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar uitpakt met een ‘open lijst’ onder een andere naam, en eerder dat het VB in Beerse en Ninove hetzelfde doen. De ‘open lijsten’ van het-VB-onder-een-andere-naam hebben nu ook de klassieke media gehaald.

In een klein artikeltje in Gazet van Antwerpen vertelde Filip Dewinter gisteren: "De optie om een verregaande samenwerking aan te gaan met lokale lijsten of personen is een experiment dat we willen uitproberen in tien tot twintig Vlaamse gemeenten. Beerse is één voorbeeld, maar ook in Grimbergen willen we het op die manier doen. En in Ninove gaan we als Forza Ninove naar de kiezer." Dewinter vindt het overdreven om te gewagen van een nieuwe strategie, die nodig is omdat het VB op zijn retour zou zijn. "Het opengooien van onze lijsten voor niet-leden blijft veeleer de uitzondering dan de regel", zegt hij. "In de meeste Vlaamse gemeenten komt er gewoon weer een VB-lijst."

Gazet van Antwerpen vroeg Dewinter niet of het VB lijsten zal neerleggen in alle gemeenten waar zijn partij in 2006 opkwam. We signaleerden bijvoorbeeld problemen voor de opvolging van een ontslagnemend VB-gemeenteraadslid in As, bij Genk. Het Genkse VB-parlementslid Chris Janssens bevestigde intussen dat er geen opvolger zal komen. De lijst mogelijke opvolgers is uitgeput. Chris Janssens weet overigens niet hoe het zit met het tweede VB-zitje in de gemeenteraad van As. Dat is, zonder ontslag van het VB-gemeenteraadslid, ook al maanden onbezet. In Olen, om een ander voorbeeld te nemen, in de Antwerpse Kempen, is de voltallige driekoppige VB-fractie al meer dan een jaar niet meer opgedaagd in de gemeenteraad. Dat ziet er niet goed uit voor de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. Toch niet voor het VB.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 diende het VB in 222 van de 308 Vlaamse gemeenten lijsten in, en in 11 van de 19 Brusselse gemeenten. In de gemeenten in Vlaanderen waar het VB lijsten indiende, haalde de partij gemiddeld 17,1 % van de stemmen. In Brussel was dit gemiddeld 6,1 % van de stemmen, waarmee het VB de grootste Vlaamse partij in het Brusselse werd. Foto: Filip Dewinter, echtgenote en dochters op weg naar een stemlokaal in Ekeren bij een vorige stembusslag.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: 14 oktober, as, limburg, olen, provincie antwerpen |  Facebook | | |  Print

07-10-11

ANDERS MAAR HETZELFDE EN OMGEKEERD

Het Vlaams Belang heeft bij het begin van de jongste gemeenteraadszitting in Beerse (provincie Antwerpen) aangekondigd voortaan de naam Gemeentebelangen te gebruiken.

Zo wil men zich omvormen tot een lokale formatie. “Zowel in de gemeenteraad als in het OCMW zullen onze mandatarissen vanaf nu zitting hebben als Gemeentebelangen', zegt gemeenteraadslid Roel Dolhain (foto). “Deze omschakeling naar een lokale formatie biedt ons de gelegenheid ons voor te bereiden op de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012. Enerzijds door een beleidsvisie te ontwikkelen op maat van Beerse; anderzijds door niet-leden de gelegenheid te geven deze beleidsvisie mee te ondersteunen.” Het VB heeft in Beerse met 18,9 % van de stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 vijf gemeenteraadsleden, en nog eens twee OCMW-raadleden.

De naamsverandering wil naar verluidt niet zeggen dat Vlaams Belang volledig verdwijnt in de kleidabbersgemeente. De afdeling Vlaams Belang Beerse zou gewoon verder blijven functioneren, maar veel stelt dat toch niet meer voor. De website van het Vlaams Belang Beerse is alvast opgedoekt.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: beerse, provincie antwerpen |  Facebook | | |  Print

30-09-11

INTUSSEN BIJ HET VB

Terwijl le tout VB, vijf televisie- en videocameraploegen, en nog een pak journalisten, gisteren afzakten naar Hoboken voor een debat tussen extremisten, gaat het leven bij het Vlaams Belang intussen zijn gewone gang. En dat betekent: alweer een paar lokale mandatarissen die de partij verlaten.

 

Piet Houben (foto 1) zetelt al sinds 1988 in de gemeenteraad van Schilde (provincie Antwerpen). Achtereenvolgens voor de Volksunie, de Open VLD en het Vlaams Belang. Vijf maanden geleden werd hij voorzitter van de plaatselijke VB-afdeling, waarvan de sterke madame Vlaams volksvertegenwoordigster  Marijke Dillen is. Marijke Dillen is ook gemeenteraadslid in Schilde. Maar la Dillen wordt nu geconfronteerd met het ontslag als VB-voorzitter en als VB-gemeenteraadslid van Piet Houben. Houben kan zich niet meer vinden in de standpunten en werking van de lokale VB-afdeling en stapt daarom op. Hij blijft in de gemeenteraad en politieraad zetelen als ‘Onafhankelijk Vlaams Raadslid’. Er kan dus geen VB’er in zijn plaats zetelen. Houbens echtgenote, Francine Braeckmans, OCMW-raadslid in Schilde, diende eveneens haar ontslag in en blijft eveneens voort zetelen als onafhankelijk raadslid.

 

Bij het Limburgse VB zet de leegloop zich intussen verder. In Maaseik gaf Sara Kannen haar ontslag als gemeenteraadslid. Door het ontslag van Kannen is het VB-Maaseik al toe aan de achtste opvolger van de VB-lijst. Daarenboven blijft de stoel van VB-gemeenteraadslid Peter Maggen al maanden onbezet. Zolang Maggen geen ontslag neemt, kan hij niet vervangen worden. Maar het is niet zeker of men nog vervangers gaat vinden. Het VB trok in Maaseik naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 met slechts vijftien kandidaten, terwijl er op de lijst plaats was voor zevenentwintig. Vijf van de vijftien geraakten verkozen, maar nu zit men in de problemen om de VB-banken nog gevuld te krijgen.

 

In Maasmechelen stapte twee jaar geleden al de VB-lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 op bij het VB. Simon Cardinaels bleef evenwel zetelen als onafhankelijk gemeenteraadslid. Marijke Geraerts (foto 2), gemeente- en OCMW-raadslid, doet nu hetzelfde. Ze stapt op bij het VB maar blijft als onafhankelijk gemeente- en OCMW-raadslid voort zetelen. Marijke Geraerts zegt zich niet meer te kunnen terugvinden in de koers die het VB tegenwoordig vaart. Ze betreurt het aan de kant zetten van Marie-Rose Morel, Frank Vanhecke, Francis Van den Eynde en anderen. Voor de uitbouw van de lokale VB-afdeling voelde ze zich niet gesteund door regionale, provinciale en nationale partijstructuren.

 

In As, bij Genk, blijft het VB intussen sukkelen met het vinden voor een opvolger van ontslagnemend VB-gemeenteraadslid Leo Degraeve. Men heeft al de zesde opvolger op de VB-lijst opgeroepen, maar ook die gaf verstek. Er blijven nog twee namen op de VB-opvolgerslijst over. Intussen blijft ook de stoel van Marleen Croes onbezet. Zij is ‘fractieleidster’ van de in principe tweekoppige VB-gemeenteraadsfractie in As, maar komt al maanden niet meer opdagen. Volgend jaar zijn er opnieuw gemeenteraadsverkiezingen, maar of het VB dan met een betere lijst kan uitpakken in As en andere gemeenten is maar de vraag.

14-07-11

GEZAMENLIJKE PERSMEDEDELING N-VA/VB: KAAKSLAG IN TURNHOUT

We hebben ons eerder al afgevraagd of de N-VA op cultureel vlak niet de VB-toer opgaat. In Turnhout hebben de plaatselijke afdelingen van N-VA en VB alvast een gezamenlijke persmededeling verspreid over het 11-juliprogramma van het Turnhoutse stadsbestuur voorbije maandag.Volgens Paul Meeus (foto 1), VB-gemeenteraadslid en -personeelslid, is de gezamenlijke persmededeling van het VB samen met een andere partij, in casu de N-VA, een primeur voor ons land.

In de gezamenlijke persmededeling wensen Tom Versmissen (voorzitter van N-VA Turnhout) en Paul Meeus (VB-fractieleider in de Turnhoutse gemeenteraad) “hun ongenoegen te uiten over het programma dat het stadsbestuur voorzien had in de raadszaal maandagmiddag naar aanleiding van het 11-juli-gebeuren.” Volgens hun persmededeling vatte burgemeester Stijnen het programma aan “met een korte, eerder kleurloze speech”. Daarna volgde “de boeiende en bezielde bijdrage van Leo Van Mierlo (VOS)”, maar vervolgens liep het helemaal mis. Er “volgde een veel te lange toespraak van veertig minuten door professor-historicus Frans-Jos Verdoodt, die vooral geschiedkundige feiten van 700 jaar geleden aanhaalde en onder meer een federale staat met 4 gewesten bepleitte... Vele aanwezigen waren het niet eens met zijn standpunten en verlieten prompt de zaal.”

“De verwachtingen waren dan ook hoog gespannen voor een culturele bijdrage door schrijfster Kristien Hemmerechts (foto 2). Toen zij tijdens haar gedichten voornamelijk sprak over penetratie, condooms, fecaliën en het liefdesspel verlieten op hun beurt ook nog de resterende families met kinderen en meerdere ouderen de raadszaal. N-VA Turnhout en Vlaams Belang Turnhout begrijpen niet dat het stadsbestuur de regie van de Vlaamse Feestdag niet in eigen hand hield waardoor deze dag voor Vlamingen nu in mineur is geëindigd, een ware kaakslag voor de Turnhoutenaar en zijn stad.”

Kristien Hemmerechts is verbaasd over de reactie. "In mijn voorstelling doet een personage een lofbetuiging aan alles in onze schepping. En geef toe: je hebt een serieus probleem als je niet naar het toilet zou kunnen. Het optreden gaat over liefde, leven, lust en dood. Er vallen daarin woorden als penis en overspel, maar kinderen mogen dat toch horen?" Burgemeester Francis Stijnen (CD&V) was ook aanwezig op de viering. Hij geeft toe dat het taalgebruik van Hemmerechts nogal direct was. "Ik kan begrijpen dat sommige mensen daar aanstoot aan nemen, maar dat ligt voor iedereen anders." en: "Misschien was het optreden minder geschikt voor een breed publiek."

Het optreden van Kristien Hemmerechts kwam uit het aanbod van de Vlaamse Gemeenschap. Het was niet speciaal afgestemd op de 11-juliviering. "De organisatie boekte een bestaand programma en vroeg niet om een aangepast optreden", zegt Kristien Hemmerechts die naar eigen zeggen “achteraf alleen maar positieve reacties” kreeg. Burgemeester Francis Stijnen weet: "Vorig jaar kozen we voor een luchtig programma. Dit jaar gooiden we het over een andere boeg en was het iets zwaarder. Bovendien was de zaal erg warm en was het programma al wat uitgelopen. Ik denk dat veel mensen daardoor afhaakten. Volgend jaar kiezen we weer voor iets luchtigs."

Hopelijk wordt het programma volgend jaar niet té luchtig, of N-VA en VB Turnhout gaan zich verplicht voelen weer een boze persmededeling te verspreiden. We hebben het ooit meegemaakt dat een deel van het publiek in het cultureel centrum De Warande opstapte omdat er naakt op het podium te zien was. Maar ja, dat was ook een voorstelling van Het Toneelhuis uit het Antwerpen.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cultuur, turnhout, provincie antwerpen, vb, n-va |  Facebook | | |  Print

02-04-11

DE VOLGENDEN

Amper twee weken geleden kopte Het Laatste Nieuws dat op één jaar tijd 31 gemeenteraadsleden opgestapt zijn bij het VB. Intussen zijn er nog twee bijgekomen. De Kalmthoutse VB-gemeenteraadsleden Francis Wouters (foto) en Yves Ceusters maakten op de gemeenteraadszitting donderdagavond in Kalmthout bekend dat ze opgestapt zijn bij het VB. Francis Wouters was meer dan tien jaar VB-personeelslid en voorzitter van het VB-Voorkempen.

 

Francis Wouters en Yves Ceusters zetelen vanaf nu als onafhankelijken in de Kalmthoutse gemeenteraad. Met hun ontslag is de VB-gemeenteraadsfractie in Kalmthout meteen gehalveerd. Er blijven nog twee VB-gemeenteraadsleden over, Koen Vanhees en Alois Broos. Francis Wouters trok bij het VB partij voor Marie-Rose Morel. Zo viel hij in ongenade bij de partijtop. “Ik werd hard aangepakt door de Dewinter-getrouwen”, zei Francis Wouters gisteren aan Gazet van Antwerpen. “Dewinters wil is wet, Antwerpen dicteert alles binnen de partij. Van de beloofde vernieuwing is niets terechtgekomen. Het partijbestuur bestaat uit ja-knikkers. De kieslijsten worden gevormd op basis van ons-kent-ons in plaats van bekwaamheid.” Als je ziet hoe een figuur als Wim Wienen in Antwerpen Vlaams parlementslid is kunnen worden, kan je Francis Wouters geen ongelijk geven.

 

Wouters is teleurgesteld in VB-voorzitter Bruno Valkeniers. “Die heeft niets te zeggen. Hij is de handpop van Dewinter, net als Gerolf Annemans." Volgens Wouters is in vele VB-afdelingen de ontevredenheid groot. “In de vijftien gemeenten van onze regio hadden wij drie jaar geleden nog 1 900 leden”, zegt hij. “Na alle interne ruzies zijn er dat nu nog 1 200.” Francis Wouters was niet zomaar een VB-gemeenteraadslid. Van 1999 tot 2010 was hij fractiesecretaris van het VB in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Sinds september vorig jaar was hij coördinator van de juridische dienst van het VB. Wouters was sinds 2000 voorzitter van het VB-Voorkempen dat de gemeenten omvat van Schoten tot bovenaan de provincie Antwerpen, de grens met Nederland. De bewering van VB-voorzitter Bruno Valkeniers “Er is binnen onze partij ruimte voor meningsverschillen, maar dan wel binnenskamers”, klopt niet volgens Francis Wouters.

 

In een reactie aan de Antwerpse regionale televisiezender ATV doet VB-voorzitter Bruno Valkeniers de verklaringen van Francis Wouters af als van iemand die in vooropzeg is geplaatst en in april aan zijn laatste maand  toe is. Wouters wijst erop dat hij van Bruno Valkeniers zelf een positieve evaluatie heeft gekregen als personeelslid, en hem zelfs een nieuw contract werd aangeboden. Yves Ceusters, als niet-werknemer of -werkgever in deze een onverdachte bron,  klaagt op ATV over een gebrek aan democratie binnen het VB. Volgens hem glijdt het VB af naar een anti-islampartij, en daar heeft men in Kalmthout geen boodschap aan. Het Vlaams-nationalisme waar Ceusters voor staat gaat niet uit van het stigmatiseren van bepaalde bevolkingsgroepen. Ceusters merkt dat de harde lijn bij het VB terug naar boven komt.

 

Het ziet er meer en meer uit dat Filip Dewinter als een Napoleon het VB naar haar Waterloo leidt. Omwille van de burgemeestersambitie van Filip Dewinter werden in de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 een overmatig aantal partijkaders en financiën op Antwerpen ingezet. Filip Dewinter leed echter een overwinningsnederlaag tegen Patrick Janssens, en in een duel tussen Patrick Janssens en Bart De Wever in 2012 wordt Dewinter helemaal weggedrukt. Om toch nog een plaatsje aan de Schelde te veroveren werpt Dewinter zich dan maar op de niche van de anti-islamgevoelens en de vervreemding in de eigen stad. Daar zijn zeker nog een aantal tienduizenden stemmen mee te verdienen, maar het brengt Dewinter niet dichter bij de macht. Integendeel. Intussen gaat het VB daarmee buiten Antwerpen nog sneller ten onder dan in Antwerpen. De slimsten gaan dan ook weg bij het VB.

05-02-11

SCHOL

Bij een kleine enquête van Gazet van Antwerpen vorig jaar over de gemeenteraadsleden die het meest spijbelden was Hemiksemse VB-gemeenteraadslid Nancy Caslo (foto) één van de kampioenen. Nu heeft ze de enige passende conclusie getrokken: ze heeft ontslag genomen als gemeenteraadslid in Hemiksem.

 

In 2003 mocht Nancy Caslo zich nog VB-Kamerlid noemen. Tevoren werkte ze even voor de VB-Senaatsfractie, daarna werd ze tewerkgesteld op de juridische dienst van haar partij. Bij de federale parlementsverkiezingen in 2003 geraakte ze verrassend verkozen. Ze stond slechts op de achtste plaats op de Kamerlijst, maar wipte door haar voorkeurstemmen over drie andere kandidaten. Nancy Caslo trok vooral kiezers uit de Rupelstreek over de streep. Het was niet echt de bedoeling dat ze verkozen werd, en bij de volgende federale verkiezingen in 2007 werd ze dan maar slechts op de achtste opvolgersplaats van de Antwerpse Kamerlijst gezet.  

 

Was Nancy Caslo al veel afwezig in de Hemiksemse gemeenteraad toen ze één café uitbaatte, tegenwoordig baat ze twee cafés uit en heeft ze helemaal geen tijd meer om nog naar de maandelijkse gemeenteraadszitting te gaan. Allez, dat is toch het officiële verhaal. Nadat Nancy Caslo in januari haar ontslag gaf als gemeenteraadslid in Hemiksem, moet het VB nu op zoek gaan naar een opvolger. In 2006 behaalde het VB in Hemiksem 21,8 % van de stemmen. Nancy Caslo was de lijsttrekster. De verkiezingsuitslag leverde het VB vijf gemeenteraadszitjes op. De tweede op de VB-lijst in 2006, Willy De Cleene, zetelt intussen als onafhankelijk gemeenteraadslid. Lijstduwer Walter Goos werd eveneens verkozen als gemeenteraadslid in Hemiksem, maar bleef slechts een halve legislatuur naar de gemeenteraadszittingen gaan.

 

Wij dachten dat ze in de Rupelstreek allemaal koppigaards zijn, maar bij de VB’ers daar is dat toch niet het geval.

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hemiksem, provincie antwerpen |  Facebook | | |  Print

27-01-11

EN NU: ‘DRIE, EN DAN GEEN MEER’

Er gaat geen week meer voorbij of onze mol bij de Vereniging van Vlaams-Belangmandatarissen (VVBM) meldt problemen om volk te vinden voor de zitjes van het VB op de gemeenteraadsbanken. Was er in Sint-Lievens-Houtem (Oost-Vlaanderen) en Houthulst (West-Vlaanderen) telkens één VB-gemeenteraadslid en nu niemand meer, in Olen (Antwerpen) ziet men geen van de drie VB-gemeenteraadsleden nog.

 

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 profiteerde het VB in Olen, in de Antwerpse Kempen, van de nationale tendens en steeg de partij van 9,1 % naar 15,4 % van de stemmen. Het VB sprong daarmee van 1 naar 3 verkozenen. Die ene zetel was bij het einde van de vorige legislatuur niet meer bezet na het overlijden van gemeenteraadslid-opvolger René Verhoeven. De nieuwe legislatuur bracht geen beterschap. Vorig jaar verhuisde VB-lijsttrekker en -gemeenteraadslid Marc Triolet naar Brugge. Bijgevolg moest hij zijn zitje in Olen opgeven. Bij de verkiezingen in 2006 had het VB slechts zeven namen op haar lijst kunnen zetten, terwijl een volledige lijst in Olen plaats biedt voor eenentwintig namen. Niemand van de vier opvolgers op de VB-lijst wil of kan Marc Triolet als gemeenteraadslid opvolgen. Ofwel heeft men geen goesting om Triolet op te volgen als VB-gemeenteraadslid, ofwel mag men Triolet niet opvolgen wegens familiebanden met de tweede VB-verkozene Anja Geens (foto 1).

 

Maar met Anja Geens, net zoals met de derde VB-verkozene Jef Veris (foto 2), is er wat mis. Geen van beiden heeft zich de laatste maanden nog op de gemeenteraad vertoond. “We schrijven ze nog elke keer voor alles aan, maar we horen er niets van”, zegt burgemeester Marcel Bellens (CD&V). “De toestand is inderdaad moeilijk” weet Raf Liedts, VB-kopstuk uit de streek (foto 3). Raf Liedts (in Het Nieuwsblad): “Veris liet verstaan er geen zin meer in te hebben en Geens is een tijdje aan de kant gebleven omdat ze opnieuw moeder is geworden. We gaan peilen naar haar intenties. Ze kan terugkeren, maar als ze beslist ermee op te houden zijn er weer mogelijkheden voor opvolgers. Naar 2012 toe moeten we ons opnieuw bezinnen. We doen pas mee als we een voldoende gedragen lijst kunnen samenstellen.”

00:10 Gepost door AFF/Verzet | Permalink | Commentaren (0) | Tags: liedts, provincie antwerpen |  Facebook | | |  Print